EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

EKOBYTY HORNÍ POČERNICE

Jak již bylo v Hornopočernickém zpravodaji informováno, v Horních Počernicích se objevil nový investor se záměrem výstavby nového obytného souboru v rozvojovém území „Nad Palečkem“.

ekospol

Jedná se o lokalitu, která je ohraničená z východu ulicí Ve Žlíbku, z jihu dálničním tělesem D11 a ze severu bytovými domy firmy Canaba. Na západě dotčená parcela sousedí s další rozvojovou plochou, kde je v současné době navrhována zástavba dvoupodlažních řadových domů doplněná dvoupodlažním objektem bytového domu s občanskou vybaveností v přízemí stavby. V jižní části stavební parcely je dle platného Územního plánu Prahy umístěna veřejná zeleň, dále pak zeleň izolační. V jihozápadní části parcela sousedí s pozemkem ve vlastnictví hlavního města Prahy. Jedná se o pozemek, kde MČ Horní Počernice má v úmyslu výstavbu sportovního areálu včetně kryté sportovní haly.

Návrh zahrnuje bytové domy se čtyřmi až pěti nadzemními podlažími a jedním ustupujícím podlažím. Doprava v klidu bude řešena převážně pod obytnými podlažími a bude vytvářet sokl bytových domů. Jedná se celkem o cca 930 bytů o velikosti 1+kk až 3+kk. Bytové domy jsou uspořádané do pravidelného rastru se snahou o maximální možné využití parcely.

Součásti návrhu bude i prodejna potravin s přilehlým venkovním parkovištěm. Další komerční plochy jsou navrženy v části přízemí bytových domů.

Zástupci firmy Ekospol a. s. nám zatím představili dvě varianty navrhovaného řešení území. V obou variantách jsme však shledali řadu nedostatků a dali jsme k nim naše připomínky.

Největším deficitem je absence občanské vybavenosti vyjma komerčních ploch, nedostatek zeleně a celková předimenzovanost návrhu.

Požadujeme řešit dané území v kontextu s celkovou urbanistickou koncepcí širšího území, zejména s charakterem území, hmotovým členěním a výškovou hladinou okolní zástavby. Nutná je také koordinace záměru v kontextu s dopravní infrastrukturou stávající i budoucí uvažované zástavby v zastavitelných plochách dle platného Územního plánu hl. m. Prahy. Především se záměrem MČ Horní Počernice na výstavbu sportovního areálu a plánovanou výstavbu řadových domů v západní části území.

Také odclonění dálničního tělesa od obytných staveb zemním valem musí být v celém požadovaném rozsahu, stanoveném v Územním plánu hl. m. Prahy.

Dále trváme na doplnění obytného souboru o potřebnou občanskou vybavenost a adekvátně rozsáhlé venkovní plochy pro volnočasové aktivity obyvatel. Naším požadavkem je i maximální možné ozelenění záměru, doplnění chodníků a alejí podél komunikací.

V návrhu je třeba klást také důraz na architektonickou a typologickou různorodost a umožnit tak vznik pro lidi příjemného a trvale udržitelného obytného areálu.

Z rozsahu záměru a z něj vyplývajících dopadů a důsledků na širší území Horních Počernic vychází potřeba veřejného projednání s občany naší městské části.

Kristine Karhanová Grigoryan, architektka

Prev Cyklistické aktuality
Next Únor v DDM