Informace z radnice

Informace z radnice

Změna ve vedení radnice

Zastupitelstvo MČ odvolalo na svém zasedání dne 20. 9. 2021 z funkce 1. místostarosty pana Ing. Viléma Čápa. Současně byl odvolán z funkce předsedy Návrhového výboru zastupitelstva městské části.

Rozvoj městské části

Zastupitelstvo MČ schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2021 Strategický plán rozvoje MČ Praha 20 pro období 2021 – 2031 včetně Akčního plánu. Strategický plán je koncepční dokument, který formuluje sdílenou vizi rozvoje městské části v dlouhodobé perspektivě a stanovuje cíle a priority při řešení klíčových rozvojových otázek městské části.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet za rok 2020 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný účet za rok 2020 je zveřejněn na úřední desce v elektronické podobě na adrese https://www.pocernice.cz/urad/uredni-deska/?uid=2949.

Rozpočtová opatření:

Rada MČ

  • přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ na terénní úpravy parku Jizbická ve výši 100,0 tis. Kč; ve výši 9,7 tis. Kč (odpisy MŠ Chodovická); ve výši 283,1 tis. Kč (pořízení vstupních posuvných dveří ÚMČ) a pořízení vánočního osvětlení ve výši 454,3 tis. Kč;
  • přijala do rozpočtu MČ účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 (MAP II) ve výši 221,5 tis. Kč se spoluúčastí MČ 5 %; z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni ve výši 170,0 tis. Kč; ze státního rozpočtu z MPSV na podporu registrovaných sociálních služeb, poskytovaných občanům hl. m. Prahy ve výši 634,4 tis. Kč; ze státního rozpočtu z MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do PS Parlamentu ČR v roce 2021 ve výši 392,0 tis. Kč;
  • přijala do rozpočtu MČ poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MŠMT na akci Místní akční plán vzdělávání III MČ Praha 20 (MAP III) ve výši 648,9 tis. Kč se spoluúčastí MČ 5 %; ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 662,6 tis. Kč.

Dotace:

  • Rada MČ

schválila poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Dům umění na podporu uspořádání výstav v roce 2021 ve výši 25 000 Kč; panu J.  P. na bojové sporty – Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Hand to Hand Combat, Sambo, Kickbox, MMA, Sebeobrana ve výši 33 000 Kč a paní M. P. na bojové sporty – Hand to Hand Combat, Kickbox, Box, Sebeobrana ve výši 33 000 Kč.

  • Zastupitelstvo ZMČ

schválilo poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích v roce 2021 ve výši 57 000 Kč; spolku Mumraj, z. s., na projekt Vícegenerační ateliéry Mumraje v roce 2021 ve výši 30 000 Kč; spolku BikeRanch Team, z. s., na projekt BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu v roce 2021 ve výši 100 000 Kč; spolku Kickbox klub, z. s., na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích v roce 2021 ve výši 175 000 Kč a spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s., na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu ve výši 400 000 Kč.

Dary:

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na dofinancování celoroční činnosti spolku Klub seniorů Horní Počernice, z. s.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí daru ve výši 30 000 Kč SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly, na akci Hasičský ples.

Školství a kultura

Rada MČ schválila přijetí peněžního daru v celkové výši 4 992 Kč pro FZŠ, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250 na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022, pro jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny a pro Základní školu, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823 v celkové výši 102 648 Kč na úhradu stravného ve školní jídelně ve školním roce 2021/2022, pro 18 žáků ze sociálně slabých rodin, vždy od dárce Women for Women, o. p. s.

Rada schválila omezení provozu mateřských škol v měsíci prosinci 2021 v období vánočních prázdnin. Po dobu vánočních prázdnin bude zajišťovat provoz ve dnech 27. 12., 28. 12., 29. 12., 30. 12. a 31. 12. 2021 Mateřská škola, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 19000000.

Rada MČ vzala na vědomí rezignaci a ukončení pracovního poměru stávající ředitelky Místní veřejné knihovny, paní B. B., poděkovala jí za dlouholetou spolupráci a současně vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Místní veřejné knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754.

Majetek

Zastupitelstvo MČ schválilo směnu pozemků v areálu sběrného dvora s doplatkem ve výši 351 tis. Kč ze strany Městské části Praha 20 a uzavření směnné smlouvy s panem J. P.

Rada MČ schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu bočních vchodových dveří do objektu Jívanská 647 (u rampy pro ZTP) za automatické posuvné dveře se společností SPEDOS ADS, a. s., za cenu 233 930 Kč bez DPH.

Rada MČ prodloužila souhlas s dočasným zřízením odběrového místa covid-19 v části nebytových prostor Místní veřejné knihovny po dobu 1. 10. 2021 až 31. 12. 2021.

Rada MČ vyřazení majetku MČ Praha 20 (dle zápisu HIK ze dne 22. 9. 2021) ve výši 714 978,89 Kč.

Rada MČ schválila změnu rozsahu propachtovaných obecních pozemků dle uzavřené pachtovní smlouvy č. S/120/17/0056 ze dne 3. 7. 2017 a uzavření dodatku ke smlouvě.

Rada MČ schválila vyřazení notebooku Lenovo NB IdeaPad, inv.číslo 2/5304 z roku 2012 z evidence majetku Místní veřejné knihovny, Praha 9 – Horní Počernice, Náchodská 754, z důvodu nepotřebnosti zařízení v organizaci a převod tohoto majetku do evidence zřizovatele s následným darem paní ředitelce B. B. u příležitosti odchodu do důchodu.

Investice

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Obnova Nolčova parku – veřejné osvětlení se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

Výstavba

Rada MČ vyjádřila souhlasné stanovisko s provedením stavby Horní Počernice K45-obnova kNN, kVN, OPTO ul. Ve Žlíbku na obecních pozemcích KN parc. č. 4292, 4540/1, 4233/2, 4233/1, 4241/5, 702/1, 786/1,786/221, 3898/1; s umístěním a provedením stavby Praha 20 – Šestajovice – demontáž v. v. na pozemku KN parc. č. 4106/52.

Informatika

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Elektronický požární systém pro budovy úřadu MČ Praha 20 s Ing. Jánem Šajbanem, IČ 03757447, s nabídkovou cenou 1 276 907,00 Kč bez DPH.

Životní prostředí

Rada MČ zrušila výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2021 z důvodu podání pouze jedné, ekonomicky nevýhodné nabídky a schválila jeho opětovné vypsání.

Doprava

Rada MČ souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zimní údržby na komunikacích Hartenberská – Stoliňská – NN 3082 a Do Svépravic – Na Svěcence s TSK hl. m. Prahy.

Změna Statutu hl. m. Prahy v souvislosti s přijetím zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Rada MČ se seznámila s návrhem OZV hl. m. Prahy, kterou se v návaznosti na přijetí zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

 

Prev Methods to Message a male Online
Next Den s armádou ČR