Informace k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání. Právní předpisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude však organizace zápisů přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

V MČ Praha 20 budou zápisy do mateřských škol probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021 včetně.

Zákonný zástupce je povinen dle § 34a, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, kdy pro školní rok 2021/2022 je povinnost plnit předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Školské obvody mateřských škol zřízených MČ Praha 20 jsou uveřejněny na: www.pocernice.cz („Rodiče a děti“ – „Školství“- „Mateřské školy“ – „Školské obvody MŠ“), resp. školským obvodem pro všechny mateřské školy Městské části Praha 20 je celé území městské části.

  • Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost podává zákonný zástupce dítěte v termínu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 včetně, a to prostřednictvím:

  • datové schránky
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • případně dle konkrétní situace osobně do školy – po domluvě, či ve vymezeném čase.

Formulář žádosti bude uveřejněn na webových stránkách jednotlivých mateřských škol dne 30. 4. 2021 (v případě elektronického zápisu může být termín změněn).

Upozornění – podání žádosti dle bodu 1) – 4) musí být provedeno nejpozději v termínu do 16. 5. 2021 včetně, kdy rozhodujícím bude datum přijetí podání u provozovatele poštovních služeb, nebo čas a datum odeslání dokumentu elektronicky či datovou schránkou.

 

 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je zákonný zástupce povinen potvrdit žádost do 5 kalendářních dnů (nejlépe osobně po předchozí domluvě, či ve vymezeném čase), jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

—————————————————————————————————————–

Další podrobné informace a instrukce k organizaci zápisu, kritéria přijímání, kontakty, atd. budou včas uveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol:

  • Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900

 

http://www.ms-chodovicka.cz/

 

  • Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115

 

http://www.msurybnicku.cz/

 

  • Základní škola a Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408, detašované pracoviště mateřské školy – Spojenců 2170/44

 

http://www.skolkaspojencu.cz/

 

 

 

Prev Projektový den ve škole – Angličtina hrou
Next Hornopočernické mosty