Co je to Metropolitní plán?

Co je to Metropolitní plán?

Metropolitní plán má být novým územním plánem hlavního města Prahy a nahradit tak dosud platný Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, který je v platnosti od 1. ledna 2000. Je zpracováván pro celé území hl. města Prahy, tedy i na území naší městské části Praha 20.

O pořízení Metropolitního plánu rozhodlo Zastupitelstvo hl. města Prahy usnesením ze dne 7. června 2012. Platit by měl od 1. ledna 2023. Pořizovatelem Metropolitního plánu (tedy tím, kdo podle územního plánu řídí proces jeho projednávání) je Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. města Prahy (UZR MHMP). Jeho projektantem, nebo též zpracovatelem plánu, je Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR). Jednotlivé městské části se na přípravě, zpracování ani projednávání Metropolitního plánu přímo nepodílí.

K čemu bude Metropolitní plán sloužit?

Metropolitní plán by měl stanovit jednotnou koncepci rozvoje a z ní vyplývající příslušné regulativy pro celé správní území Prahy. Zpracovatelé se snažili v Metropolitním plánu nejen stanovit, kde je a kde není možné stavět a jak se může dané území využívat, ale zároveň se pokusili definovat i kompoziční upořádání města s důrazem na vztah zástavby a veřejných prostranství, na vztah zástavby a krajiny ve městě a v neposlední řadě na vztah městské a otevřené krajiny. Proto, na rozdíl od současného plánu, stanoví Metropolitní plán pro zastavitelné stavební lokality základní typy urbánních struktur, které musí být při změnách v území respektovány. Na celé zastavitelné území je také nově stanovena i výšková regulace.

Současný stav Metropolitního plánu

Dne 16. dubna 2018 zveřejnil pořizovatel na svých webových stránkách dokumentaci návrhu Metropolitního plánu a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. města Prahy na udržitelný rozvoj území. Zároveň byl stanoven termín společného jednání o návrhu územního plánu, které se bude konat 27. června 2018 od 9:00 ve Střední hale Průmyslového paláce, Výstaviště 67, Praha 7. Poprvé od schválení pořízení Metropolitního plánu tak došlo k jeho zveřejnění, resp. ke zveřejnění jeho návrhu.

Připomínky ke zveřejněnému návrhu může v této fázi jeho projednávání podávat každý, a to do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do 27. června 2018.

Z čeho se Metropolitní plán skládá?

Návrh Metropolitního plánu se fyzicky skládá ze závazné části a odůvodnění, které se dále člení na textovou a grafickou část. Grafická část závazné části se skládá z hlavního výkresu, výkresu infrastruktury, výkresu základního členění území a výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Ty doplňují tři schémata: schéma metropolitních priorit, schéma formálních rozvojů města a krajiny a schéma výškové regulace.

Kde se mohu s Metropolitním plánem seznámit?

WEB:

Oficiálně je Metropolitní plán zveřejněn na webových stránkách pořizovatele na odkazu:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/metropolitni_plan/info_navrh_MPP.html

Lepší (interaktivní) možnost je na webových stránkách zpracovatele, tedy Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

Informační kontejner:

V průběhu května a června bude Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách. Tzv. Informační kontejner“ navštíví celkem sedmnáct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém stanovišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel, ať už se budou týkat Metropolitního plánu nebo jiných projektů chystaných v dané oblasti. Ve dnech 20. a 21. června by měl být Kontejner instalován u zastávky metra Černý Most.

IPR

Současně pokračuje přímo na Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy série přednášek pro veřejnost, kde je pracovníky zpracovatelského týmu vysvětlována i metodika plánu a návod, jak plán číst. Nejbližší přednášky s tímto tématem by se měly konat dne 13. června a 28. června vždy od 19:00.

www.pocernice.cz

Samozřejmě se budeme snažit informace o Metropolitním plánu poskytovat i prostřednictvím našich webových stránek, k čemuž bude sloužit záložka umístěná přímo na úvodní straně. Kromě výše uvedených odkazů zde budou také zveřejněny připomínky, které MČ Praha 20 bude po společném jednání uplatňovat.

Richard Měšťan, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

 

 ZMČ Praha 20 k dříve zveřejněným pracovním verzím Metropolitního plánu schválilo již celkem 37 připomínek. V současné době se na základě zveřejnění samotného návrhu Metropolitního plánu připravuje jejich aktualizace, která by se měla schválit na červnovém zasedání ZMČ Praha 20.

Výběr z dosud schválených připomínek MČ Praha 20:

  • Redukovat rozvojové plochy lokality Horní Počernice východ.
  • Vymezit trasu sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojku MÚK Beranka, mezi ulicí Ve Žlíbku a MÚK Beranka.
  • Vymezit plochu pro novou ČOV Sychrov při východní hranici městské části, zachovat přírodní retenční nádrže – rybníky a doplnit jejich síť tak, aby bylo možno zbudovat oddílnou kanalizaci.
  • Řešit novou propojující komunikaci z ul. U Tabulky na Černý most s napojením na veřejně prospěšnou stavbu 70/DK/14 – Praha 14 – komunikační propojení Ocelkova – Lipnická.

 

A co si o Metropolitním plánu myslí Richard Měšťan z pohledu úředníka MČ?

„Líbí se mi snaha zpracovatele nově nastavit podmínky i pro základní prostorové uspořádání města včetně výškové regulace na celé zastavitelné území. Bohužel tyto podmínky nejsou podle mého názoru nastaveny dostatečně určitě, což by v případě schválení Metropolitního plánu v této podobě přineslo velké problémy a právní nejistotu při následujícím rozhodování o území, tedy při posuzování konkrétních záměrů. Dále došlo k radikálnímu snížení počtu druhů funkčních ploch (nově druhů využití lokalit), což vede k trochu jiné podobě základního výkresu nového územního plánu. Současná paleta barviček znázorňujících rozdělení území pro různé funkce již není v tomto smyslu využita a nově se navrhuje pouze 6 druhů využití lokalit. To by sice mohlo ulehčit orientaci v novém plánu, ale na druhou stranu slučování různého druhu využití území dohromady přinese i menší ochranu především staveb pro bydlení. Metropolitní plán by tak umožnil umístit vedle rodinného domu například stavbu pro administrativu nebo pro nerušící výrobu, což dnes ve funkční ploše čistě obytného území, které tvoří většinu zastavitelného území MČ Praha 20, není možné“.

aktuality_metropolitni

Prev Bydlení, nájmy, sousedské vztahy
Next Květen v DDM