Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) přesunula finanční prostředky z důvodu předfinancování pro potřeby v rámci COVID – 19 (zálohové financování) ve výši 300,0 tis. Kč;

2) zapojila do rozpočtu nevyčerpanou účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na akci Místní akční plán II ve výši 2 738,3 tis. Kč;

3) zařadila do rozpočtu nevyčerpané finanční prostředky z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1 430,5 tis. Kč;

4) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci na provozování sběrného dvora ve výši 6 400,0 tis. Kč (částka je o 300 tis. Kč vyšší než v roce 2020);

5) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 ve výši 680,0 tis. Kč;

6) zařadila do rozpočtu účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP) ve výši 14 385,0 tis. Kč – částka je určena na výstavbu tzv. „Kuprova domu“ na Chvalech, kde by mohlo vzniknout 7 malometrážních bytů;

7) převedla v rámci rozpočtu MČ částku 19,5 tis. Kč (OMH – doplatek na kontejnery);

8) přesunula v rámci rozpočtu MČ částku 421,9 tis. Kč na oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20.

Přijetí daru pro FZŠ Chodovická

Rada městské části schválila přijetí účelově určeného peněžního daru v maximální celkové výši 5 880 Kč Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250, na úhradu stravného ve školní jídelně ve II. pololetí školního roku 2020/2021, a to v období od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 pro dva žáky ze sociálně slabých rodin, kdy dárcem je Women for Women, o. p. s. Za poskytnutí daru děkujeme.

Podání projektové žádosti na základě výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rada schválila podání projektové žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území na projekt „Místní akční plány rozvoje vzdělávání III” v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, v maximální výši 1, 435 mil. Kč. Rovněž schválila spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 5 % z rozpočtu MČ Praha 20 za předpokladu obdržení dotace ze strany MŠMT na uvedený projekt.

Schválení odpisových plánů

Rada schválila odpisové plány pro příspěvkové organizace městské části na rok 2021.

Investice

Podání žádostí o dotaci z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2021

Rada městské části požádala hl. m. Prahu o dotace na investiční akce Tělocvična v ulici Jívanská (25 mil. Kč) a Obnova Nolčova parku a parku Chvaly (17 mil. Kč). Konečné slovo budou mít zastupitelé hlavního města Prahy.

Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647

Rada městské části vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je zateplení obvodového zdiva, výměna otvorů a zateplení střechy staré části budovy Úřadu MČ Praha 20 Jívanská 647. Na akci je schválená dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 405 703,92 Kč a dále byla schválena dotace hl. m. Prahy z fondu na spolufinancování EU/EHP projektů ve výši 2 284 400 Kč. Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

Zrušení výběrového řízení „Park Houslový klíč – vybavení“

Rada městské části zrušila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu z důvodu vyloučení vybraného dodavatele.

Majetek

Prodej vozidla AVIA A31T – K S-3; RZ: 4A3 81 21

Rada schválila znalecký posudek na stanovení obvyklé ceny vozidla AVIA A 31T – K S-3, RZ: 4A3 81 21 ve výši 31 tis. Kč, včetně DPH. Dále uložila OMH zveřejnit nabídku na prodej vozidla AVIA A 31T – K S-3, formou obálkové metody za nejvyšší cenu.

Životní prostředí

Závěr zjišťovacího řízení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020“

Rada městské části vzala na vědomí informaci, že závěr zjišťovacího řízení koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualizace 2020″ (dále v textu jen „APZKO”) nebude mít významný vliv na kvalitu životního prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dále, že připomínka MČ Praha 20, která zněla: „Kvalitu životního prostředí významně ovlivní opatření Kompletní dostavba Pražského okruhu, která odvede dopravu z centrální části aglomerace Praha do částí okrajových, kde se výrazně zvýší intenzita dopravy, a tedy i znečištění ovzduší,” byla vypořádána takto: „Nelze souhlasit s tvrzením, že opatření Kompletní dostavba Pražského okruhu bude mít negativní vliv na životní prostředí, protože předmětem APZKO je pouze doplnění časového harmonogramu. Opatření jako takové již bylo posouzeno v Programu zlepšování kvality ovzduší 2016.” Obdobným způsobem byly vypořádány připomínky ostatních účastníků k Pražskému okruhu. Rada rovněž vzala na vědomí informaci, že požadavek MČ Praha 20 na umístění měřicí stanice na katastru Horních Počernic, která by měřila imise z dopravy i stacionárních zdrojů celé východní části hlavního města, byl zamítnut s odůvodněním: „… v místech, kde není umístěna stanice imisního monitoringu, je pro jištění stávající úrovně znečištění použito modelování nebo modelování a měření v souladu s vyhláškou č. 330/2012 Sb.“ Přičemž není ve vypořádání upřesněno, jaká měření má MŽP ČR na mysli. Na závěr je odkaz na měření Českého hydrometeorologického ústavu na webu CHMÚ a konstatování, že: „Nic nebrání tomu, aby si městská část pořídila vlastní měřicí stanici.“ MŽP ČR tuto připomínku bagatelizovalo, přestože se v textu koncepce několikrát opakuje konstatování, že „z analýzy příčin znečištění ovzduší (kapitola B. 3.) vyplývá, že výsledky modelového hodnocení jsou zatíženy mj. chybou ve vstupních emisních datech – to může zahrnovat jak chybějící dosud neidentifikovatelné zdroje emisí, tak rozdíly ve způsobu výpočtu neohlašovaných emisí.“ Toto bezesporu platí pro východní část aglomerace Praha, kde se nenachází žádná měřicí stanice.

Protihluková opatření kolem dálnice D11

Rada vzala na vědomí zápis ze schůzky o protihlukových opatřeních, která se konala dne 1. 12. 2020. Dále zplnomocnila místostarostku paní Evu Alexovou -za a) jednat s ŘSD za účelem zjištění rozsahu, způsobu a termínu výměny stávajících protihlukových stěn kolem dálnice D11; za b) vyvolat jednání s ŘSD za účelem zjištění parametrů a výšky nově plánovaných PHS (v rozsahu daném závazným stanoviskem orgánu EIA č. j. 2257/ENV/17 ze dne 10. 2. 2017 k záměru „D11, stavba 1001, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání”), protože tyto parametry nejsou v dokumentaci k územnímu řízení ke stavbě „D11 1101 Praha – Jirny, modernizace, km 0,00 – 7,80″ uvedeny; za c) jednat se ŘSD a MHMP za účelem snížení rychlosti na dálničních úsecích na katastru Horních Počernic na maximálně 100 km/hodinu.

 

Kultura

Čarodějnice 2021

Radní vzali na vědomí sdělení ředitelky Chvalského zámku, příspěvková organizace, k akci Čarodějnice 2021, která by se měla konat dne 30. 4. 2021 na Chvalském zámku. Rozhodnutí o konání akce je plně v kompetenci paní ředitelky, rada městské části bude její rozhodnutí respektovat.

HPZ

Jmenování předsedy redakční rady

Rada městské části jmenovala s účinností od 1. února 2021 předsedou Redakční rady HPZ pana profesora Martina Velíška.

Sport

Podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Horní Počernice“ z Národní sportovní agentury a spolufinancování projektu

Rada souhlasila se spolufinancováním a předložením žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Horní Počernice” do programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020–2024, č.j.: NSA-0007/2020/D/1, výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo městské části.

 

Krásné jaro a pevné zdraví vám i vašim blízkým ze srdce přejí

 

Petr Měšťan, Vilém Čáp, Eva Alexová, Jaroslav Kočí, Zbyněk Římal a Jindřich Jukl, radní městské části

Prev OZNÁMENÍ - MIMOŘÁDNÁ ODSTÁVKA PROVOZU DATOVÉ SÍTĚ/OMEZENÍ POBOČKY
Next KONTEJNERY NA BIO A VOK PRO 1. POLOLETÍ ROKU 2021