INFORMACE K MOŽNOSTI ZÁVAZNÉHO OZNÁMENÍ SCREENINGOVÉHO RT- PCR TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

INFORMACE K MOŽNOSTI ZÁVAZNÉHO OZNÁMENÍ SCREENINGOVÉHO RT- PCR TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A KONZERVATOŘÍCH

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a v návaznosti na usnesení vlády č. 692 ze dne 26. července 2021 informuje o možnosti poskytnutí dalších finančních
prostředků státního rozpočtu – Fondu solidarity Evropské unie na výdaje spojené s činností škol nezbytné k naplnění
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bude upravovat screeningové testování ve školách v období od
1. září do 10. září 2021:

 v systému sběru dat MŠMT (https://sberdat.uiv.cz/login) byl základním školám, středním školám a konzervatořím
(dále jen „škola“), které nejsou zřizovány státem, zpřístupněn dotazník umožňující závazné oznámení školy
o zajišťování screeningového testování na začátku školního roku 2021/2022 formou neinvazivního RT-PCR
testování (tlačítko „Dotazník PCR 2“),

 pokud se škola rozhodne namísto centrálně zajištěných antigenních testů zajišťovat testování metodou RT-PCR,
musí nejpozději do 18. srpna 2021 do 12 hodin závazně oznámit v systému sběru dat MŠMT tento způsobu
testování, aby na něj obdržela normativně stanovené další finanční prostředky ze státního rozpočtu – Fondu
solidarity Evropské unie,

 školám, které provedou závazné oznámení pak nebudou distribuovány centrálně zajišťované antigenní testy, ale
na každý RT-PCR test provedený u dětí a žáků ve dnech 1. – 10 září 2021, který bude, v souladu s mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, školou vykázán v aplikaci Covid Forms App nejpozději 14. září 2021 do 9:00
hodin, bude škole poskytnuta normativně stanovená částka 200,- Kč,

 bližší podmínky a způsob poskytnutí dalších finančních prostředků na RT-PCR testování jsou stanoveny ve Věstníku
MŠMT (Ročník LXXVII. Sešit 5/2021),

 před případným závazným oznámením testování metodou RT-PCR je nezbytné kritéria zveřejněná ve Věstníku
MŠMT pozorně přečíst,

 upozorňujeme, že bude-li Ministerstvem zdravotnictví na základě výsledků testování v prvních 2 testovacích dnech
vyhodnoceno, že je nutno ve vybraných okresech pokračovat v testování až do konce září 2021, tak v takovém
případě nebude již možné RT-PCR testování provedené po 10. září 2021 školám uhradit (viz podmínky pro
poskytnutí těchto prostředků zveřejněné ve Věstníku MŠMT) a pro toto období jim budou dodány testy antigenní.

Prev Hledáme nové hráčky do Sparty
Next Poslední sbohem Františku