Dávky v době nouzového stavu

Dávky v době nouzového stavu

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Jak komunikovat s Úřadem práce ČR?

Úřad práce ČR umožňuje veřejnosti po dobu nouzového stavu vyřídit většinu požadavků elektronicky a přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru.

V rámci vyhlášeného nouzového stavu byla přijata řada opatření, která souvisí s omezením osobního kontaktu v návaznosti na snížení rizika šíření nákazy koronaviru. Cílem přijatých opatření je minimalizovat potřebu osobního kontaktu osob se zaměstnavateli, zaměstnanci ÚP ČR, případně dalšími institucemi a snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta, s.p.

V souvislosti se zavedením preventivních opatření s cílem zamezit šíření koronaviru je možné vyřídit většinu záležitostí online. V případě potřeby je možné komunikovat elektronickou formou (v této situaci není potřeba elektronický podpis, žádosti a dokumenty lze naskenovat nebo vyfotit a zaslat v příloze emailu) nebo prostřednictvím telefonu.

V případě, že bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci Úřadu práce ČR žadatele sami zkontaktují prostřednictvím telefonu, emailu případně písemné výzvy. Na dokumenty je ale nutné uvést telefonní a emailové spojení. Aby úředníci mohli ověřit totožnost žadatele, event. s ním projednat doložení dalších podkladů, je třeba reagovat na emaily obdržené z Úřadu práce ČR či přijímat hovory z příslušných kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Obvykle začínají číslicí 950. Tyto přijaté hovory nejsou zpoplatněné a nepřinesou tedy klientům žádné výdaje.

V současné době jsou úřední hodiny Úřadu práce ČR na všech kontaktních pracovištích v celé republice následující:

  • v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin
  • v úterý, ve čtvrtek a v pátek na objednání

Doporučujeme klientům, aby si v případě potřeby osobního jednání dojednali prostřednictvím e-mailu nebo telefonu termín dopředu. Případný vstup do budov Úřadu práce ČR je veřejnosti povolen pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest a platí to i tehdy, když klient bude chtít odevzdat žádosti a další podklady na podatelně.

Další praktické informace jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce České republiky a také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

K dispozici je i Call centrum Úřadu práce ČR. Call centrum Úřadu práce ČR má bezplatnou linku 800 77 99 00. Jeho operátoři jsou tazatelům k dispozici denně, následovně:

  • v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin
  • v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin
  • v pátek od 8 do 13 hodin.

Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. K dotazům k rodičovskému příspěvku lze využít e-mail rodicak@uradprace.czVzhledem k povinnosti mlčenlivosti mohou operátoři poskytovat informace v obecné rovině. S konkrétními záležitostmi je třeba se obrátit na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

Přijatá organizační opatření žádným způsobem výrazně neomezí poskytování služeb klientům.

Jsem příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo mám navýšený příspěvek na péči o 2000 Kč, musím něco dokládat?

Příjemce uvedených dávek, musí doložit Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Doložení potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné elektronicky prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.

Pobírám příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení – musím něco dokládat?

Jako příjemce příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení máte podle zákona povinnost písemně hlásit změny, které mají vliv na nárok a výši těchto dávek, a to do 8 dní ode dne, kdy ke změně došlo. Změny lze Úřadu práce ČR hlásit několika způsoby, jak je uvedeno výše, nebo lze podklady vhodit do schránky, která je umístěna u Úřadu práce ČR. Jestliže Úřadu práce ČR žádné změny nenahlásíte, má se za to, že k žádným změnám nedošlo, a Úřad práce ČR bude nadále dávky vyplácet ve stejné výši, jako předchozí měsíc. Bude-li prokázáno v následujících měsících, že ke změnám rozhodných skutečností pro nárok na dávku a její výši došlo a vy jste je nenahlásil, je pak Úřad práce ČR oprávněn rozhodnout o přeplatku či doplatku na dávce.

Poklesl mi příjem a mám problémy s úhradou nákladů na bydlení nebo běžných věcí každodenní potřeby.

Na náhlý pokles příjmu se reaguje v dávkách pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Pokud Vám poklesl příjem pod životní minimum anebo Vám po uhrazení přiměřených nákladů na bydlení (zhodnocují se náklady na bydlení v místě obvyklé) nezbyde částka životního minima, mohl byste mít na tyto dávky nárok. Částky životního minima lze nalézt na webovém portále Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.

Pokud na příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení nedosáhnete a Vaše sociální a majetkové poměry Vám neumožňují překonat nepříznivou situaci, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Tato dávka je fakultativní, tj. není na ni nárok, ale Úřad práce ČR Vaši situaci v této nelehké době pečlivě posoudí, Vaší žádostí se bude pozorně zabývat a rozhodne co nejdříve (v rámci jeho kapacit, bude-li mít všechny potřebné podklady; buďte prosím maximálně součinní). Pro mimořádnou okamžitou pomoc nemusí mít Vaše domácnost příjmy pod životní minimum. Mimořádná okamžitá pomoc může být poskytnuta i při příjmu vyšším než životní minimum, pokud máte i tak problém se zabezpečením základních životních potřeb (úhrada bydlení, živobytí, nebo Vám vznikly jiné neočekávané nutné výdaje, které nemůžete nyní uhradit). Mimořádnou okamžitou pomoc nelze poskytnout na úhradu léků, dluhů, exekucí či jiných pohledávek.

Další informace a podmínky nároku ohledně dávek pomoci v hmotné nouzi naleznete na webových stránkách ZDE a formuláře jejich žádostí a povinných příloh naleznete na webových stránkách ZDE.

Dále lze v závislosti na Vaší příjmové situaci požádat na Úřadu práce ČR o další nepojistné sociální dávky ze systému státní sociální podpory.

Je-li v rodině nezaopatřené dítě, lze uplatnit žádost o přídavek na dítě, který je závislý na příjmu rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí (pro nárok od října 2020 se zkoumá příjem za červenec, srpen a září). Tento příjem nesmí být v průměru vyšší než 2,7 násobek životního minima rodiny.

S náklady na bydlení může osobám bydlícím v nájemním nebo vlastním bytě pomoci příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení vychází z příjmů a nákladů na bydlení také za předcházející kalendářní čtvrtletí (pro nárok od října 2020 se zkoumají uhrazené náklady na bydlení a příjem za červenec, srpen a září). Nárok na něj vzniká, jsou-li stanovené náklady na bydlení vyšší než 30% (v Praze 35%) příjmů.

Další informace a podmínky nároku ohledně dávek státní sociální podpory naleznete na webových stránkách ZDE a formuláře jejich žádostí a povinných příloh naleznete na webových stránkách ZDE.

Pokud v době podání žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory podnikáte, jste tedy OSVČ, a nepřerušil jste živnost, započítává se Vám měsíční průměr příjmů z podnikání za rok 2019, nejméně u OSVČ na hlavní činnost v částce 17 000 Kč. V tomto případě Vám spíše vznikne nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory, jestli je ve Vaší rodině více členů. Pokud jste pozastavili Vaší podnikatelskou činnost v období, za které se zjišťuje příjem, fiktivní příjem se Vám započítávat nebude za měsíce, kdy jste nepodnikal.

Nicméně, i zde platí, že pokud Vám Vaše sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci, ve které jste v důsledku opatření v souvislosti s koronavirem ocitli, můžete na Úřadu práce ČR požádat o mimořádnou okamžitou pomoc.

Jestliže jste přerušil svoji živnostenskou činnost a evidoval jste se na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, ta se pro dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) započítává pouze ve výši 80 %. Pro dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě) se podpora v nezaměstnanosti započítává celá.

Aby šlo vše co nejrychleji vyřídit, sledujte prosím webové stránky ministerstva a Úřadu práce ČR, kde naleznete mj. i formuláře žádostí o dávky a informace o přílohách, abyste věděli, co po vás Úřad práce ČR bude požadovat.

Pracuji v zahraničí, nyní tam nemohu, mám nárok na nějaké dávky?

V případě tzv. rodinných dávek, tedy přídavku na dítě a rodičovského příspěvku platí, že tím, kdo dávku vyplácí, je stát, ve kterém pracujete a odvádíte pojištění. Tak např. žena pracující v Německu s trvalým pobytem v ČR si uplatní žádost o přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek v Německu. Nicméně platí, že žádost je možné podat i ve státě bydliště, tj. v ČR. ČR, stát, který není příslušný k výplatě, poté žádost (elektronickou cestou) předá státu příslušnému, který dávku vyplatí. V ostatních případech (např. v situaci, kdy byla pracovní smlouva v zahraničí ukončena) jsou „pendleři“ oprávněni požádat o dávky v ČR.

U dávek, které nepodléhají aplikaci koordinačních právních předpisů Evropské unie, tzn. u příspěvku na bydlení a dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), musíte splnit podmínku bydliště na území ČR a trvalého pobytu na území ČR. Na dávky nevzniká nárok automaticky. Žadatel musí splnit zákonem dané podmínky, které lze nalézt na webových stránkách ZDE a ZDE.

Jestliže nemáte žádný oficiální status osoby přihlášené k určitému typu pobytu v ČR, je možné Vám od Úřadu práce ČR poskytnout pouze mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Výše této mimořádné okamžité pomoci se stanoví k doplnění příjmu do výše existenčního minima.

Podrobné návody na postupy v konkrétních situacích nebo na řešení konkrétních problémů je možné získat od EURES poradců. Lidé vracející se z ciziny, včetně „pendlerů“, se na ně mohou obracet s dotazy k nepojistným sociálním dávkám, a i k oblasti zaměstnanosti. Kontakty na jednotlivé EURES poradce jsou k dispozici ZDE.

Byl mi přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jsem o něj požádal.

Jistě víte, že máte některé povinnosti i po přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a že v některých situacích Vám může vzniknout povinnost vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část. Potřebné informace naleznete např. na rozhodnutí o příspěvku na zvláštní pomůcku. Pro minimalizaci dopadů nouzového stavu a omezujících opatření na osoby, kterým byl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku, bude Úřad práce ČR uvážlivě stanovovat lhůty, ve které má být např. ode dne vyplacení příspěvku na zvláštní pomůcku použit příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení pomůcky. Osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny mají v současné době omezené možnosti pořizování pomůcek nebo jejich pořízení trvá přinejmenším delší dobu, lhůty by měly tento fakt zohlednit. I v současném stavu je ale třeba ohlásit Úřadu práce ČR prodej pomůcky (lze „na dálku“).

Uvážlivé stanovování lhůt, ve kterých mají být předloženy některé dokumenty (např. u výzvy předložit alespoň dva návrhy řešení odstranění bariéry včetně ceny u žádostí o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení plošiny), bude Úřad práce ČR aplikovat také u probíhajících řízení (podaná žádost, ale dosud nebylo vydáno rozhodnutí).

DŮLEŽITÉ: veškeré žádosti o příspěvek či dávku je nutné zaslat na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR dle vašeho trvalého bydliště, nikoliv na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Prev Druhou výzvu k programu COVID - Nájemné, žádosti mohou podnikatelé podávat od příštího týdne
Next Sbírka školních potřeb pro azylový dům