Co znamená Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20?

Co znamená Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20?

Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20 (dále jen Deklarace) vznikla jako reakce na problém naformulovaný v rámci Fóra Zdravé městské části konaného v roce 2014. A to na problém negativních vlivů, které může přinést nová zástavba v rozvojových plochách zástavby stávající.

 

Šlo o sestavení několika pravidel, podle kterých by měly orgány samosprávy MČ Praha 20 postupovat jednak při posuzování územně plánovací dokumentace a jejích změn (první část Deklarace) a jednak při posuzování konkrétních záměrů (druhá část Deklarace) tak, aby byly co nejvíce eliminovány možné negativní vlivy nové zástavby na zástavbu stávající. Typicky vlivy na zdraví a životní prostředí (hluk, emise), ale i na technickou a dopravní infrastrukturu a na občanskou vybavenost sloužící stávající zástavbě. V rovině územního plánování tak bylo jako základní a zároveň velice prosté opatření zakotveno samotné nerozšiřování rozvojových ploch, resp. nenavyšování jejich kapacit (viz bod 1 a 2 Deklarace).

Je třeba konstatovat, že Deklarace nemá charakter závazného předpisu. Jak již je zmíněno výše, jde o prohlášení určitých pravidel pro postoje samosprávy MČ Praha 20 při projednávání územně plánovací dokumentace, i konkrétních záměrů v rozvojových územích. Deklarace byla schválena v roce 2015 Zastupitelstvem MČ Praha 20. Jde tedy o více než 6 let starý dokument, který od té doby nebyl aktualizován či znovu posouzen s ohledem na jeho relevantnost pro území Horních Počernic současné doby. Je třeba také připomenout, že je to dokument určený pro rozvojová území, tedy že se netýká celého území MČ Praha 20.

Obecně i pravidla vtělená do prosté Deklarace, tedy prohlášení, mají být respektována. Nicméně může nastat situace, kdy přínosy pro MČ Praha 20 budou takové, že je na místě přistoupit k výjimečnému řešení, jakémusi přípustnému vybočení z nastavených pravidel. Samozřejmě za předpokladu, že stěžejní idea Deklarace bude i přes takovou výjimku naplněna. Tedy že záměr nebo změna územně plánovací dokumentace nepřinese významné negativní vlivy na stávající zástavbu, resp. v ideálním případě pomůže některé negativní vlivy novější zástavby odstranit. To by mohl být případ právě Xaverova.

A jelikož samotná Deklarace byla schvalována zastupitelstvem, je v působnosti pouze zastupitelstva tento dokument změnit nebo souhlasit s případným odchýlením od jeho pravidel.

Prev Informace z radnice
Next Pozvánka na koncerty ZUŠ