Informace z radnice

Informace z radnice

Rezignace člena zastupitelstva MČ

Dne 16. 10. 2021 rezignoval na svůj mandát zastupitele pan Ing. Vilém Čáp. Na uvolněný post zastupitele nastoupil náhradník pan Mgr. Jakub Moudrý za Počernice JINAK.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření:

Rada MČ

  • schválila úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkami účelových neinvestičních dotací poskytnutých MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2020 (zkoušky odborné způsobilosti a projekty realizované v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních);
  • přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ v celkové výši 330,0 tis. Kč (doprava); dofinancování pořízení parního mandlu ve výši 5,0 tis. Kč; ve výši 15,0 tis. Kč (sociální pohřby); ve výši 12,4 tis. Kč (elektřina pro sběrný dvůr); ve výši 22,5 tis. Kč (odpisy MŠ + ZŠ Spojenců); ve výši 65,0 tis. Kč (odvodnění komunikace Češovská v souvislosti s odvodněním parku Jizbická); ve výši 18,0 tis. Kč (klimatizace v DDM);
  • přijala do rozpočtu MČ poskytnutou dotaci MPO z programu COVID – Kultura/Kulturní dědictví ve výši 1 240,3 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Chvalský zámek.

Dotace:

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 paní Bc. T. Š. na slopestyle snowboarding ve výši 15.000 Kč, panu J. K. na podporu sportovní přípravy ve výši 12.000 Kč; paní Ing. L. M. na pronájem a nákup sportovních potřeb ve výši 30.000 Kč; Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek ve výši 50.000 Kč na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy.

Dary:

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na dofinancování celoroční činnosti spolku Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Horní Počernice.

Školství a kultura

Žádost Chvalského zámku o zapojení do dotačního programu MPO „COVID – Kultura, Výzva č. 3.4 – Kultura/kulturní dědictví

Rada MČ souhlasila s podáním žádosti a zapojením Chvalského zámku, příspěvkové organizace do dotačního programu MPO „COVID – Kultura, Výzva č. 3.4 – Kultura/kulturní dědictví “.

Schválení změny odpisového plánu na rok 2021 pro ZŠ a MŠ Spojenců

Rada MČ schválila změnu odpisového plánu na rok 2021 pro Základní školu a Mateřskou školu Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408, který je zvýšen o odpisy ve výši 22 490 Kč v souvislosti s pořízením čtyř interaktivních tabulí v celkové hodnotě 457 878,52 Kč.

Repase elektroinstalace 2 výtahů ve FZŠ Chodovická

Rada MČ schválila uzavření smlouvy o dílo se společností CTIBŮREK VÝTAHY, s. r. o., s nabídkovou cenou 273 600 Kč bez DPH (331 056 Kč s DPH).

Zrušení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky MVK

Rada MČ zrušila výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna.

Sport
      Přijetí peněžního daru od společnosti HorsePower, s. r. o.

Rada MČ schválila přijetí peněžního daru ve výši 4 180 Kč od společnosti HorsePower, s. r. o., určeného na úhradu vstupného na kulturní akci pro trenéry místních sportovních
klubů.

Osvětlení sportovního areálu FZŠ Chodovická

Rada MČ schválila pořízení venkovního osvětlení sportovního areálu FZŠ Chodovická s
umístěním na budově DDM za maximální cenu 16 000 Kč bez DPH.

Majetek

Výpůjčka pozemku Chvalskému zámku

Rada MČ schválila výpůjčku části obecních pozemků KN parc. č. 1990, parc. č. 1984 a
parc. č. 1991 Chvalskému zámku, p. o., za účelem pořádání akce Počernická světýlka 2021.

 

Záměry majetkoprávních jednání

 

Rada MČ souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru určeného k podnikání, o
výměře 17,7 m2, umístěného v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 2056, v ul. Mezilesí na
dobu určitou, od 1. 1. 2022 do 31.12. 2026, za nájemné ve výši 2 018 Kč/předmět
pronájmu/měsíc, za účelem provozování kosmetického salónu.

 

Rada MČ schválila záměr rozšíření předmětu výpůjčky dle uzavřené Smlouvy o výpůjčce

č. S/120/19/0117 o části I. NP budovy bez č. p./č. ev., umístěné na pozemku KN parc. č.

4413/2 a části pozemku parc. č. 4413/1 organizaci Junák – český skaut, středisko Oheň, na

dobu určitou od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2023.

 

Ukončení nájemní smlouvy k bytu

 

Rada MČ schválila ukončit nájem bytu č. 5 v bytovém domě Třebešovská 18 dohodou k
31. 10. 2021.


      Vyřazení majetku

Rada MČ schválila vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ
Praha 20 v celkové výši 944 601, 10 Kč; vyřazení herního prvku, kterým je lanový jehlan
na školní zahradě MŠ Chodovická z evidence majetku MČ Praha 20 s následnou likvidací,
a to z důvodu nebezpečnosti jeho provozu.

 

Rada MČ schválila odpuštění smluvní pokuty dodavateli GARTENSTA PLUS, s. r. o., dle Smlouvy o dílo č. S/20/2021/0077 za prodlení s předáním díla a prodloužila termín předání díla do 30. 11. 2021 z důvodu nedostatku materiálu na trhu.

 

Investice

Obnova Nolčova parku – veřejné osvětlení

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova Nolčova parku – veřejné osvětlení” se společností ELTRASTAV, s. r. o., s nabídkovou cenou 1 278 357,00 Kč bez DPH (1 546 811,97 Kč s DPH).

Stavba Bytového domu Náchodská

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Bytový dům Náchodská – Horní Počernice” se způsobem hodnocení nabídek dle nabídkové ceny a doby realizace díla.

Odvodnění komunikace Češovská v souvislosti s odvodněním parku Jizbická

Rada MČ schválila investiční záměr odvodnění komunikace Češovská a vypracování projektové dokumentace pro společné řízení investiční akce „Odvodnění komunikace Češovská”.

Výstavba

Rada MČ souhlasila s umístěním stavby „Nová STL plynovodní přípojka dn 32 pro objekt v ul. Khodlova č. p. 1707/3“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované Techinfra, s. r. o., v dubnu 2021, s provedením stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Semonická p. č. 4262/25, nové kNN” v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby a uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 4254/11, 4262/3 a 4263/6 za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Semonická p. č. 4262/25, nové kNN” se společností PREdistribuce, a. s.; s umístěním stavby „RD Horní Počernice p. č. 4232/33″, v rozsahu PD vypracované HITEST, s. r. o., Praha 9 z 08/2020; s umístěním a provedením stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Jasenná, p. č. 2834/3, nové kNN” v rozsahu projektové dokumentace z 03/2016 spol. PREdistribuce, a. s., a uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3862 za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Jasenná, p. č. 2834/3, nové kNN” se společností PREdistribuce, a. s.; s umístěním stavby „Novostavba rodinného domu Horní Počernice na poz. p. č. 4365/47 Horní Počernice”, v rozsahu projektové dokumentace vypracované KT ING, s. r. o., z června 2020; se změnou územního rozhodnutí k projektu „Výstavba Bílý Vrch” v rozsahu projektové dokumentace „SO.07 Kabely NN, Kabely VN, Distribuční TS – změna ÚR” vypracované společností Energo Praha, s. r. o., z 07/2021.

Informatika

Pořízení Software a odprodej Hardware

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na dodávku produktů společnosti Microsoft s dodavatelem Cheops, s. r. o.

Rada MČ neschválila odprodej notebooku Dell Vostro 15 panu Ing. V. Č.

Životní prostředí

Rada MČ souhlasila s poskytnutím 2 kusů suchých exemplářů Prunus hillieri “Spire” pro potřeby pořádání výstav bonsají pořádaných Ing. H. formou darovací smlouvy.

Rada MČ schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se společností Etincelle, s. r. o., zajišťující pravidelný ruční úklid veřejných prostranství, zajištěný osobami s mentálním nebo kombinovaným postižením, které dozoruje pracovní asistent.

Doprava

Schválení plánu sněhové pohotovosti 2021/2022

Rada MČ schválila plán sněhové pohotovosti v roce 2021/2022.

 

Prev Oprava kapličky na Chvalském hřbitově zahájena
Next Prosincový Mumraj