Cenu nové sportovní haly v Jívanské stanovil položkový rozpočet

Cenu nové sportovní haly v Jívanské stanovil položkový rozpočet

Horní Počernice novou sportovní halu, kde by mohly sportovat především děti, potřebují. Na tom je shoda již téměř deset let. V roce 2012 byla zpracována studie, která se stala podkladem pro výběrové řízení. Přesto byly práce na projektu na několik let přerušeny a když v minulém roce vyvrcholily vydáním stavebního povolení a následně žádostí o přidělení dotace, podle části opozičních zastupitelů se objevil problém. Proto cítíme potřebu vše objasnit.

Když se na březnovém jednání zastupitelstva část zastupitelů zdržela hlasování o projednávání bodu „Podání žádosti o dotaci na projekt Sportovní hala Horní Počernice z Národní sportovní agentury a spolufinancování projektu“, hlavním důvodem bylo údajné předražení haly. Opoziční zastupitelé ve svém prohlášení argumentují tím, že předpokládané náklady na sportovní halu, uvedené v dokumentaci z roku 2017, činí 67 766 000 Kč bez DPH.

Kouzlení s čísly

Podivují se, jak je možné, že se stavba oproti roku 2017 prodražila o více než 50 milionů, jenže – věříme, že ne záměrně – částku předloženou na jednání panem starostou Petrem Měšťanem uvádějí včetně DPH. Cifra 121 956 501 Kč pak skutečně vypadá v porovnání s původní jako hrozivě vysoká. Když ale k původní částce cca 67 milionů přidáme 21 % DPH, rázem jsme na 82 milionech a z oněch více než 50 milionů je najednou 40 milionů.

Ani to není málo. Je ovšem třeba doplnit, že u částky z roku 2017 šlo odhad stanovený studií, kdežto finální hodnota vzešla z položkového rozpočtu zpracovaného architektem Drobným ze společnosti Sportovní projekty a položková cena vznikla dle aktuálních ceníků. Těžko ji tedy lze porovnávat s jakýmkoli kvalifikovaným odhadem.

K tomu dodává pan Ing. arch. Viktor Drobný: „Na vaši žádost vám písemně potvrzuji, že kontrolní rozpočet stavby Tělocvičny v ulici Jívanská byl zpracován na základě podrobné prováděcí dokumentace v rozpočtovém programu KROS s aktuálními cenami dle cenové soustavy ÚRS. Atypické položky, které nejsou v této cenové soustavě zahrnuty, byly naceněny na základě cenových nabídek referenčních dodavatelů. Základní rozsah stavby v dokumentaci pro provedení stavby je shodný s dokumentací pro společné povolení a se společným povolením vydaným Stavebním úřadem Městské části Praha 20.

Dalším argumentem opozičních zastupitelů bylo to, že městská část nemá na stavbu dostatek financí. Zde je třeba uvést, že jsme požádali o dotaci ve výši 50 milionů z Národní sportovní agentury. Ta ovšem v roce 2017 ještě neexistovala a tato forma spolufinancování tedy nebyla možná.

Věříme, že dotaci 50 milionů na stavbu získáme, udělali jsme pro to maximum. Kromě toho máme v letošním rozpočtu na stavbu alokovaných 20 milionů korun a dalších 13 milionů v letošním roce získáme z magistrátní dotace. Do 121 milionů tedy zbývá necelých 40 a ty pokryjeme z našeho rozpočtu, případně z dalších zdrojů v příštích letech.

Opravy v dotaci

Opoziční zastupitelé také poukazují na to, že v žádosti o dotaci bylo uvedeno pouze šest hodin vyčleněných pro žáky týdně. To jsme však již uvedli na pravou míru. V původně podané žádosti bylo chybně uvedeno šest hodin týdně namísto šesti hodin denně. Bohužel je fakt, že u dotačních projektů je rozhodujícím faktorem rychlost. Zde jsme zvládli podat žádost včas, a to navzdory tomu, že byl náš úřad v lednu zkoušen koronavirovou pandemií.

I díky tomu, že jsme upřednostnili rychlost podání žádosti před dodatečnými úpravami, má naše žádost pořadové číslo 45 ze 137 podaných a tím jsme zvýšili pravděpodobnost přidělení dotace. Všechny potřebné úpravy již byly provedeny a žádost je v naprostém pořádku.

Co děti a další sportovci díky hale získají?

Věříme, že podobné dohady neodvedou pozornost od toho hlavního, to je výstavba nového sportoviště, k níž dojde v Jívanské ulici ve školním areálu FZŠ Chodovická – ZŠ Ratibořická. Máme zde dvě základní školy (jednu s rozšířenou výukou tělocviku) a gymnázium, jehož zřizovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Dále zde působí DDM Horní Počernice, který nabízí sportovní kroužky.

V této části Horních Počernic dlouhodobě chybí kryté sportoviště, které by mohly využívat jak školy, tak Dům dětí a mládeže či sportovní spolky. Poptávka se stále zvyšuje a tento problém se řeší už více než deset let. Smyslem nové stavby je zlepšit podmínky školního tělocviku pro všechny školy v areálu – hřiště lze totiž rozdělit na tři menší. Nové sportoviště nám také umožní podporovat DDM a spolky zaměřené na sport, přičemž rozšíříme jejich možnosti tréninku či pořádání turnajů přímo v místě působení.

Základní fakta o hale:

  • Rozměr hřiště je 45 x 25 m.
  • Výška ke stropu 9,5 m – lze tedy pořádat veškeré sportovní hry i soutěže dětí i dospělých.
  • Hala pojme 160 diváků.
  • Součástí sportoviště bude deset šaten, z čehož dvě jsou zamýšleny pro venkovní atletický areál se samostatným sociálním zařízením.
  • Uvnitř haly bude také třída s veškerým vybavením pro výuku, případně pro školení trenérů.

Sportovní hala je dnes připravena ke stavbě, máme platné stavební povolení. Pozemek, na kterém má stát, je ve správě MČ Praha 20. Věříme tedy, že se nám brzy podaří halu postavit a otevřít.

 

Důležitá fakta k dotačnímu programu Národní sportovní agentury

  • Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) zveřejnila dotační investiční program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č. j.: NSA- 0007/2020/D/1, a Výzvu 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč dne 7. 12. 2020.
  • Příjem žádosti o dotaci byl spuštěn dne 21. 12. 2020. Jednalo se o průběžnou výzvu, kdy jsou zvýhodněni ti žadatelé, kteří podají žádost o dotaci rychleji. S touto informací jsme samozřejmě pracovali a okamžitě zahájili přípravu žádosti o dotaci.
  • Termín podání žádosti o dotaci „Sportovní hala Horní Počernice“ byl tedy klíčový. Žádost o dotaci byla podána dne 19. 1. 2021 pod číslem RV21-00045.
  • Ke dni 23. 4. 2021 bylo na NSA podáno 137 žádostí s celkovou požadovanou dotací v objemu 4 299 316 258 Kč. Je zřejmé, že každé následné podání žádosti o dotaci žadatelem a její schválení či podpoření vzhledem k alokovaným prostředkům je téměř vyloučeno.
  • Termín ukončení příjmu žádostí nakonec není do 30. 6. 2022, ale nově do 28. 5. 2021!

Zdroj: https://agenturasport.cz/dotace/investice-nad-10-mil/.

 

Historie kolem tohoto projektu

2012 – Vypracování studie sportovní haly, která byla podkladem výběrového řízení na zpracovatele PD.

2012 – Uzavření smlouvy na vypracovíní PD (DÚR, DSP, realizační) se spol. BENIKSPORT, s. r. o.

2015 – Usnesením RMČ ze dne 20. 1. 2015 schválila podání žádosti o přerušení územního řízení „Novostavba sportovní haly”.

2015 – Usnesením RMČ ze dne 20. 10. 2015 schválila uzavření dohody o ukončení rozpracovaného díla se společností BENIKSPORT, s. r. o.

2016 – Vypracování studie investičního záměru „Tělocvična v Jívanské” jako podkladu pro zadávací řízení na zhotovitele projektových prací spol. BBD, s. r. o.

2016 – Usnesením RMČ ze 28. 12. 2016 schválila uzavření smlouvy na vypracování PD (DÚR, DSP, realizační) se společností Sportovní Projekty, s. r. o.

2017 – Podána žádost o vydání společného rozhodnutí na stavbu „Tělocvična v Jívanské”. Předběžná cena stavby uvedená zpracovatelem DSP ve výši 56 mil. Kč bez DPH.

2020 – Pravomocné stavební povolení vydáno 23. 3. 2020. Realizační dokumentace interiéru stavby. Realizační dokumentace rozšíření parkovacích stání v ulici Jívanská. Rozpočtové náklady 2,157 mil. včetně DPH. Realizační dokumentace stavby „Tělocvična v Jívanské”. Rozpočtové náklady dle položkového rozpočtu jsou ve výši 121 mil. Kč v cenové úrovni roku.

2020 Podání žádosti o dotaci na Národní sportovní agenturu.

Jaroslav Kočí, radní a  Petr Měšťan, starosta

Prev Desatero proti návratu pandemie
Next Povinné diskriminační PCR u každého pozitivního vzorku a české certifikáty pro osoby očkované ve třetích zemích