Finance, majetek, legislativa

Vážení spoluobčané,

dovolte mi stručně vás informovat o novinkách souvisejících s gescemi, které v rámci rady městské části vykonávám.

Dotace 2021

Rada městské části projednala návrhy na poskytnutí individuálních dotací následujícím subjektům: Mumraj, z. s., SC Xaverov Horní Počernice, z. s.; Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, z. s.; Kickbox klub, z. s. a BikeRanch Team, z. s. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo městské části.

Návrh dopisu bankovním společnostem

Rada městské části na svém 113. jednání schválila znění dopisu, kterým oslovuje finanční instituce s žádostí o nezávaznou nabídku možného zhodnocení finančních prostředků Městské části Praha 20 a běžných účtů. V čase, kdy se ekonomika postupně zotavuje z covidové pandemie, je vhodné oslovit trh a zjistit, jaké možnosti se nabízejí v oblasti možného zhodnocení finančních prostředků Městské části Praha 20 nebo běžných účtů. Obdržené nabídky následně vyhodnotíme ve spolupráci s Ekonomickým odborem a v případě potřeby předložíme návrhy konkrétních řešení. Znění dopisu bylo zveřejněno i na webových stránkách městské části, abychom obdrželi co nejvyšší množství možných nabídek.

Záměr prodeje pozemku

Rada městské části nesouhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4383/1 o výměře 2 378 m2, druh pozemku – trvalý travní porost v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Rada městské části se seznámila s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Požádala rovněž o začlenění připomínek k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, které zpracoval příslušný odbor ÚMČ.

 

Klidný říjen vám všem ze srdce přeje

 

Vilém Čáp, I. místostarosta

Prev NECH TO BÝT
Next Going out with Questions Pertaining to Newbies