Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) schválila přesun finančních prostředků – vratka předfinancované akce „park Houslový klíč“ ve výši 4 000,0 tis. Kč;

2) zařadila do rozpočtu finanční prostředky odvedené příspěvkovými organizacemi do rozpočtu městské části, a to ve výši 330,9 tis. Kč;

3) zařadila do rozpočtu městské části pojistné plnění ve výši 97,3 tis. Kč;

4) přesunula v rámci rozpočtu MČ 20,0 tis. Kč na investiční akci „kancelář, šatna, skladová hala, hygienické zázemí v objektu OMH“;

5) převedla v rámci rozpočtu částku 20 tis. Kč na sociální pohřby;

6) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu
z Ministerstva financí ČR na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 ve výši 1,5 tis. Kč.

Účelová neinvestiční dotace na pořízení generátorů ozonu

Rada městské části schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace, která bude čerpána v roce 2021, a to Místní veřejné knihovně, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754, na pořízení 2 ks generátorů ozonu – prevence vůči koronaviru SARS CoV-2 v celkové výši 12 960 Kč včetně DPH.

Dary na činnost spolkům

Rada schválila dary na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Horní Počernice; Svazu tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Horní Počernice a Klubu seniorů Horní Počernice, z. s. – každému subjektu poskytla částku ve výši 20 000 Kč.

Investice

Dodávka a montáž klimatizace pro objekty ve správě MČ P20

Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku „Dodávka a montáž klimatizace pro objekty ve správě MČ P20 (prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Ratibořická č. p. 2299 a ZŠ Bártlova č. p. 83 – podkrovní prostory)”. Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídkové ceny.

Informatika

Uzavření smlouvy o technické podpoře na software se společností Sotware602, a. s.

Rada schválila uzavření smlouvy o technické podpoře se společností Software602, a. s., sídlem Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4, IČ: 630 78 236.

Školství

Účelová neinvestiční dotace na pokrytí nákladů vzniklých s provozem MŠ v důsledku krizového opatření

Rada schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace v roce 2021 Mateřské škole U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, ve výši
20 742 Kč na úhradu nákladů vzniklých v období od 8. 3. 2021 do 9. 4. 2021 na zajištění nezbytné péče pro děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají povolání, které je nezbytné pro chod státu v nepříznivé epidemiologické situaci.

Dopis zákonných zástupců nezletilých dětí k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR

Rada vzala na vědomí dopis zákonných zástupců nezletilých dětí týkající se povinného testování žáků ve školách a povinnosti nosit ochranné prostředky úst a nosu ve škole dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1492/2021-3/MIN/KAN a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN. Rada dále uložila OSVŠ informovat zákonné zástupce, že RMČ vzala jejich dopis na vědomí.

Územní plán

Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu Radonice, oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Zeleneč

Rada uložila OVÚR projednat návrh územního plánu obce Radonice a návrh zadání územního plánu obce Zeleneč v komisi výstavby a územního rozvoje, komisi dopravy a komisi životního prostředí a po získání vyjádření komisí předložit návrh stanovisek MČ Praha 20 k oběma výše uvedeným návrhům na jednání RMČ.

Životní prostředí

EIA – Klánovická spojka

Rada vzala na vědomí dokumentaci k záměru „Klánovická spojka”. Rada konstatovala, že 1) „Klánovická spojka” je součástí širšího dopravního řešení, které zahrnuje též MÚK Beranka a Hornopočernickou spojku; 2) realizace MÚK Beranka, Hornopočernické spojky a Klánovické spojky má zejména v Horních Počernicích ulehčit dopravně silně zatížené Náchodské ulici. Rada žádá, vzhledem k tomu, že v dokumentaci k záměru téměř nebyly vyhodnoceny kumulativní vlivy záměru se záměry ostatními (v rozporu s požadavky vznesenými ve zjišťovacím řízení nejen MČ Praha 20), a proto není jasné, jak bude území v budoucnosti zatíženo nejen realizací záměru samotného, ale též záměry s ním přímo souvisejícími, aby byl záměr v předložené podobě zpracovatelem stažen a přepracován. Požadavky MČ Praha 20 na přepracování uvedla Rada
v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení: připomínky MČ Praha 20 k hlukové studii; připomínky MČ Praha 20 k oznámení záměru a k dokumentaci; připomínky RNDr. Dvorské k záměru. Rada dále uložila OŽPD zaslat usnesení Rady orgánu EIA.

Informace o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skládkování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech na žádost společnosti RABINA GROUP, s.r.o.

Rada městské části vzala na vědomí informaci o zahájení řízení o vydání povolení k provozu zařízení ke skládkování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech na žádost společnosti RABINA GROUP, s.r.o. Rada souhlasila s provozováním zařízení společnosti RABINA GROUP, s.r.o. a uložila OŽPD zaslat usnesení na Odbor ochrany prostředí MHMP.

Revize projektové dokumentace Revitalizace ulice Jeřická

Rada schválila ukončení rozpracovaného díla “Revitalizace ul. Jeřická, Horní Počernice”, zpracovaného společností Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. a uložila OHSaI předložit Dohodu o ukončení rozpracovaného díla společnosti Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. k podpisu.

Doprava

Integrace cyklistické dopravy do hlavního dopravního prostoru na Náchodské ulici – k návrhu společnosti Grebner spol. s r.o.

Rada nesouhlasila s integrací cyklistické dopravy do hlavního dopravního prostoru na Náchodské ulici a uložila OŽPD zaslat usnesení Rady ODO MHMP a Ing. Tomášovi z TSK.

Pořízení studie alternativního vedení severovýchodní pražské cyklomagistrály – trasy vedoucí přes katastr obce Horní wPočernice

Rada schválila pořízení studie alternativního vedení severovýchodní pražské cyklomagistrály – trasy vedoucí přes katastr obce Horní Počernice. Rada dále uložila objednat zpracování studie alternativního vedení severovýchodní pražské cyklomagistrály – trasy vedoucí přes katastr obce Horní Počernice u Ing. Michala Mečla, Dobrovolného 645/4, 198 00 Praha 9.

Kultura

Pohádkový les

Rada schválila technickou podporu akce „Pohádkový les”, která se uskuteční 6. 6. 2021 od 9.00 hod. do 19.00 hod. ve Svépravickém lese a okolí formou:

  • výpůjčky a dopravy 2 stánků, 4 židlí, 2 stolů a 2 lavic a párty stanu
  • zajištění elektřiny
  • výpůjčky a dopravy 4 sudů na odpadky s následnou likvidací odpadu
  • posekání trávy v okolí rybníka Koupaliště

Tradiční akci organizuje spolek Mumraj, z. s.

HPZ

Rezignace člena redakční rady

Rada městské části vzala na vědomí rezignaci člena Redakční rady Hornopočernického zpravodaje pana Petra Venclíčka ze dne 29. 4. 2021 na členství v Redakční radě Hornopočernického zpravodaje, a to z časových důvodů.

Sociální věci a zdravotnictví

Zajištění komplexního řešení přístupnosti služeb MČ Praha 20 osobám se sluchovým postižením

Rada městské části schválila nabídku společnosti Transkript online, s. r. o., spočívající v poskytování simultánního přepisu řeči online formou v reálném čase osobám preferujícím při komunikaci psanou formu českého jazyka, určenou osobám s poruchou sluchu, za cenovou nabídku – tarif Komplex, za cenu 6 000 Kč bez DPH/měsíc.

Uzavření darovací smlouvy na převod finančních prostředků z účtu Veřejné sbírky s názvem „Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově“

Rada schválila darovací smlouvu č. S/30/2021/0018 – převod finančních prostředků ve výši 10 000 Kč z účtu Veřejné sbírky s názvem „Bezbariérové chráněné bydlení na Xaverově”. Prostředky budou určeny Diakonii Církve bratrské.

Rozšíření pracovní doby Pečovatelské služby MČ Praha 20

Rada schválila od 1. září 2021 rozšíření stávající pracovní doby Pečovatelské služby MČ Praha 20, registrované MHMP pod č. j. MHMP 425434/2020 takto: pondělí – pátek 7.30 – 18.00 hod., víkend 7.30 – 16.00 hod.

Přidělení bytu správce v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17

Rada městské části schválila přidělení bytu správce v domě s pečovatelskou službou s účinností od 1. 6. 2021, na dobu určitou 12 měsíců vázanou na trvání pracovního poměru správce/údržbář v Domě s pečovatelskou službou Třebešovská 17.

 

Rada městské části Praha 20

Prev Pokoj vám
Next Kdy bude D11 tichá a plynulá?!