Finance, majetek

Finance, majetek

Vážení spoluobčané,

dovolte mi vás stručně informovat o novinkách souvisejících s gescemi, které v rámci rady městské části vykonávám.

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za rok 2020

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo ponechání dotací, které městská část nevyužila v minulých letech. Byli jsme úspěšní – prostředky nám byly ponechány v plné výši 22 559,5 tis. Kč. Finance jsou určeny především na vybavení parku Houslový klíč, zateplení části budovy úřadu městské části, realizaci půdní vestavby ZŠ a MŠ Spojenců, přípravu nových komunikací na bezmotorovou dopravu, rekonstrukci chodníků v komunikaci Chodovická. Jejich součástí je i magistrátní dotace na krytí potřeb souvisejících s pandemií Covid-19.

Příprava rozpočtu na rok 2022

Rada městské části schválila (po předchozím doporučení finančního výboru) harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu městské části na rok 2022. Harmonogram vytváří větší prostor pro zapojení jednotlivých členů finančního výboru do tohoto procesu. Více také dbá na to, aby jednotlivé odbory měly požadavky na rozpočet prokomunikovány se svými gesčními radními.

Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu 2021

Jak jsem avizoval při schvalování rozpočtu na rok 2021, během roku budeme sledovat plnění příjmů a vynakládání výdajů z rozpočtu městské části. V této souvislosti uskutečním se všemi vedoucími odborů úřadu a všemi řediteli příspěvkových organizací městské části jednání, a to nejpozději v průběhu května 2021.

Finanční a personální audit kulturních institucí

Finanční výbor zastupitelstva souhlasil s věcným záměrem zadání finančního a personálního auditu našich kulturních příspěvkových organizací. V dané věci uskutečníme setkání zastupitelů, a to na jednání Návrhového výboru ZMČ Praha 20. Jednání se uskuteční v květnu nebo červnu 2021. Aktuálně kompletujeme příslušné podklady, s nimiž před vlastním jednáním seznámíme zastupitele, ředitele kulturních institucí i veřejnost. V mediálním prostoru se již nyní objevují „spekulativní informace“ o tom, jaké budou závěry auditu a co z něj bude vyplývat. Rád bych zde ubezpečil, že jsme na začátku procesu, o jehož závěrech, až budou k dispozici, bude rozhodovat zastupitelstvo na veřejném zasedání. Se závěry bude samozřejmě seznámena i široká veřejnost.

Odpuštění nájmů za pronájem prostor sloužících k podnikání

Rada městské části rozhodla o odpuštění nájmů za měsíc březen 2021 (nájemné za leden a únor 2021 bylo odpuštěno již v minulosti). V případě jednoho nájemce bude o odpuštění rozhodovat zastupitelstvo městské části.

Kaplička na Křovinově náměstí

O finanční prostředky na opravu této sakrální stavby jsme požádali dopisem pražský magistrát. Rýsuje se i možnost požádat o finance v rámci dotačního titulu Ministerstva kultury ČR.

Přeji vám všem pevné zdraví a klidné jarní dny.

S úctou a ze srdce

Vilém Čáp, I. místostarosta

Prev Opustila nás Věruška
Next HLASUJTE PRO POČERNICE