Hornopočernické mosty

Hornopočernické mosty

Vážení spoluobčané, již se stalo tradicí, že vás na tomto místě informuji o stavu mostů, které se nachází na našem katastru nebo v jeho těsné blízkosti a jejichž stav nebo rekonstrukce výrazně ovlivňují dopravní situaci na území Horních Počernic.

Koncem roku 2018 informovalo TSK hl. m. Prahy, a. s., zástupce městské části poprvé o neutěšeném stavu zdejších mostů, zvláště pak mostu Bystrá. Podle tehdejších prognóz mělo dojít k jeho demolici. Stále ještě probíhají jednání mezi TSK a ŘSD o budoucí podobě mostu. Podoba musí respektovat záměr budoucího zkapacitnění D10 na 6 pruhů, pokud se tento záměr uskuteční. Proto k demolici dosud nedošlo a most je jen provizorně zajištěn. Nicméně na mostě je výrazně omezen provoz – průjezd vozidel s okamžitou hmotností nad 3,5 t je zakázán s doplňkovou tabulkou E13: Jediné vozidlo 18 t.  Jen díky této výjimce zůstává zatím trasa autobusu 209 mezi Horními Počernicemi, Satalicemi a Letňany beze změny.

Kvůli snížené zatížitelnosti mostu Bystrá jezdí veškerá nákladní doprava do Satalic přes ulici Budovatelskou a nemůže přejíždět do Horních Počernic.

V létě loňského roku byla dokončena rekonstrukce mostu Ve Žlíbku a nyní je využíván bez omezení zatížitelnosti.

Začátkem roku 2022 zahájí TSK výběr zhotovitele stavebních prací nového mostu Božanovská. V případě hladkého průběhu výběrového řízení se dá předpokládat zahájení výstavby ve druhém čtvrtletí.

 

U mostu na dálnici D0 nad Chlumeckou diagnostika prokázala, že je ve špatném stavu. Na 7stupňové škále hodnocení stavu mostů dosahovala mostovka stupně IV a pilíře a podpěry stupně VI. ŘSD začala na jaře loňského roku s postupnou demolicí mostu po polovinách, aby byl zachován provoz během realizace na této části Pražského okruhu i na Chlumecké. V loňské stavební sezóně byl zdemolován a nově vystaven západní most (směr od D10 do Štěrbohol). Na jaře 2022 začne realizace mostu východního, při jehož výstavbě dojde k rozšíření přilehlého tělesa dálnice D0 pro připravenost na budoucí navýšení kapacity stavby 510. Spolu s východním mostem budou realizovány PHS na východní římse mostu a podél SV sjezdové rampy MÚK pro ochranu Horních Počernic před hlukem z Pražského okruhu. V rámci dalšího průběhu výstavby budou provedeny také úpravy v Chlumecké, které jsou vyvolány nutností sanace prostoru po rekonstrukci a částečném rozšíření stávajícího nadjezdu přes Chlumeckou ulici. Především zde proběhne oprava vozovky a chodníku.

Most Bořetická, po němž vede cyklostezka do Klánovic, je v majetku Státního pozemkového úřadu. Na podnět MČ Praha 20 byly v blízkosti zábradlí, které není v dobrém stavu, umístěny výstražné pásky, ale žádná rozsáhlá rekonstrukce mostu se nepředpokládá. Most bude snesen až v rámci výstavby MÚK Beranka.

Největší dopravní zátěž pro Horní Počernice bude představovat demolice stávajících mostů pod železniční tratí. V rámci stavby „Optimalizace trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)“ budou v roce 2022 probíhat na trati na území P20 stavební práce od Zelenče po Nádraží Horní Počernice. V rámci této stavby bude snesen železniční most nad komunikací Ve Žlíbku a bude nahrazen mostem novým, jehož rozpětí umožní nově vedení chodníku v tomto velmi problémovém místě ulice. Stejně tak bude snesen most nad Bártlovou ulicí a nahrazen mostem novým. Stávající propustek, kterým vede páteřní cyklostezka EURO VELO 4 v Cirkusové ulici, bude též rekonstruován. Aby nedošlo k omezení dopravy na železnici, budou práce probíhat po polovinách – tj. od konce března do června a od srpna do konce listopadu.

Předběžný rozsah uzavírek kvůli rekonstrukci železničních mostů:

Ve Žlíbku (předběžně) – 28. 3. – 2. 12. 2022 (celkově 4,5 měsíců uzavírka, zbytek kyvadlový provoz se semaforem)

Bártlova (předběžně) – 28. 3. – 6. 11. 2022 (zavírka / možnost zřízení průchodu pro pěší)

Cirkusová – termín zahájení 28. 3.; práce budou probíhat opět ve dvou etapách a kratší období. Průchod bude obnoven v kratším časovém úseku než na okolních mostních objektech.

 

O přesných termínech uzavírek ulic Ve Žlíbku, Bártlova a Cirkusová budeme podrobně informovat v březnovém čísle Zpravodaje.

 

Vizualizace budoucí podoby mostu na D0 510 nad Chlumeckou včetně protihlukových stěn

Pohled na dálnici D11 po demolici mostu Božanovská

Výstavba západní poloviny mostu nad D0 510 nad Chlumeckou v květnu 2021

 

Věra Bidlová, OŽPD

 

 

Prev Poděkování dárcům
Next V pondělí 24. ledna se spustí registrace k očkování posilovací dávkou pro děti nad 12 let