Cyklostezka v ohrožení?

Cyklostezka v ohrožení?

Vážení a milí spoluobčané,

v minulých dnech jsme se ze sociálních sítí dozvěděli řadu znepokojujících zpráv o údajném ohrožení cyklostezky vedoucí do Klánovic. Například, že se rozhodnutím nové rady stane ze zelené cyklostezky silnice pro nových téměř 20 000 obyvatel Horních Počernic, nebo o existenci záměru řadových domů, které se budou dopravně napojovat na stávající cyklostezku. Údajně je jedinou možností změna územního plánu, která přesune trasu komunikace a stanoví kolem cyklostezky zeleň. Hrozí opravdu zánik této cyklostezky?

Dle návrhového horizontu ve stávajícím platném Územním plánu hl. m. Prahy je tato plocha vymezena označením DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství…

Jedná se o plochu, která umožňuje vznik především funkcí jako např: vybraná náměstí, shromažďovací prostory, lávky a další plochy plnící funkci veřejných prostranství. Tato podmínka nám dává značné výhody při projednávání budoucích stavebních záměrů a jejich dopravních napojení. Přesná trasa dotčené komunikace není známá, jelikož chybí podrobnější územní studie. V minulosti vždy ale byla snaha MČ o ochranu stávající cyklostezky. U všech stavebních záměrů (navzdory požadavkům IPR Praha) MČ požadovala dopravní napojení ze severu území.

Nelze naprosto srovnávat s rozdílnou situací u budoucí komunikace pod sídlištěm Canaba, kde tato plocha je platným územním plánem vymezena jako VPS – veřejně prospěšná stavba, což podmiňuje vznik motoristické komunikace bez ohledu na majetkoprávní vztahy. Tam se jedná o předpoklad a závazný požadavek platného územního plánu.

Zastupitelský klub za Šanci pro Počernice v minulém roce nepodpořil, v souladu s doporučením Komise výstavby a územního rozvoje, podnět na pořízení změny územního plánu – přeložení plochy cyklostezky DU při komunikaci K Berance a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU, který byl předložen na ZMČ bývalým vedením.

Nově navrhovaná trasa vozidlové komunikace byla problematická z řady důvodů:
stabilizovat v území trasu komunikace, bez rozvahy nad budoucí zástavbou, je nekoncepční. Zákonitě to negativně ovlivní budoucí výstavbu a značně ji bude limitovat. Navržená trasa kdesi podél pole je nehospodárná, jelikož obsluhuje území pouze z jedné strany. V důsledku je tedy řešení neekonomické a neekologické, jelikož zvyšuje podíl zastavěné plochy na úkor ploch zeleně.
Nejproblematičtějším bodem je navržené diagonální předělení/rozdělení plochy VV – veřejné vybavení. Tato plocha je pro městskou část nejcennější a měla by být nejvíce chráněná. Takto významný zásah do území, které má sloužit pro občanskou vybavenost (školu, školku), je opět negativně limitující a neumožní v budoucnu urbanisticky nejvhodnější řešení. Jakýkoliv návrh uspořádání tohoto území se bude muset podřídit trase navržené komunikace. Navíc je naprosto nevhodné, aby v prostoru mezi školou a školkou vedla tranzitní komunikace.
Další nespornou nevýhodou navrhovaného řešení bylo i to, že i samotná cyklostezka by se s vozidlovou komunikací křížila – vznikne tak potencionálně nebezpečné místo, přičemž o nadchodu, podchodu či lávce nelze v tomto místě, s ohledem na prostorové podmínky a ekonomickou náročnost, ani uvažovat.

Na Odboru územního rozvoje MHMP je tento podnět veden jako nekompletní, jelikož chybí souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků, kterých by se změna územního plánu týkala. Pokud nebudou souhlasy vlastníků doplněny, nebude se tímto podmětem magistrát vůbec zabývat.

V současné době je navíc pozastavené i schvalování předchozího podnětu na změnu trasy této komunikace a je požadována podkladová studie, která má určit vhodnou trasu dopravního propojení.
Tyto informace může kdokoliv, kdo má pochybnosti, velmi snadno ověřit na Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

Vzhledem k tomu, že v této zastavitelné lokalitě je řada pozemků v soukromém vlastnictví, hrozí v této oblasti v budoucnu nekoordinovaná výstavba velkého rozsahu. Naším cílem je zkoordinovat možný budoucí rozvoj tohoto území včetně jeho dopravní a technické infrastruktury formou zadání závazné územní studie ve spolupráci s MHMP. Snaha bývalého vedení o změnu územního plánu v této lokalitě, která by spočívala ve změně zastavitelných ploch na ornou půdu, se ukázala jako naprosto nereálná, jelikož byla podmíněna MHMP souhlasem všech vlastníků dotčených pozemků s tou změnou.

Politický spor ohledně této záležitosti spočívá v tom, že my jsme přesvědčeni, že žádný soukromý vlastník zastavitelných pozemků nevydá souhlas se změnou svých zastavitelných pozemků na pozemky nezastavitelné. Z tohoto důvodu navrhujeme toto území naopak zkoordinovat zmíněnou územní studií, která také mimo jiné určí i budoucí dopravní napojení této lokality, charakter zástavby, výškovou úroveň, podíl občanské vybavenosti, zeleně apod. Územní studie je dle našich informací, které jsme důkladně ověřovali u příslušných institucí jako je například Odbor územního rozvoje MHMP, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Česká komora architektů, dále také u pana náměstka primátora hl. m. Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka pro oblast územního rozvoje a územního plánu, jediným možným a účinným nástrojem pro regulaci a koordinaci výstavby, jelikož je závazná a nevyžaduje souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Proto trváme na svém stanovisku, že nemá cenu podávat populistické, nekompletní a neodborné podněty na změnu územního plánu, které, s ohledem na to že jsou MHMP požadovány souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků, nemají reálnou šanci na úspěch. Chceme naopak podniknout veškeré potřebné kroky, které povedou k ucelenému, odbornému a komplexnímu řešení.

Naším cílem je a vždycky jednoznačně bylo samostatnou cyklostezku vedoucí do Klánovic zachovat a v minulosti jsme proto podnikli veškeré potřebné kroky.

Proto podporujeme pořízení odborně zpracované územní studie, která navrhne a stabilizuje dopravní napojení při zohlednění všech relevantních požadavků naší městské části, vč. vedení samostatné cyklostezky vedoucí do Klánovic.

Přeji krásné jarní dny a především pevné zdraví!

 

Jaroslav Kočí, radní

Prev Od 15. června mohou občané EU vracející se ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy koronavirem přijet do ČR bez nutnosti testu
Next Vilém Čáp: Funkce místostarosty není trvalá ani dědičná, naštěstí!