Finance, majetek, kultura

Finance, majetek, kultura

Vážení spoluobčané,

dovolte mi stručně vás informovat o novinkách souvisejících s gescemi, které v rámci rady městské části vykonávám.

Výpůjčka pozemku skautům

Rada městské části schválila výpůjčku pozemku parc. č. 1857/1 o výměře 9 850 m2 v k. ú. Horní Počernice spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., na dobu určitou, od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2031, za účelem naplňování hlavní činnosti spolku.

Uznání dluhu a dohoda o splátkách dluhu vůči společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Rada městské části schválila uznání dluhu a dohodu o splátkách dluhu ve výši 290 385 Kč vůči společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

HPZ – Nabídka spolku Oživení, z. s.

Rada městské části vzala na vědomí žádost zastupitelky K. Polydorové a J. Hájkové o projednání nabídky spolku Oživení, o. s. k účasti v programu zajišťujícím doporučení nových pravidel vydávání a statutu radničního periodika v RMČ. Následně proběhla schůzka se zástupcem Oživení, z. s., na jejímž základě byl tento spolek požádán o zapojení HPZ do projektu hlasnatrouba.cz.

Uzavření dodatku ke smlouvě o pojištění majetku

Rada schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 7721134068 pro pojištění majetku. Do smlouvy byly zahrnuty dva obrazy neznámých autorů, jejichž hodnota byla vyčíslena na 115 tis. Kč.

Dotace 2021

Zastupitelstvo městské části na svém jednání dne 28. června 2021 opakovaně nepřijalo žádné usnesení ve věci dotačních zásad pro rok 2021. Rada městské části na nepřijetí žádných dotačních zásad na jednání ZMČ reagovala na svém nejbližším jednání dne 2. července 2021, kde doporučila žadatelům o dotace, aby své žádosti podávali prostřednictvím dotačního softwaru. Rada rovněž na můj návrh uložila tajemnici úřadu zajistit vyřizování došlých žádostí o dotace.

Z pohledu žadatelů tak nepřijetím dotačních zásad padají veškerá dosavadní omezení:

  1. žádat lze až o 100 % rozpočtovaných nákladů; žádat lze na jakékoli výdaje;
  2. žádat lze i na víceleté aktivity (tzv. MČ jednoznačně umožňuje žádat o víceleté granty, tuto možnost nijak neznevýhodňuje oproti aktivitám celoročním nebo jednorázovým);
  3. termín vyúčtování bude navrhován na 31. ledna následujícího roku;
  4. lhůta pro opravu chyb v podané žádosti bude stanovena na 10 pracovních dní ode dne vyzvání ze strany ÚMČ;
  5. proces formální kontroly podané žádosti (ze strany ÚMČ) bude realizován, jak bylo žadatelům slibováno během procesu projednávání nepřijatých dotačních zásad;
  6. zůstane zachován osvědčený kontrolní mechanismus – karty projektu pro úřad i příslušnou komisi rady městské části
  7. ÚMČ preferuje elektronickou komunikaci se žadateli, rada MČ doporučuje žadatelům, aby své žádosti podávali prostřednictvím dotačního softwaru.

K tomuto doporučení rady městské části se samozřejmě připojuji. Děkuji všem, kteří se na diskusi o tom, jak bude dotační proces v Horních Počernicích vypadat, podíleli. Jsem rád, že se podařilo veškerou energii přetavit v jednoznačný úspěch pro naše žadatele. Vážím si toho, že jsem mohl být u toho a několik let trvající práci přetvořit v nekonvenční a pružný model, který přináší rovné podmínky opravdu každému.

 

Klidný start nového školního roku všem dětem a rodičům ze srdce přeje

 

Vilém Čáp, I. místostarosta

Prev Zažít město jinak
Next Triatlon Horní Počernice