INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020 -2021

Dětský očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný k 1. 9. 2019

V MČ Praha 20 budou zápisy do mateřských škol probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Zákonný zástupce je povinen dle § 34a, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, kdy pro školní rok 2020/2021 je povinnost plnit předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly do 31.8. 2020 pěti let.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Školské obvody mateřských škol zřízených MČ Praha 20 jsou uveřejněny na:

https://www.pocernice.cz/app/uploads/2020/01/Obecn%C4%9B-z%C3%A1vazn%C3%A1-vyhl%C3%A1%C5%A1ka-o-%C5%A1kolsk%C3%BDch-obvodech-M%C5%A0.pdf

 • Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání :

 

Žádosti podává zákonný zástupce dítěte v termínu od 2.5.2020 do 16.5.2020, a to prostřednictvím:

 1. datové schránky
 2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat běžný email !)
 3. poštou
 4. případně dle konkrétní situace osobně do školy – po domluvě, či ve vymezeném čase

Formulář žádosti bude uveřejněn na webových stránkách jednotlivých mateřských škol dne 30.4.2020.

Upozornění – podání žádosti dle bodu 1) – 4) musí být provedeno nejpozději v termínu do 16.5.2020, kdy rozhodujícím bude datum přijetí podání u provozovatele poštovních služeb, nebo čas a datum odeslání dokumentu elektronicky či datovou schránkou.

 

 • Doložení řádného očkování dítěte:

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz opatření ministra – odkaz v úvodu), a
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je přiložen, viz odkaz v úvodu této informace.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další podrobné informace a instrukce k organizaci k zápisu, kritéria přijímání, kontakty, atd. budou včas uveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol:

 • Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900http://www.ms-chodovicka.cz/
 • Mateřská škola „U Rybníčku“, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

 

http://www.msurybnicku.cz/

 • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408
 • detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44

http://www.skolkaspojencu.cz/

 

 

Prev VESELÉ VELIKONOCE
Next Veselá stodola