Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) zařadila do rozpočtu MČ nevyčerpané účelové finanční prostředky, které byly poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 a dříve ve výši 22 559,5 tis. Kč;

2) přijala do rozpočtu MČ účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programů primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2021 ve výši 171,9 tis. Kč;

3) zařadila do rozpočtu účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality v roce 2021 ve výši 101,0 tis. Kč;

4) přesunula v rámci rozpočtu MČ 400,0 tis. Kč z důvodu šetření a odchytu koček v bytovém domě v ulici Božanovská;

5) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 ve výši 951,6 tis. Kč;

6) upravila rozpočet v souvislosti s vrácením finančních prostředků z akce EU – Šablony ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 10,5 tis. Kč.

Klimatizace v knihovně

Rada městské části schválila žádost ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754, o souhlas s posílením fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic za účelem pořízení klimatizace v budově. Jedná se o částku 96 594,30 Kč, která je určena na III. etapu budování klimatizace v knihovně.

Investice

„MŠ Spojenců 2170/44 – Rozvody ZTI II. etapa II. část – třídní pavilon“

Rada městské části schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „MŠ Spojenců 2170/44 – Rozvody ZTI II. etapa II. část – třídní pavilon“ společnosti TZB Kladno, s. r. o., Třebízského 466, 273 09 Kladno, IČ: 28428161, s nabídkovou cenou 1 898 223 Kč bez DPH (2 296 850 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise.

Revitalizace ulice Jeřická

Rada městské části schválila změnu rozsahu projektové dokumentace „Revitalizace ul. Jeřická, Horní Počernice”, zpracované společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o., dle důvodové zprávy. Dále uložila OHSaI objednat změnu rozsahu projektové dokumentace.

Majetek

Pronájem pozemku ŘSD

Rada městské části schválila pronájem části pozemku KN parc. č. 4468/4 o výměře cca 65 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, Ředitelství silnic a dálnic ČR, na dobu určitou, od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2022, za cenu 134 Kč/m2/rok, za účelem zajištění přístupu ke staveništi stavby „D0, stavba 510 Satalice – Běchovice, most přes ul. Chlumeckou“.

Pronájem nebytového prostoru určeného pro využití ordinace lékaře

Rada schválila pronájem nebytového prostoru o výměře 14,8 m2 s příslušenstvím v 1. NP objektu Náchodská, č. p. 867 v Praze 9, Horních Počernicích, (ordinace č. I.), na dobu určitou od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2024, společnosti lecbabolesti.cz, s. r. o., za nájemné ve výši 6 852 Kč / předmět pronájmu / měsíc, za účelem využití jako ordinace lékaře, se specializací algeziologie, léčba chronické bolesti.

Dar od Hornbach Baumarkt CS, spol. s r. o.

Rada souhlasila s přijetím daru od společnosti Hornbach Baumarkt CS, spol. s r. o., IČ: 47117559, Chlumecká 2398, 193 00 Praha 9 spočívajícím v poskytnutí movitých věcí (vybavení) v hodnotě 21 472 Kč. Za poskytnutí daru moc děkujeme.

Školství

Provoz mateřských škol v období letních prázdnin v roce 2021

Rada schválila omezení provozu mateřských škol v červenci 2021 tak, že provoz zajistí v období

  • 7. 2021 – 16. 7. 2021 – Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115;
  • 7. 2021 – 30. 7. 2021 – Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 1900.

Rada dále schválila přerušení provozu v srpnu 2021 ve všech mateřských školách zřizovaných městskou částí z důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby.

Odměny pro ředitele počernických škol

Rada schválila odměny pro ředitele základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, za zvýšené pracovní úsilí v době vyhlášeného nouzového stavu na území ČR.

Životní prostředí

Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027

Rada vzala na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027″, a také samotnou koncepci. Rada rovněž uložila OŽPD zaslat usnesení na Odbor posuzování vlivů na životní prostředí MŽP.

Doprava

Poptávka na opravy komunikací tryskovou metodou v roce 2021

Rada vzala na vědomí ukončené poptávkové řízení na opravy komunikací tryskovou metodou pro rok 2021 a schválila uzavření smlouvy o dílo na opravy komunikací tryskovou metodou na rok 2021 se společností Roadstav, s. r. o., IČ 24286681.

Zjednosměrnění ulic

Rada schválila posunutí termínů úkolů RMČ na provedení nacenění PD Zjednosměrnění okolí ulic U jeslí, Chodovická a Pavlišovská.

Závěr zjišťovacího řízení na záměr „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“

Rada vzala na vědomí závěr zjišťovacího řízení. Z předložených podkladů jednoznačně vyplývá, že záměr „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice” bude posuzován v celém procesu EIA.

EIA – Klánovická spojka

Rada vzala na vědomí dokumentaci k záměru „Klánovická spojka”. Dále konstatovala, že „Klánovická spojka” je součástí širšího dopravního řešení, které zahrnuje též MÚK Beranka a Hornopočernickou spojku, a že realizace MÚK Beranka, Hornopočernické spojky a Klánovické spojky má zejména v Horních Počernicích ulehčit dopravně silně zatížené Náchodské ulici.

Územní plán

Návrh zadání Územní studie Horní Počernice – východ

Rada městské části vzala na vědomí informaci o tom, že Městská část Praha 20 dne 4. 3. 2021 od Magistrátu hl. m. Prahy obdržela návrh zadání Územní studie Horní Počernice – východ se žádostí o sdělení připomínek a doplňujících informací k tomuto dokumentu nejpozději do 5. 4. 2021. Dále schválila připomínky k návrhu zadání Územní studie Horní Počernice – východ, a uložila OVÚR jejich zaslání na Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje. Rada dále žádá, vzhledem k tomu, že v dokumentaci k záměru téměř nebyly vyhodnoceny kumulativní vlivy záměru se záměry ostatními (v rozporu s požadavky vznesenými ve zjišťovacím řízení nejen MČ Praha 20), a proto není jasné, jak bude území v budoucnosti zatíženo nejen realizací záměru samotného, ale též záměry s ním přímo souvisejícími, aby byl záměr v předložené podobě zpracovatelem stažen a přepracován. Požadavky MČ Praha 20 na přepracování jsou uvedeny v přílohách, které jsou nedílnou součástí usnesení rady. Rada uložila OŽPD zaslat usnesení rady orgánu EIA.

Sociální věci a zdravotnictví

Dar spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice

Rada městské části schválila poskytnutí jednorázového finančního daru 50 000 Kč jako projev ocenění za pomoc při zvládání pandemie Covid–19 na území Městské části Praha 20 zapsanému spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., se sídlem Na Chvalské tvrzi 860/4, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 63834910.

Dar pro Zdravotního klauna

Rada městské části poskytla finanční dar ve výši 5 000 Kč na činnost neziskové organizace Zdravotní klaun, o. p. s.

Ochranné pomůcky a dezinfekce pro ohrožené osoby

Rada rozhodla o pořízení a distribuci ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků proti šíření nemoci Covid-19 pro ohrožené osoby zdržující se na území MČ Praha 20 dle přiložených pravidel.

 

Rada městské části Praha 20

Prev STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Next Opustila nás Věruška