Informace ke komunálním volbám

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2022 Sb. byly dne 5. dubna 2022 vyhlášeny mimo jiné volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Termín konání voleb byl stanoven na pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin. Volby budou probíhat v tradičních volebních místnostech v základních školách v Horních Počernicích, Místní veřejné knihovně a Kulturním centru Domeček.

Do Zastupitelstva Městské části Praha 20 se bude volit celkem 25 členů zastupitelstva a území Městské části Praha 20 bude tvořit volební obvod. Do Zastupitelstva hl. m. Prahy se bude volit 65 členů zastupitelstva a celé území hl. m. Prahy tvoří jeden volební obvod.

Stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 20, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů pro voliče, státní občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 20. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Dodatek stálého seznamu voličů je veden pro voliče, státní občany členských států Evropské unie, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu, popř. mají přechodný pobyt v Městské části Praha 20. Do dodatku však bude volič zapsán pouze na základě vlastní žádosti. Lhůta pro podání této žádosti končí 21. září 2022 v 16.00 hodin. Pokud občan členského státu EU tuto žádost nepodá, ve volbách hlasovat nemůže. Pokud si volič podal tuto žádost již v souvislosti s předchozími volbami a byl do dodatku zapsán, opakovaně již žádost podávat nemusí, neboť je v dodatku veden stále již od předchozích voleb. Upozorňujeme, že pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy nejsou vydávány voličské průkazy, každý volič hlasuje ve volební místnosti ve svém volebním okrsku.

Distribuce hlasovacích lístků

Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 i pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 20. září 2022. Volič může též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech.

Adresy volebních místností

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorech, jako v předchozích volbách.

Číslo okrsku Adresa volební místnosti
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice.

Rozřazení jednotlivých adresních míst (ulic a čísel popisných) do jednotlivých volebních okrsků naleznete na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“ nebo ve volební aplikaci kudykvolbam.iprpraha.cz. Volební místnosti nejsou bezbariérové, nicméně u vchodu do všech budov bude umístěno zvonkové tlačítko pro přivolání volební komise.

Hlasování ve volební místnosti

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Oproti dřívějším letům již nebude možné během voleb vystavovat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s jednoměsíční platností pro uplatnění volebního práva. Po prokázání totožnosti obdrží volič od volební komise jednu úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy bude označen na levém okraji barevným pruhem. Do úřední obálky se vkládají oba hlasovací lístky, jak pro volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20, tak pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Hlasovací lístky mohou být oboustranné. Následně pro provedení volby volič vhodí hlasovací lístky umístěné v úřední obálce do hlasovací schránky.

Přenosná volební schránka

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je možné od 1. 9. 2022 požádat na tel. čísle: 271 071 654. Žádost o hlasování do přenosné hlasovací schránky ve dnech voleb přijímají též jednotlivé volební komise na telefonních číslech, která budou zveřejněna na stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“, případně se můžete obrátit během voleb na stálou službu na tel. čísle: 271 071 607.

Způsob hlasování a úpravy hlasovacích lístků

Podrobné informace o způsobu hlasování obdrží volič společně s hlasovacími lístky. V zásadě může volič hlasovat jedním ze tří způsobů:

  • Volič může na hlasovacím lístku hlasovat právě pro jednu volební stranu, a to zakřížkováním čtverečku umístěného v záhlaví sloupce s kandidáty vybrané volební strany. Takto upravený hlasovací lístek se vyhodnocuje tak, že volič hlasuje pro všechny kandidáty jím vybrané volební strany. Pokud by volič označil křížkem v záhlaví sloupce volební strany dvě a více volebních stran, bude jeho hlas neplatný.
  • Volič může hlasovat pro kandidáty z různých volebních stran napříč hlasovacím lístkem, tedy v jednotlivých sloupcích, bez křížkování jen jedné volební strany. Každý křížkem označený kandidát obdrží právě jeden hlas. Volič může takto hlasovat nejvýše pro 25 kandidátů do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a nejvýše pro 65 kandidátů do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Pokud by volič na hlasovací lístek „umístil“ více křížků pro jednotlivé kandidáty, než je počet volených kandidátů, bude jeho hlas neplatný.
  • Třetí způsob volby je kombinací předchozího. Volič může na hlasovacím lístku označit právě jedním křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany jím vybranou volební stranu a zároveň může volič označit křížkem ve čtverečku před jménem jednotlivých kandidátů další kandidáty pro které hlasuje. Vybírat si volič může z kandidátů všech volebních stran uvedených na hlasovacím lístku, maximálně však do počtu volených zastupitelů. Volič takto přednostně volí jím označené kandidáty a následně i kandidáty jím označené volební strany, a to v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku (např. voličem zakřížkovaná volební strana má 25 kandidátů a volič dále označí křížkem 10 kandidátů z ostatních volebních stran. Hlas bude započten 10 přímo vybraným kandidátům a následně prvním 15 kandidátům uvedeným u zakřížkované volební strany). Pokud volič označí křížkem v záhlaví sloupce volební strany dvě a více volebních stran nebo označí křížkem více kandidátů, než kolik jich je voleno, bude jeho hlas neplatný.

Milan Hejkrlík, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend

 

Prev POČERNICE V POHYBU
Next Léto v DDM