Hana Moravcová: Chceme, aby případná stavba 511 byla s co nejmenším dopadem pro naše obyvatele

Hana Moravcová: Chceme, aby případná stavba 511 byla s co nejmenším dopadem pro naše obyvatele

Květnový rozhovor se starostkou Hanou Moravcovou se točil kolem dopravy. Podařilo se dokončit Zásady dopravní politiky pro Horní Počernice a vzhledem k tomu, že Ředitelství silnic a dálnic dokončilo dokumentaci k EIA, tak otázky směřovaly právě na dostavbu okruhu 511.

240908112322

Podařilo se vám dokončit Zásady dopravní politiky, na kterých jste spolu s Tamarou Spilkovou a Pavlem Rittenauerem pracovala. Co přesně mají tyto Zásady za cíl?

Dopravní politika městské části Praha 20 je koncipována v kontextu s klíčovými dokumenty vlády a hlavního města Prahy, zejména „Dopravní politika ČR“ a „Plán rozvoje dopravní infrastruktury ve střednědobém horizontu s dlouhodobým výhledem“.

Klade si za cíl skloubení priorit MČ Praha 20 s uvedenými celostátními plánovacími dokumenty, dopravní politikou hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Předpokládá koordinovaný synergický přístup ve spolupráci s přilehlými městskými částmi a obcemi Středočeského kraje.

Proto jsme spolu s Tamarou Spilkovou a Pavlem Rittenauerem připravili Zásady dopravní politiky MČ Praha 20, které se v současné době projednávají v komisích a koncem školního roku je veřejně projednáme s občany, aby mohly být následně schváleny zastupitelstvem.

Cílem těchto zásad je:

  1. Snížení intenzit průjezdné dopravy.

  2. Vybudování kvalitních napojení na nadřazenou (dálniční) síť.

  3. Zlepšení propojení MČ Praha 20 s okolními MČ a přilehlými obcemi Středočeského kraje.

  4. Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, zejména v dotyku s nadřazenou sítí místních komunikací.

  5. Zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyklisty.

  6. Podpora MHD.

  7. Snížení negativních dopadů.

V zásadách je rozepsáno, jaká opatření jsou nutná pro níže uvedené úseky a kdo je bude realizovat:

Výstavba mimoúrovňové křižovatky Beranka a připojovacích komunikací

Výstavba nové MÚK v jihovýchodní části HP na D11 zahrnutá v ÚPD strategickém plánu rozvoje dopravní infrastruktury, která spolu s výstavbou připojovacích komunikací umožní napojení navazující silniční sítě a lepší obsluhu MČ HP, Klánovic a Běchovic a přilehlých obcí středočeského kraje

Napojení ulice Bystrá na dálnici D 10

MÚK je zahrnuta v ÚPD jako deltovitá křižovatka. Vzhledem ke změně zatřídění D 10 se jeví jako vhodnější řešení integrace do stávající MÚK D0/D10 s přídavnými kolektory. Úprava MÚK vylepšuje napojení průmyslové zóny, odlehčuje přetížené MÚK mezi Radonicemi a HP(s napojením na ulici Ve Žlíbku) a spolu s plánovanou rekonstrukcí ulice Bystrá může usnadnit napojení HP ve směru sever a západ a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zklidnění dopravy na ulici Náchodská

Ulice Náchodská by měla fungovat jako obchodní třída a zajišťovat služby pro místní občany. Slouží rovněž k bydlení. Logickým požadavkem je tudíž vysoký podíl pěší dopravy s potřebou častého křížení, včetně přístupu ke školám. Tyto požadavky jsou ovlivňovány vysokými dopravními intenzitami na této komunikaci – v rozmezí cca 15–30 tisíc vozidel za 24 hodin (ve směru východ – západ). Tento údaj svědčí o značném podílu tranzitní dopravy.

Rozšíření D11 – protihluková opatření

Jižní a jihozápadní část HP je zasažena hlukem z dálnice D 11 a městského okruhu D 0. To má vliv na kvalitu bydlení v oblastech přilehlých k těmto komunikacím a brání dalšímu rozvoji území dle Strategického plánu MČP 20, platné ÚPD a připravovaného metropolitního plánu.

SOKP (silniční okruh kolem Prahy

V říjnu 2016 zpracovala Fakulta opravní ČVÚT „Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP“. Materiál, který doporučuje urychlené realizovat trasu dle ÚPD byl předán následně MČP 20

Optimalizace trati Praha – Lysá nad Labem

Optimalizace je součástí modernizace železniční sítě ČR. MČP 20 stavbu sleduje jako dotčený orgán v zájmu občanů.

Podpora vybudování železničního podjezdu ul.Bystrá a průchodu pro pěší v ul. VeŽlíbku

Obě investice mají zlepšit prostupnost území pro pěší a cyklisty. Podjezd v ulici Bystrá spolu se specifickým cílem napojení na D 10 by měl navíc přispět ke zlepšení vazby HP na nadřazenou dálniční síť.

Modernizace cyklo trasy 8110 (A 50) HP – Klánovice

Úprava je potřebná s ohledem na parametry stávající trasy, nevyhovující stav současného přemostění D11, nejistý časový soulad plánovaných investic v území a nevhodnost plánované trasy přes MÚK Beranka pro hustou rekreační cyklo-dopravu rodin s dětmi zejména z bezpečnostních důvodů.

Propojení průmyslové zóny na k.ú. Černý Most na ul. Ocelkova

Jedná se o komunikační propojení průmyslové zóny HP a obchodní zóny Černý Most sever, které by mělo umožnit přímé napojení oblastí na nadřazenou síť a odlehčit dopravě na ulicích Náchodská, Bystrá, Chlumecká.

P+R u nádraží Praha Horní Počernice

Prostor u nádraží je neorganizovaně využíván jako P+R, částečně na současném parkovišti a částečně na pozemku dráhy.

Severovýchodní komunikační spojení – ulice K Zelenči – Bártlova

Toto komunikační spojení je zahrnuto v platné ÚPD. Mělo by sloužit ke zlepšení obsluhy tohoto sektoru, včetně nově plánované zástavby- Čertousy, Bílý vrch a tím odlehčit dopravě na Náchodské ulici, zejména na křižovatce Náchodská x Ve žlíbku. MČP 20 podporuje postup dle ÚPD. Kapacitní severovýchodní obchvat, navržený v Dopravně inženýrské studii (propojení II/611 – D 10 s mimoúrovňovým křížením dráhy) by byl obtížně realizovatelný, navíc jeho účel není prokázaný

Stabilní měřící stanice na emise a měření hluku

Získávaní statistických údajů, ze kterých vyplynou případná nápravná opatření.

Rekonstrukce ulice Hartenberská

Komunikace slouží jako spojení HP s D 0/D 11, obchodním centrem Černý most a Prahou 14. Současný stav a směrové a výškové vedení nejsou v souladu s intenzitou provozu a jeho bezpečností. Bylo dáno doporučení k řešení z důvodu dopravního významu této plánované stavby.

Ulice Ve Žlíbku

Jedná se v měřítku MČP 20 o dopravně významnou komunikaci s poměrně intenzivním provozem.

Podpora MHD

Obsluha území MČP 20 je převážně na dobré úrovni – železniční stanice, autobusy MHD s vazbou na metro B, regionální doprava. Bude nutno zajistit kvalitní obsluhu pro okrajové části a zlepšit vnitřní vazby – úřad MČ, nádraží apod. Problematickým se pro vysoké dopravní intenzity stává příjezd s Chlumecké do HP

Celé znění Zásad naleznete na našem ezpravodaji ZDE.

Naše občany určitě zajímá, jaký je posun ve stavbě okruhu 511. Bude se tedy stavět nebo je ještě nějaká šance na její zastavení?


Obávám se, že naše šance je malá. Za sdružení Starostové pro okruh, které čítá jedenáct obcí a měststkých částí, jsme už před časem podali kasační stížnost, která už přes rok leží u Nejvyššího soudu v Brně, ale bohužel nás je jen jedenáct a proti nám stojí Ministerstvo dopravy, ŘSD, vláda, kraj, městské části a další středočeské obce, které dostavbu okruhu podporují. Byť jsme se všichni snažili, vypadá to, že nás převálcují. Teď musíme pracovat na tom, abychom co nejvíce eliminovali negativní dopady z 511 pramenící.
Byli jsme na prezentaci, kde byla kromě starostů přítomna primátorka Adriana Krnáčová, náměstek primátorky Petr Dolínek, náměstek ministra dopravy Rudolecký, dále zástupci EKOLA, ŘSD, Středočeského kraje, Institutu plánovaného rozvoje i ČVUT. Před pár dny Ředitelství silnic a dálnic dokončilo dokumentaci k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) a materiál odeslalo k posouzení na Ministerstvo životního prostředí. To by mělo do šesti měsíců být hotové, následovat bude územní rozhodnutí, které předpokládají, že bude v červnu 2018 a samotná výstavba 511 by se měla realizovat v letech 2021 – 2024 s tím, že provoz by byl spuštěn roku 2025. ČVUT na setkání prezentovalo posouzení tzv. rozumného okruhu, jehož znění si můžete přečíst ZDERegionální varianty SOKP naleznete ZDE, přehlednou ortofotomapa se zákresem zpracovaných pohledů ZDE.

V těchto dnech bylo doručena na radnici dokumentace EIA na stavbu 511, ke které mohou dát všichni své připomínky.

V návaznosti na prezentaci stavby 511, která proběhla dne 21. 3. 2017 v rezidenci primátorky hl. m. Prahy, bude setkání s občany městských částí nad tématem stavby PO511+I/12 a jejího stavu přípravy v tělocvičně Základní školy Běchovice dne 30. 5. 2017 od 18.00 hodin. 

Účast přislíbili:

– nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek

– zástupci investora ŘSD ČR

– projektant stavby

– zpracovatel EIA

– zpracovatelé tzv. regionální varianty okruhu (ČVUT)

– ostatní městské organizace, které mají v gesci výstavbu a dopravu (IPR, TSK, OSI MHMP, OTV MHMP, ROPID)

Na toto setkání bych ráda všechny pozvala.

Jak by se pro Horní Počernice měly eliminovat ty negativní dopady?

Pro naši městskou část by ze stavby 511 měla vyplynout kompenzační opatření v realizaci dopravních staveb, jako je například podjezd pod železniční tratí v ulici Bystrá, mimoúrovňová křižovatka Bystrá, mimoúrovňová křižovatka Beranka s napojovacími komunikacemi, dále podpora cyklodopravy v Horních Počernicích, vybudování protihlukových stěn u D11, městského okruhu a u železniční trati, vybudování zeleného pásu u dopravních staveb včetně vzrostlé zeleně, revitalizace parků, podpora sportu, revitalizace přírodního koupaliště a další. Pokud u nás 511 opravdu bude, tak chceme, aby to bylo s co nejmenším dopadem pro naše obyvatele, ale musí to být reálná opatření. Do května musíme předložit naše požadavky na tato kompenzační opatření.

 

Přehled připravovaných kompenzačních opatření, připravovaných v kompetenci hlavního města Prahy, prezentované náměstkem primátorky Petrem Dolínkem

Zalesnění rozsáhlých ploch podél staveb, pro ještě lepší začlenění do krajiny a snížení vlivu exhalací (nad rámec EIA)

Realizace zvětšených zemních valů jako zvýšená ochrana proti optickým i akustickým dopadům provozu (nad rámec EIA)

Provedení oprav a úprav na stávajících komunikacích s cílem zklidnění dopravy v navazujícím území (dle požadavku městských částí)

Realizace nových pěších a cyklistických propojení mezi obcemi v území (dle požadavku MČ a os)

Korekce stávajícího územního plánu pro realizaci uvedených kompenzačních opatření

Další investice v dotčených městských částech (parky, kanalizace, apod.)

Příprava a realizace navazujících dopravních staveb v návaznosti na ÚPn a dle požadavku městských částí (Hostivařská spojka, Hornopočernická spojka apod.)

Lenka Bartáková

Prev Zásady dopravní politiky MČP 20
Next Kladení věnců

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Comment