Datové schránky pro podnikatele a právnické osoby aneb od 01.01.2023 doručujeme elektronicky

Datové schránky pro podnikatele a právnické osoby aneb od 01.01.2023 doručujeme elektronicky

Počátek roku 2023 bude mj. ve znamení automatického zřízení datových schránek pro podnikatele a právnické osoby. Pro města a obce to znamená, že budou moci již bez dalšího doručovat výhradně elektronicky a dotčené osoby nebudou moci svou datovou schránku znepřístupnit. Současně se navýší objem doručované datové zprávy na 1 GB a bude možné využít i formátu ZIP a ASiC.

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). DEPO tak doplňuje to, co již zčásti přinesl zákon o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.).

Co nás tedy konkrétně od 01.01.2023 čeká? Od 01.01.2023 bude pro podnikatele z řad fyzických osob a pro právnické osoby povinné mít datovou schránku. Tato povinnost dopadá vedle podnikatelů i na nepodnikající právnické osoby, jako jsou například společenství vlastníků jednotek či na spolky. Datová schránka tak bude všem těmto osobám automaticky zřízena počátkem roku 2023, a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Zjednodušeně řečeno, jakmile bude založena společnost či bude uděleno živnostenské oprávnění, automaticky bude danému subjektu zřízena datová schránka, kterou bude povinen využívat při styku s orgány veřejné moci. Tedy bude povinen vyzvedávat a vyřizovat doručené dokumenty a nebude možné, aby si tuto datovou schránku znepřístupnil. Současně nic nebrání tomu, aby si dotčené osoby v předstihu zřídily datovou schránku samy, což i Ministerstvo vnitra jako gestor této oblasti doporučuje.

Kde a jak zřídit datovou schránku? O její zřízení lze požádat prostřednictvím oprávněné osoby buď osobně prostřednictvím Czech POINT, či písemně v listinné podobě. Fyzická osoba podnikající může využít i možnost online zřízení datové schránky za pomoci Identity občana (např. prostřednictvím eObčanky, bankovní identity nebo Mobilního klíče eGovernmentu). V Horních Počernicích se můžete obrátit na oddělení správní Úřadu Městské části Praha 20 v následujících úředních hodinách:

Pondělí:               8:00– 12:00        13:00 – 18:00
Úterý:                  8:00 – 12:00        13:00 – 14:45
Středa:                 8:00 – 12:00        13:00 – 18:00
Čtvrtek:               8:00 – 12:00        13:00 – 14:45
Pátek:                  8:00 – 11:00

O tom, že doručování prostřednictvím datových schránek skýtá řadu výhod, není pochyb. Lze jmenovat úsporu finanční, neboť komunikace s orgány veřejné moci prostřednictvím datové schránky je zdarma a navíc není nutné všechnu korespondenci tisknout; flexibilitu, neboť datovou schránku lze využít kdykoliv a odkudkoliv bez vázanosti úřední dobou úřadu či otevírací dobou dané pobočky pošty; rychlost, neboť zpráva odeslaná orgánu veřejné moci se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky tohoto orgánu; a bezpečnost komunikace, která je zaručena nastavením komunikace prostřednictvím datové schránky. Více informací lze získat na: www.chcidatovku.cz či na lince: 954 200 200. Lze využít i možnosti poradenství prostřednictvím e-mailu: datovkynove@mvcr.cz, případně se můžete obrátit na již zmíněné správní oddělení ÚMČ Praha 20.

Současně je od roku 2023 plánováno zvýšení velikosti datové zprávy do maxima 1 GB a povolení přenosu souborů ve formátu ZIP a ASiC. S ohledem k této skutečnosti Ministerstvo vnitra doporučuje implementaci těchto změn do stávajících elektronických spisových služeb, ale i do všech dalších aplikací, které pracují s datovými zprávami, využívaných municipalitami.

 

Převzato s úpravou ze stránek Svazu měst a obcí, https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/datove-schranky-pro-podnikatele-a-pravnicke-osoby-aneb-od-01012023-dorucujeme-elektronicky

Prev Střípky ze ZŠ Ratibořická
Next Úprava zeleně v blízkosti křižovatek v Horních Počernicích