Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) schválila přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MČ (odchyt koček v domě Božanovská 2343/12) ve výši 200,0 tis. Kč;

2) zařadila do rozpočtu vrácené finanční prostředky ve výši 104,2 tis. Kč – jedná se o účelové dotace, které nebyly využity příspěvkovými organizacemi;

3) zařadila do rozpočtu městské části dar ve výši 130,0 tis. Kč od společnosti P3 Prague Horní Počernice 1 s.r.o., která darovala MČ Praha 20 finanční prostředky za účelem správy zeleně parku Jizbická – Houslový klíč;

4) přijala do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na úhradu nákladů vzniklých s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021 ve výši 1 514,0 tis. Kč;

5) přijala do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon sociální práce pro rok 2021 ve výši 1 380,6 tis. Kč;

6) zařadila do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč;

7) přijala neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie koronaviru ve výši 531,2 tis. Kč.

Vyřazení majetku

Rada městské části schválila návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.

Dary na činnost spolkům

Rada schválila dar spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly na nákup ochranných obleků pro zajištění činnosti členů spolku a k ochraně jejich života a zdraví ve výši 50 tis. Kč. Rada také schválila dar ve výši 40 tis. Kč spolku Mumraj z.s. na akci „Zažít město jinak – víkend pro Horní Počernice 2021“. Další dar byl schválen spolku Mladé Běchovice, z.s., a to ve výši 10 000 Kč na podporu závodu „Mladé Běchovice“.

ÚMČ Praha 20

Jmenování tajemnice úřadu

Po předchozím souhlasu ředitele MHMP byla jmenována tajemnicí ÚMČ Praha 20 ke dni 17. května 2021 JUDr. Barbora Lukšová Frantová. Paní doktorka byla od 2. září 2020 pověřena řízením úřadu městské části, ve své práci tak kontinuálně pokračuje.

Jmenování vedoucího odboru kancelář úřadu

Novým vedoucím odboru byl ke 14. červnu 2021 radou MČ jmenován Mgr. Viktor Kazda. Návrh na jeho jmenování předložila tajemnice ÚMČ na základě ukončeného výběrového řízení.

Přísedící k obvodnímu soudu

Rada souhlasila se znovuzvolením stávajících tří přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 za městskou část Praha 20 a doporučila jejich zvolení Zastupitelstvu městské části Praha 20.

Zřízení hasičské jednotky

Rada projednala záměr zřízení Jednotky dobrovolných hasičů městské části Praha 20 (Jednotka požární ochrany nezařazená – JPON) a zaslala ho k projednání v ZMČ Praha 20.

Investice

Dětské hřiště Lhotská

Rada městské části schválila podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ na rekonstrukci dětského hřiště Lhotská.

Dodávka a montáž klimatizace pro ZUŠ a ZŠS Bártlova

Rada městské části zrušila a znovu vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž klimatizace pro objekty ve správě MČ P20 (prostor ZUŠ v 3. NP MŠ Ratibořická č. p. 2299 a ZŠS Bártlova č. p. 83 – podkrovní prostory)“, a to na základě doporučení výběrové komise.

Majetek

Pronájmy prostor pro venkovní zahrádky

Rada schválila pronájem pozemků za účelem provozování venkovní zahrádky k restauracím La Trattoria Turbanti a CURRY & TIKKA.

Odsvěření pozemků

Rada odsouhlasila záměr odsvěření pozemků pod komunikacemi navazujícími na most Na Svěcence v k. ú. Horní Počernice, obec Praha ze správy MČ Praha 20. Konečné slovo v dané věci má zastupitelstvo městské části.

Výpůjčka pozemků

Rada schválila výpůjčku obecních pozemků v parku u divadla od 5. 7. 2021 do 9. 7. 2021 neziskové organizaci The Life Center, Praha 9 – Horní Počernice, za účelem pořádání herních aktivit pro účastníky anglického příměstského tábora.

Životní prostředí

Vyjádření k návrhu územního plánu Radonice

Rada schválila k návrhu územního plánu Radonice následující připomínku: MČ Praha 20 navrhuje prodloužit trasu cyklostezky podél komunikace č. III/0113 jižním směrem až na hranici hl. m. Prahy v návaznosti na koncepci vedení cyklodopravy na území hl. m. Prahy (v ul. Ve Žlíbku). Rada také uložila OŽPD uplatnit schválenou připomínku u pořizovatele územního plánu Radonice.

Vyjádření k návrhu zadání územního plánu Zeleneč

Rada městské části schválila k návrhu zadání územního plánu obce Zeleneč následující podněty a připomínky:

  • koncepci dopravní infrastruktury navrhnout tak, aby byly minimalizovány obslužné trasy přes MČ Praha 20;
  • zajistit plochu a návaznost veřejně prospěšné stavby pozemní komunikace vymezené v územním plánu hl. m. Prahy pod ozn. „89|DK|25 – Horní Počernice – komunikační propojení Ve Žlíbku – Náchodská“ při hranici území Horních Počernic a Zelenče;
  • plošně zajistit dostatečnou plochu pro parkování P+R u železniční zastávky Zeleneč – Mštětice i pro širší okolí (vyjma napojení na železnici by toto záchytné parkoviště mělo vést autobusové linky přednostně na metro C);
  • pro uvažovaný cyklookruh „Horní Počernice – Zeleneč – Horní Počernice“ vymezit v územním plánu vedení chybějících částí cyklotras (týká se zejména pozemků parc. č. 909, 662/9, 1043 a 763 v k.ú. Zeleneč);
  • koordinovat navrhovaný územní plán s pořizovanou změnou územního plánu hl.m. Prahy č. Z 2979 – Vybudování nové čistírny odpadních (dále jen ČOV) vod na Sychrově.

Rada také uložila OŽPD uplatnit schválené podněty a připomínky u pořizovatele územního plánu obce Zeleneč.

Doprava

Demolice mostu Božanovská

Rada vzala na vědomí informaci o úplné uzavírce dálnice D11 do exitu 8 (Jirny) od soboty 24. 7. od 17 hodin do neděle 25. 7. do 9 hodin ráno kvůli demolici mostu Božanovská. Radní zároveň požádali Radu hl. m. Prahy, aby k výstavbě nového mostu došlo co nejdříve.

Objízdné trasy v rámci uzavírky mostu X503 Božanovská

Rada vzala na vědomí informaci, že v rámci přípravy na demolici mostu, vlastní demolice a na období do kolaudace nového mostu bude od 21. 6. 2021 přerušen provoz na komunikaci Božanovská. Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena po ulicích Ve Žlíbku a Náchodská. Objízdná trasa pro nákladní automobilovou dopravu (mimo dopravní obsluhy) bude svedena z ulice Ve Žlíbku do ulice Mladých Běchovic a dále po Českobrodské na Pražský okruh. Autobusy MHD budou ukončeny na Božanovké na severním předpolí mostu. S úpravami jízdního řádu budou občané seznámeni po 15. 6. 2021 na FB, v e-zpravodaji, v aktualitách na webu i na vývěskách na jednotlivých zastávkách MHD.

Kultura

Pouť ke sv. Antonínu do Svépravic

Rada schválila zapůjčení technického vybavení v rozsahu dvanácti lavic na pouť ke sv. Antonínu do Svépravic, která se konala dne 13. června 2021, s dopravou technického vybavení na místo akce v 16:30 hod a odvozem z akce v 18:30 hod. Děkujeme pořadatelům za přípravu této tradiční kulturní akce.

“DogFest” v Horních Počernicích

Rada schválila konání akce „DogFest“. Akce se uskuteční 24. července od 12 do 18:00 na louce u ulice Ratibořická. Všichni přátelé čtyřnohých tvorů jsou srdečně zváni – těšit se můžete na překážkové dráhy, soutěže, prezentaci místních obchodníků a výrobců psích hraček, psích pamlsků, krmiv pro psy a pečovatelských výrobků, významné osobnosti v oblasti kynologie, prostě vše pro milované čtyřnohé kamarády a jejich páníčky. Součástí akce budou i psí vystoupení.

Výroční zprávy kulturních institucí

Rada městské části vzala na vědomí výroční zprávy všech tří kulturních institucí – Chvalského zámku, Kulturního centra Horní Počernice a Místní veřejné knihovny Horní Počernice za rok 2020.

Sociální věci a zdravotnictví

Výroční zpráva Pečovatelské služby MČ

Rada městské části vzala na vědomí výroční zprávu Pečovatelské služby MČ Praha 20 za rok 2020.

 

Rada městské části Praha 20

Prev Demolice mostu Božanovská, objízdné trasy a úprava linek MHD
Next DEMOLICE MOSTU BOŽANOVSKÁ A KRÁTKODOBÁ UZAVÍRKA D11