Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření:

Rada MČ přijala do rozpočtu MČ finanční prostředky z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 2 219,4 tis. Kč.

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na zhodnocení volných finančních prostředků s vybranou bankovní institucí (KB, a. s.).

Dotace:

Rada MČ schválila požadavky na dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 v celkové výši 68 mil. Kč na výstavbu tělocvičny v ulici Jívanská, výkup pozemků pro rozšíření DPS a obnovu Nolčova parku a parku Chvaly.

Dary:

Poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel Horní Počernice, z. s.

Rada MČ souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši

60 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na akci VETERAN PÁRTY 2022 pořádanou spolkem Klub historických vozidel Horní Počernice, z. s., a převzetí záštity pana starosty nad akcí (jeho výši bude muset ještě odsouhlasit Zastupitelstvo MČ Praha 20).

Poskytnutí finančního daru Handicap centrum Srdce, o. p. s.

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru Handicap centrum Srdce, o. p. s., ve výši 20 000 Kč na úhradu části nákladů spojených s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce, o. p. s.

Školství a kultura

Rada MČ schválila omezení provozu MŠ v červenci 2022 – provoz zajistí v období 1. 7. 2022 – 15. 7.  2022 MŠ Chodovická 1900 a v období 18. 7. 2022 – 29. 7. 2022 ZŠ a MŠ Spojenců (ve všech MŠ zřizovaných MČ bude v měsíci srpnu 2022 provoz přerušen z důvodu oprav, rekonstrukcí a údržby).

Rada MČ neschválila uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi MČ Praha 20 a obcí Sluštice pro zajištění povinné školní docházky dětem s místem trvalého pobytu v obci Sluštice, a to z důvodu nedostatečné volné kapacity v základních školách, které MČ Praha 20 zřizuje.

Rada MČ vzala na vědomí záměr na změnu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2021 Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol s tím, že nemá požadavky na změnu.

Rada MČ čerpání finančních prostředků z fondu investic Fakultní základní školy, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250, ve výši 40 898 Kč vč. DPH na pořízení základního výdejního terminálu Klasik pro školní jídelnu, vč. montáže a dopravy.

Sociální oblast

Rada MČ schválila aktualizaci Pravidel pro uzavírání smluv o výpůjčce zařízení tísňové péče.

Majetek

Rada MČ schválila odpisové plány na rok 2022 pro příspěvkové organizace zřizované MČ.

Majetkoprávní jednání

Rada MČ souhlasila se směnou obecního pozemku parc. č. 1597/4 za pozemek parc. č. 1596/5, oddělený od pozemku parc. č. 1596/2, o výměře 176 m2, v soukromém vlastnictví s doplatkem ve prospěch MČ ve výši 366 120 Kč, tj. za cenu 6 780 Kč/m2 (právní jednání musí ještě schválit Zastupitelstvo MČ Praha 20); s umístěním stavby Novostavba rodinného domu Horní Počernice na p. č. 543/2 v rozsahu projektové dokumentace vypracované Ing. M. V. v červenci 2021; s umístěním stavby Novostavba rodinného domu Horní Počernice na p. č. 4048/2 Horní Počernice, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Atrium, s. r. o., v září 2021; s ukončením Smlouvy o výpůjčce ze dne 6. 12. 2019 s Klubem historických vozidel Horní Počernice, z. s.,                                                                                                                                                                  dohodou ke dni 31. 1. 2022; pronájmem 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (Sklenářství) spolku Klub českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022, jako klubovou místnost; se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022, společnosti HONEST FOOD, s. r. o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením; výpůjčku části pozemků parc. č. 1990, parc. č. a  parc. č. 1991, parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 Chvalskému zámku, p. o., na dobu určitou 26. 2. 2022 za účelem pořádání akce Masopustní průvod aneb z Divadla až na Chvalský zámek, se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3386/70 odděleného od obecního pozemku parc. č. 3386/63 a pozemku parc. č. 4254/20 odděleného od pozemku parc. č. 4254/1 soukromému vlastníkovi za celkovou kupní cenu 1 335. 000 Kč, tj. za cenu 5 000 Kč/m2; s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, náhrada V.V. 1kV za kNN ” v rozsahu projektové dokumentace vypracované JEZL-ELEKTRO, s. r. o                                                                                                                                                                                                                                                                                            . z 02/2021, pro spol. PREdistribuce, a. s.

Rada MČ nesouhlasila s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Stoliňská, p. č. 4437, kNN“ a p. č. 4444/1 v rozsahu projektové dokumentace z 06/2021, spol. PREdistribuce, a. s.

 

Životní prostředí

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2022; uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu na zařízení zhotovitele se společností FCC Česká republika, s. r. o.

Rada MČ informovala, že od 1. 4. 2022 do 30. 4.  2022 pořádá na celém území MČ akci ODPADKY PATŘÍ DO KOŠE, NE DO PŘÍRODY! V rámci této akce, budou na území Horních Počernic poskytnuty igelitové pytle a pracovní rukavice.

Rada MČ schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/54/11/021290/2021 na provoz sběrného dvora v ulici Chvalkovická.

 

Doprava

Rada MČ vzala na vědomí, že během realizace záměru Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo) dojde k uzavírkám a úpravám provozu na pozemních komunikacích a současně vyjádřila nesouhlas s navrženými úpravami provozu na pozemních komunikacích s ohledem na současná dopravní omezení na území Horních Počernic v důsledku neexistující koordinace probíhajících dopravních staveb na území Horních Počernic (viz podjezd Bystrá, most Božanovská, rekonstrukce mostu přes Chlumeckou, podjezdy Ve Žlíbku a Bártlova).

Rada MČ vyloučila dodavatele CityTraffic, s. r. o., z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Dokumentace pro územní řízení – Severovýchodní pražská cyklomagistrála – trasa vedoucí přes katastr obce Horní Počernice – I. etapa na základě doporučení výběrové komise z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů a schválila zadání uvedené veřejné zakázky společnosti NDCON, s. r. o., za nabídkovou cenu 1 160 000 Kč bez DPH (1 403 600 Kč včetně DPH).

Rada MČ vzala na vědomí informaci o zahájení zjišťovacího řízení k záměru D11 rozšíření odpočívky Beranka, km 2,8, vpravo a mimo jiné trvá na tom, aby byl záměr posuzován v procesu EIA, protože bude mít významný vliv na životní prostředí Horních Počernic.

Úřad městské části Praha 20

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku Tisk periodika Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernický zpravodaj se společností Triangl, a. s., za nabídkovou cenu 605 920 Kč bez DPH (666 512 Kč včetně DPH).

Rada MČ vzala na vědomí návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích s tím, že k návrhu nemá připomínky.

Prev Otázka ochrany obyvatelstva, varování a ukrytí
Next Co znamená Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20?