Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) přesunula z důvodu předfinancování akce „park Houslový klíč“ finanční prostředky ve výši 4 000,0 tis. Kč (zálohové financování);

2) přesunula v rámci rozpočtu MČ částku ve výši 155,0 tis. Kč na investiční akci – kancelář, šatna, skladová hala a hygienické zázemí v objektu OMH;

3) zařadila do rozpočtu účelovou investiční dotaci z rezervy rozpočtu hl. m. Prahy (kapitola 10) na akci „tělocvična Jívanská“ ve výši 13 000,0 tis. Kč;

4) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z kapitoly 06 rozpočtu hl. m. Prahy na účel „místní lidové knihovny“ ve výši 63,3 tis. Kč;

5) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 ve výši 951,6 tis. Kč;

6) zařadila do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče ve výši 672,0 tis. Kč;

7) přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ Praha 20 z důvodu předfinancování pro potřeby v rámci COVID (zálohové financování) ve výši 100,0 tis. Kč;

8) přesunula v rámci rozpočtu MČ částku ve výši 150,0 tis. Kč na poskytnutí účelové investiční dotace, na pokrytí čtyř tříd mateřské školy Wi-Fi signálem v budově Spojenců 2170.

 

ODVODY KULTURNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Rada městské části schválila odvody do rozpočtu zřizovatele pro Kulturní centrum Horní Počernice, Chvalský zámek a Místní veřejnou knihovnu Horní Počernice z důvodu nevyčerpání neinvestiční dotace v rámci schváleného závazného ukazatele pro personální náklady v roce 2020. Celková výše odvedené částky činí 330 986 Kč.

 

Investice

Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647

Rada městské části schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647″ se společností HV stavby a práce, s. r. o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ 04395255, s nabídkovou cenou 3 414 198,96 Kč bez DPH (4 131 180,74 Kč včetně DPH), na základě doporučení výběrové komise.

Vypsání výběrového řízení „Park Houslový klíč – vybavení“

Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč – vybavení”. Způsobem hodnocení nabídek bude výše nabídkové ceny.

Majetek

Odpuštění nájemného za leden a únor 2021

Rada městské části schválila jako pronajímatel odpuštění úhrad nájemného (netýká se záloh na služby) za užívání prostor sloužících k podnikání za dobu 1/2021 a 2/2021 tj. 2 měsíce, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě unesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 a ze dne 14. 2. 2021 č. 125 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících. A to za podmínky, že ze strany jednotlivých nájemců byly uhrazeny veškeré pohledávky vyplývající z nájemních smluv ve znění pozdějších dodatků za rok 2020.

Pronájem pozemku – sběrný dvůr

Rada městské části schválila pronájem části pozemku KN parc. č. 1600/1 a záměr pronájmu pozemku KN parc. č. 1609/2 v k. ú. Horní Počernice.

Memorandum o společném postupu

Rada schválila uzavření Memoranda o společném postupu mezi MČ Praha 20 a společností Pragorent, investičním fondem s proměnlivým kapitálem a. s.

Dodatek ke smlouvě o spolupráci – „Špačkovi“

Rada městské části schválila uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu a koordinaci při řešení majetkoprávních úkonů na území Městské části Praha 20 č. S/120/17/0031 ze dne 30. 12. 2016.

Legislativa

Novela jednacího řádu výborů zastupitelstva

Rada doporučila Zastupitelstvu městské části Praha 20 předložený návrh nového znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 schválit v předloženém znění s účinností od 1. 4. 2021. Jednací řád umožňuje distanční formu jednání poradních orgánů zastupitelstva, podobně jako u komisí rady městské části.

Doprava

Rekonstrukce mostu nad D0 nad Chlumeckou – schválení zápisu z jednání z koordinační schůzky ze dne 23. 2. 2021

Rada vzala na vědomí zápis z jednání z koordinační schůzky ve věci projednání opravy mostu na D0 přes Chlumeckou dne 23. 2. 2021, ze kterého vyplývá, že v roce 2021 budou práce realizovány v termínu od 10. 4. do 31. 10. 2021. Během víkendu 24. 4. – 25. 4. 2021 bude zcela uzavřen provoz na Chlumecké z důvodu demolice mostu. Objízdná trasa pro vozidla MHD a IZS povede přes Hartenberskou, všechna ostatní vozidla budou mít tento víkend jako objízdnou trasu dálnice D10 a D11. Od 25. 4. od 12.00 hodin do 13. 6. do 16.00 hodin bude provoz na Chlumecké částečně omezen podle jednotlivých stavebních činností na mostě (zakládání středového pilíře, výstavba středového pilíře, pokládání nosníků). Od 13. 6. od 16.00 hodin do 30. 10. 2021 bude provoz na Chlumecké bez omezení. Rada dále uložila OŽPD zaslat usnesení zhotoviteli DIO – společnosti 3K značky, s. r. o.

NADJEZD NAD DÁLNICÍ D11

Zastupitelstvo dne 15. března vyslovilo nesouhlas se svěřením stavby nadjezdu nad dálnicí D11 umístěné na pozemku KN parc. č. 4536/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do svěřené správy Městské části Praha 20. V důvodové zprávě bylo uvedeno, že stejně jako v případě mostu Na Svěcence, by bylo svěření nadjezdu pro MČ neúměrnou finanční zátěží. Nehledě na to, že MČ nedisponuje zaměstnanci s patřičnou odbornou způsobilostí a technikou potřebnou pro zajištění řádné správy objektů tohoto charakteru.

Kultura

Vlajka pro Tibet

Rada městské části schválila připojení Městské části Praha 20 k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ formou vyvěšení vlajky na budovu ÚMČ Praha 20 dne 10. 3. 2021.

HPZ

Jmenování členky redakční rady

Rada městské části jmenovala s účinností od 1. března 2021 členkou Redakční rady HPZ paní magistru Alžbětu Cibochovou.

 

Krásné jaro a pevné zdraví vám i vašim blízkým ze srdce přejí

 

Petr Měšťan, Vilém Čáp, Eva Alexová, Jaroslav Kočí, Zbyněk Římal a Jindřich Jukl, radní městské části

Prev Odvaha ke svobodě
Next Vláda projednala plán dalšího rozvolňování, záviset bude na počtu nově nakažených v populaci