Informace o volbě prezidenta České republiky

Informace o volbě prezidenta České republiky

Volby se na území České republiky konají v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné II. kolo volby se bude konat v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

 volba_prezidenta_cz

Volební místnosti:

 

V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků, a to:

 

č. 20001          ZŠ Stoliňská 823

č. 20002          ZŠ Stoliňská 823

č. 20003          ZŠ Spojenců 1408

č. 20004          ZŠ Spojenců 1408

č. 20005          Místní veřejná knihovna, Náchodská 754

č. 20006          ZŠ Ratibořická 1700

č. 20007          ZŠ Ratibořická 1700

č. 20008          ZŠ Ratibořická 1700

č. 20009          MŠ a ZŠ Bártlova 83

č. 20010          Domeček, Votuzská 322 (1. patro)

č. 20011          Domeček, Votuzská 322 (přízemí)

č. 20012          ZŠ Chodovická 2250

 

Voličské průkazy

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR, konané ve dnech I. kola 12. a 13. ledna 2018 (příp. II. kola 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Může si již dnes požádat ÚMČ Prahy 20, je-li tento úřad příslušný jeho místu trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, a to:

  • osobně –na Úřadě městské části Praha 20, Jívanská 647, přízemí – Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;
  • podáním – doručeným nejpozději do 5. ledna 2018 ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, a to ve dvou formách:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 28. prosince 2017 voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné přistoupit k hlasování.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve dnech volby prezidenta ČR (v I. kole nebo v II. kole, či v obou kolech) v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části, a zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo jiné, uvedena příslušnost k určité politické straně nebo politickému hnutí nebo údaj, že je bez politické příslušnosti. Dále je zde uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého poslanci nebo senátory anebo navrhujícím občanem.

Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

 

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. O neplatný způsob hlasování jde, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

 

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů na telefonním čísle: 724 70 71 70 ÚMČ Prahy 20 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.

Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

 

Alexandra Janáčková

Zdroj: MV ČR

Prev Ztratil se pes
Next Plánované akce na komunikacích, které omezí provoz v termínu od 8.1.2018 – 21.1.2018