Informace z radnice

Informace z radnice

Slib nového člena Zastupitelstva MČ Praha 20

Na zasedání Zastupitelstva MČ dne 15. 11. 2021 složil slib zastupitele pan Mgr. Jakub Moudrý za Počernice JINAK.

Rozvoj městské části

Zastupitelstvo MČ projednalo Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a dokumentace Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Schválené připomínky městská část uplatnila u pořizovatele územně plánovací dokumentace Odboru územního rozvoje MHMP.

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci při výstavbě dopravní a technické infrastruktury se společností RD Počernice, s. r. o.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření:

Rada MČ

  • Projednala návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2027 a vyjádřila s ním souhlas.
  • Přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ ve výši 225,0 tis. Kč (oprava střechy divadla); ve výši 51,0 tis. Kč (pořízení Studie úpravy provozu ulice Otovické a ulic přilehlých); ve výši 351,0 tis. Kč (nákup pozemků na sběrném dvoře); ve výši 134,9 tis. Kč (zastřešení kontejnerů v ulici Cirkusová); ve výši 162,2 tis. Kč (instalace kovového domku pro nářadí s dorazovou žíněnkou k atletické dráze u ZŠ Ratibořická); ve výši 367,0 tis. Kč (rekonstrukce oplocení venkovního hřiště na míčové sporty v ZŠ Ratibořická) a ve výši 100,0 tis. Kč (realizace boulodromu Horní Počernice).
  • Přijala do rozpočtu MČ poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 149,1tis. Kč (FZŠ Chodovická) a ve výši 724,1 tis. Kč (MŠ+ZŠ Spojenců).

Dotace:

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu Azylového domu Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 130 000 Kč a na podporu činnosti Klubu seniorů Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 10 000 Kč, SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Praha – Chvaly na podporu celoroční činnosti SDH Chvaly ve výši 60 000 Kč na materiálové náklady, TJ Sokoli Horní Počernice na podporu celoročních sportovních aktivit a podporu provozu a údržby sportovišť TJ Sokol Horní Počernice ve výši 600 000 Kč, spolku Mumraj, z. s., na projekt „Mumraj je vícegenerační dům” ve výši 30 000 Kč a na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory” ve výši 30 000 Kč, spolku Semiramis, z. ú., na projekt „Terénní program Horní Počernice” ve výši 50 000 Kč, spolku Neposeda, z. ú., na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby” ve výši 30 000 Kč a na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby” ve výši 30 000                                                                                                                      Kč, Diakonii Církve bratrské na podporu chráněného bydlení na Xaverově ve výši 30 000 Kč a na podporu Domova pro seniory Bethesda ve výši 50 000 Kč a TopTennis Xaverov, s. r. o., na podporu tenisového klubu v Horních Počernicích na Xaverově ve výši 85 000 Kč.

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Jachtklub Toušeň, z. s., ve výši 30 000 Kč na podporu závodníků v jachtingu a Spolku SRDCEVČELE ve výši 29 000 Kč na mobiliář na sezení pro vzdělávací a uměleckou činnost.

Dary:

Přijetí peněžního daru od rohlik.cz na vánoční osvětlení

Rada MČ schválila přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 50 000 Kč od obchodní společnosti Velká Pecka, s. r. o., (rozhlik.cz) ve výši 50 000 Kč na pořízení vánočního osvětlení.

Přijetí peněžního daru od BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., na rozvoj MČ

Rada MČ schválila přijetí peněžitého daru ve výši 200 000 Kč od obchodní společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., na rozvoj MČ.

Školství a kultura

Sanace podstřešní římsy ZŠ Bártlova

Rada MČ souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na sanaci podstřešní římsy na objektu ZŠ Bártlova 83 se společností NATALI Invest, s. r. o., za cenu 408 510,00 Kč bez DPH (494 297,10 Kč včetně DPH).

Čerpání fondu investic na pořízení interaktivních tabulí ZŠ a MŠ Spojenců

Rada MČ schválila čerpání finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 232 742,90 Kč vč. DPH na pořízení dvou interaktivních tabulí Smart Board 885.

Rada MČ schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dílčí opravu u víceúčelového hřiště a pořízení sportovních prvků v celkové výši 56 000 Kč (FZŠ Chodovická).

Rada MČ souhlasila čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 229 000 Kč na pořízení pianina značky Petrof (Chvalský zámek).

Sport

Rada MČ schválila rekonstrukci oplocení u sportovního hřiště ZŠ Ratibořická a instalaci kovového domku pro nářadí s dorazovou žíněnkou k atletické dráze v areálu základních škol.

Majetek

Smlouvy na dodávku elektrické energie na rok 2022

Rada MČ schválila uzavření smluv na dodávku elektrické energie na rok 2022 se společností Pražská energetika, a. s., pro odběrná místa vedená na IČ Městské části Praha 20.

Rekonstrukce bytu č. 9 Jívanská 1743

Rada MČ schválila uzavření smlouvy o dílo s Martinem Myslíkem, IČ 60221542, na rekonstrukci bytu číslo 9 v objektu Jívanská 1743.

Majetkoprávní jednání

 

Rada MČ schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku KN parc. č. 3915 v za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby „Rozšíření DS NN, Praha 20, Horní Počernice, Hrdoňovická 461/2″, se společností PRE distribuce, a. s.; Smlouvy o pronájmu nebytového prostoru určeného k podnikání o výměře 17,7 m2 umístěném v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 2056, v ul. Mezilesí, paní L. M., na dobu určitou, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 za účelem provozování kosmetického salonu; výpůjčku části I. NP budovy bez č. p./č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ev., umístěné na pozemku KN parc. č. 4413/2 organizaci Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., na dobu určitou, od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2023 a pozemku parc. č. 4413/1 o výměře 635 m2, na dobu určitou, od 1. 12. 2021.

 

Záměry majetkoprávních jednání

Rada MČ odsouhlasila záměr úplatného nabytí pozemku parc. č. 3963/45, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – dráha o výměře 418 m2 od České dráhy, a. s., za kupní cenu 1 059 000 Kč bez DPH, za účelem rozšíření sběrného dvora; záměr výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4 a v budově bez č. p./č. ev. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí spolku Mumraj,  z. s., na dobu určitou, od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, za účelem provozu rodinného centra; záměr úplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id 2/16 pozemku parc. č. 5/2 o výměře 1507 m2, druh pozemku –zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 16, jiná stavba (zbořeniště) z vlastnictví soukromých osob za celkovou kupní cenu 1 277 182,00 Kč, tj. za cenu 6 780 Kč/m2   ; záměr prodeje části pozemku parc. č. 3386/63 v k. ú. Horní Počernice o výměře cca 184 m2 soukromým osobám za cenu 5 000 Kč/m2.

 

Investice

Stavba Bytového domu Náchodská

Rada MČ schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Bytový dům Náchodská – Horní Počernice” se společností EUbuilding, a. s., s nabídkovou cenou 19 109 945,08 Kč bez DPH (21 976 436,84 Kč včetně DPH) poté, co vyloučila původního vítěze veřejné zakázky společnost REALM Group, s. r. o., s nabídkovou cenou 17 343 015,64 Kč bez DPH (19 944 467,99 Kč včetně DPH).

Cykloboxy

Rada MČ vzala na vědomí investiční záměr umístění cykloboxů na části pozemku KN parc. č. 3963/39.

Výstavba

Rada MČ souhlasila s umístěním stavby „Obytný soubor 17 RD – Horní Počernice” v rozsahu projektové dokumentace pro umístění stavby vypracované společností AFI architekti, s. r. o., z 09/2020; s umístěním stavby „Vodafone – Horní Počernice – Lhotská“, v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností Projekting, s. r.                                                                                            o., 142 00 Praha 3, s provedením stavby „Praha 20 – Horní Počernice, obnova TS4704, zrušení TS4769, kNN, kVN“ na pozemcích KN parc. č. 3898/1, 786/222 společností PREdistribuce, a. s;

Rada MČ přijala stanovisko ke společnému řízení stavby „Rekonstrukce ČSOV ul. Češovská“.

Rada MČ schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi MČ Praha 20 a společnostmi BH realty, a. s., Farmes development, s. r. o., RE Investments, s. r. o., a Waltham Investment, s. r. o.

Rada MČ vyjádřila připomínky k návrhu územního plánu obce Zeleneč a uplatnila je u pořizovatele územního plánu.

Informatika

Pořízení Software

Rada MČ zrušila výběrové řízení na VZ malého rozsahu „Personální, mzdový a docházkový informační systém ÚMČ Praha 20″ z důvodu neobdržení žádné nabídky.

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Webové stránky městské části Praha 20″ se způsobem hodnocení nabídek podle nabídkové ceny.

Rada MČ schválila uzavření servisní smlouvy na zajištění provozu a rozvoje systému ESPIS se společností ICZ, a. s.

Životní prostředí

Rada MČ souhlasila se záměrem spolupráce s hl. m. Prahou při vytváření aktuální databáze města s daty o spotřebě energií a médií.

Rada MČ vzala na vědomí informaci o zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí záměru „Zkapacitnění PČOV Horní Počernice – Čertousy” a souhlasila se záměrem za stanovených podmínek.

Doprava

Rada MČ odsouhlasila stanovení správců komunikací a zeleně po realizaci stavby mimoúrovňové křižovatky Bystrá, kdy správcem bude MČ Praha 20. Současně odsouhlasila zřízení nových napojení, která vzniknou v rámci stavby podjezdu Bystré pod železniční tratí přes pozemky ve svěřené správě MČ Praha 20.

Rada MČ odsouhlasila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Dokumentace pro územní řízení – Severovýchodní pražská cyklomagistrála, I. etapa“.

Připomínkové řízení k návrhu Obecně závazné přihlášky o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci vydávané hl. m. Prahou

Rada MČ odsouhlasila návrh novely Obecně závazné přihlášky o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci vydávané hl. m. Prahou.

Úřad městské části Praha 20

Rada MČ projednala zřízení Jednotky sdružení dobrovolných hasičů Horní Počernice a její integraci do Úřadu MČ Praha 20.

Prev Informace pro imobilní obyvatele
Next Reaching a Happy Married Life - Ideas From Five Wives