INFORMACE OHLEDNĚ SYSTÉMU SVOZU A SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

INFORMACE OHLEDNĚ SYSTÉMU SVOZU A SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření COVID 19 vyhlásila „LOCKDOWN“, si Vás dovoluji informovat o způsobu zajištění provozu obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.

 

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn s účinností od dnešního dne následovně:

 

1)      Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

 

2)      Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,

 

3)      Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.  

             Výjimkou je SD v ulici generála Šišky, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě. Z tohoto důvodu bude provoz sběrného dvora omezen na dny pondělí – pátek – od 08:30 – 12:30, sobota a svátky zavřeno.

          Omezení trvá již od 21. 10. do odvolání (karanténa je nařízená do příští středy, tj. do 28. 10.).

 

V případě, že bude provoz jakéhokoliv dalšího sběrného dvora v příštím období omezen, žádám o zpětnou vazbu ze strany provozovatele, abychom aktuální informaci zveřejnili na Portále ŽP.

    

4)      Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,

 

5) Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.

 

6) Svoz nebezpečného odpadu:

 

a) Stabilní sběr a svoz NO probíhá bez omezení,

b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení ,

c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

 

Upozorňujeme, že zajištění výše uvedených plnění se bude odvíjet od provozních možností jednotlivých dodavatelů. Pokud dojde ke snížení jejich personálních kapacit, může dojít k omezení poskytování některých služeb s tím, že prioritou města bude zajištění služeb, jejichž plnění (zachování) je výslovnou povinnosti města. Pokud u některých dílčích plnění ke změnám dojde, budete o vzniklých omezeních obratem informováni.  

 

Provoz kontaktních center svozových společností:

Od pondělí 26.10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:

 

Pondělí – 8 – 13 hodin

Středa – 13 – 18 hodin

 

Ve všech prostorách zákaznických centrech je nezbytné dodržovat standardní hygienická opatření – vstup pouze ze zakrytým nosem a ústy, desinfekce rukou při vstupu.

Obchodní zástupci budou nadále klientům k dispozici i mimo provozní dobu určenou pro osobní návštěvy a to prostřednictvím elektronické komunikace.

 

Provozní doba může být upravena i jinak, např. u kontaktních míst zřízených v rámci budov ÚMČ nebo na základě pokynů vedení jednotlivých společností.  

 

O dalším vývoji a případných změnách v organizaci svozu komunálního odpadu v Praze Vás budeme průběžně informovat, s ohledem na vývoj situace s koronavirem v ČR.

Prev Informace pro jubilanty
Next Devadesátiny Věry Rosendorfové