Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaném ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2020 Sb. byly dne 15. dubna 2020 vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. Stanoveny byly následující dny voleb:

  • kolo voleb proběhne ve dnech pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a sobota 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
  • případné II. kolo voleb proběhne o týden později, tedy ve dnech 9. a 10. října 2020.

Městská část Praha 20 – Horní Počernice je součástí volebního obvodu pro volby do Senátu č. 24, který zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín, části k. ú. Malešice. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Satalice a Praha-Vinoř. Sídlem volebního obvodu je městská část Praha 9 a registračním úřadem je Úřad městské části Praha 9 se sídlem Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany.

Stálý seznam voličů – voličský průkaz

Úřad městské části Praha 20, Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, vede stálý seznam voličů, státních občanů České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území Městské části Praha 20. Každý volič si může v úředních hodinách na tomto odboru ověřit, zda je ve stálém seznamu voličů zapsán. Voličem ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jiném stálém volebním okrsku na území volebního obvodu č. 24.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat následujícími způsoby:

  1. žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče[*];
  2. žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: seibq29);
  3. osobně v úředních hodinách na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 20 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. 9. 2020 do 14.00 hodin. Osobní žádosti o vydání voličského průkazu je možné podat do 30. 9. 2020 do 16.00 hodin. Žádost o vydání voličského průkazu není formalizována, doporučujeme však použít formulář, který naleznete na webových stránkách www.pocernice.cz na záložce volby.

Distribuce hlasovacích lístků

Voličům s trvalým pobytem na území Městské části Praha 20 budou hlasovací lístky dodány nejpozději 3 dny před zahájením hlasování, tedy do úterý 29. září 2020. Volič může též využít hlasovací lístky, které budou připraveny ve všech volebních místnostech. Pro případné druhé kolo volby obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Adresy volebních místností

Umístění volebních místností je nezměněno, naleznete je v obvyklých prostorách, jako v předchozích volbách.

Číslo volebního okrsku Sídlo volebního okrsku (adresa volební místnosti)
20001 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20002 ZŠ, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
20003 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20004 ZŠ, Spojenců 1408, Praha 9 – Horní Počernice
20005 Místní veřejná knihovna, Náchodská 754, Praha 9 – Horní Počernice
20006 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20007 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20008 ZŠ, Ratibořická 1700, Praha 9 – Horní Počernice
20009 MŠ a ZŠ, Bártlova 83, Praha 9 – Horní Počernice
20010 KC Domeček, Votuzská 322 (1. patro), Praha 9 – Horní Počernice
20011 KC Domeček, Votuzská 322 (přízemí), Praha 9 – Horní Počernice
20012 ZŠ, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice.

 

Hlasování ve volební místnosti

Volič hlasuje vždy osobně, zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební místnosti volič prokáže volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem (např. cestovním pasem, služebním či diplomatickým pasem nebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno. Následně volič obdrží od volební komise úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacího lístku. V tomto prostoru volič vloží 1 hlasovací lístek s vybraným kandidátem do úřední obálky. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží před okrskovou volební komisí úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem do volební schránky. Upozorňujeme, že voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, volební komise neumožní hlasování.

Ze závažných zdravotních důvodů může volič požádat o hlasování mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky a to výhradně ve vlastním územním obvodu volebního okrsku. O hlasování do přenosné hlasovací schránky je třeba požádat telefonicky příslušnou volební komisi (telefonní čísla budou v průběhu září zveřejněna na: www.pocernice.cz) nebo před konáním voleb na tel. číslech: 271 071 654 nebo 271 071 607.

[*] dle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku (osvobození neplatí při ověření podpisu prováděném Českou poštou, Hospodářskou komorou a notářem)

Prev Pěšky do školy startuje!
Next Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských olejů