Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem 611/2020 Sb. byly dne 28. prosince 2020 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Termín konání voleb byl stanoven na pátek 8. října od 14.00 do 22.00 hodin a na sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin. Volby budou probíhat v tradičních volebních místnostech v základních školách v Horních Počernicích, Místní veřejné knihovně a Kulturním centru Domeček.

Stálý seznam voličů – voličský průkaz

Úřad městské části Praha 20, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů, státních občanů České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 20. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Voličem ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:

  1. žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče
  2. žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29);
  3. osobně v úředních hodinách na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. 10. 2021 do 14.00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat až do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin. Žádost o vydání voličského průkazu není formalizována, doporučujeme však použít formulář zveřejněný na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“. Úřad městské části Praha 20 vystaví voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021, případně jej předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Lhůty pro přijímání žádostí a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Ověřování podpisů na plných mocích souvisejících s vystavením či převzetím voličských průkazů provádí správní orgány bezplatně.

Ve věcech voličských průkazů se můžete obrátit každé pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin na Martinu Procházkovou či Martinu Krátkou na tel. Číslech: 271 071 654 nebo 271 071 657.

Distribuce hlasovacích lístků

Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky dodány do poštovních schránek nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 5. října 2021. Volič může též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech.

Adresy volebních místností

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorách, jako v předchozích volbách.

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice.

 

Rozřazení jednotlivých adresních míst (ulic a čísel popisných) do jednotlivých volebních okrsků naleznete na webových stránkách www.pocernice.cz v sekci „volby“ nebo ve volební aplikaci kudykvolbam.iprpraha.cz.

Hlasování ve volební místnosti

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Oproti dřívějším letům již nebude možné během voleb vystavovat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s jednoměsíční platností pro uplatnění volebního práva.  Po prokázání totožnosti obdrží volič od volební komise úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. V tomto prostoru volič vloží 1 hlasovací lístek do úřední obálky. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží před okrskovou volební komisí úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem do volební schránky. Upozorňujeme, že voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, volební komise neumožní hlasování.

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky, a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je možné od 1. 10. 2021 požádat na tel. čísle: 271 071 654. Žádost o hlasování do přenosné hlasovací schránky přijímají též jednotlivé volební komise na telefonních číslech, která budou zveřejněna na stránkách: www.pocernice.cz v sekci „volby“, případně se můžete obrátit během voleb na stálou službu na tel. čísle: 271 071 607.

Osobám v karanténě či v izolaci v souvislosti s infekčním onemocněním nebude umožněno hlasovat ve stálých volebních okrscích ani do přenosné schránky, ale budou pro ně zřízeny zvláštní volební okrsky. Informaci o jejich umístění a způsobu hlasování v těchto zvláštních okrscích získáte na webové stránce: www.pocernice.cz v sekci „volby“ nebo na stránce: www.praha.eu.

Prev Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů
Next UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA