Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby se na území České republiky konají v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

logo_vlada

Volební místnosti:

V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků, a to:

č. 725 (01) ZŠ Stoliňská 823

č. 726 (02) ZŠ Stoliňská 823

č. 727 (03) ZŠ Spojenců 1408

č. 728 (04) ZŠ Spojenců 1408

č. 729 (05) Místní veřejná knihovna Náchodská 754

č. 730 (06) ZŠ Ratibořická 1700

č. 731 (07) ZŠ Ratibořická 1700

č. 732 (08) ZŠ Ratibořická 1700

č. 733 (09) ZvŠ Bártlova 83

č. 734 (10) Domeček, Votuzská 322 (přízemí)

č. 735 (11) Domeček, Votuzská 322 (1. patro)

č. 736 (12) ZŠ Chodovická 2250

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Může si již dnes požádat ÚMČ Prahy 20, je-li tento úřad příslušný jeho místu trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, a to:

  • osobně – na Úřadě městské části Praha 20, Jívanská 647, přízemí – Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, do 18. října 2017 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;
  • podáním doručeným nejpozději do 13. října 2017,ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, a to ve dvouch formách:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 5. října 2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné přistoupit k hlasování.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části, a zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději do 17. října 2017. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (za paraván). V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice  zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů na telefonním čísle: 724 70 71 70 ÚMČ Prahy 20 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdroj MV ČR

 

Prev Veřejné projednání Silničního okruhu kolem Prahy
Next A byl tábor…