Informace z radnice

Informace z radnice

Přechod pravomocí Rady MČ Praha 20 na Zastupitelstvo MČ Praha 20

V důsledku rezignace paní Evy Alexové na funkci místostarostky došlo k poklesu členů Rady MČ pod polovinu stanoveného počtu (stávající počet členů Rady MČ jsou 4 členové) a Rada MČ je neusnášeníschopná. Rozhodovací pravomoc Rady MČ přešla dnem 22. 2. 2022 na Zastupitelstvo MČ, které se za tímto účelem schází dle potřeby.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření:

Rada MČ schválila přesun finančních prostředků z důvodu předfinancování pro potřeby v rámci COVID (zálohové financování) ve výši 100,0 tis. Kč.

Rada MČ schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora ve výši 7 040,0 tis. Kč; poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 1 000,0 tis. Kč.

Zastupitelstvo MČ schválilo pro vybrané příspěvkové organizace (ZŠ) poskytnutí účelových neinvestičních dotací na pokrytí nákladů, které vzniknou v souvislosti s poskytnutou krizovou pomocí na základě předložených skutečných nákladů.

Zastupitelstvo MČ pověřilo starostu MČ Praha 20 schvalováním rozpočtových opatření v rámci humanitární pomoci poskytované na území České republiky zahraničním uprchlíkům do výše 50 000 Kč na jednotlivé rozpočtové opatření.

Dotace:

Rada MČ konstatovala, že MČ Praha 20 bude přijímat a vyřizovat žádosti o poskytování individuálních dotací v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech území rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a doporučila žadatelům o dotace, aby své žádosti podávali prostřednictvím dotačního software.

Dary:

Poskytnutí finančního daru Klubu historických vozidel Horní Počernice, z. s

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 60 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na akci VETERAN PÁRTY 2022 pořádanou spolkem Klub historických vozidel Horní Počernice, z. s.

Uzavření dodatku k darovací smlouvě na Hasičský ples s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. S/30/2021/0029 na akci Hasičský ples.

Poskytnutí daru na pomoc Ukrajině

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na pomoc Ukrajině zasažené válečným konfliktem prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže.

Školství a kultura

Rada MČ jmenovala paní Bc. Marcelu Treščákovou ředitelkou Místní veřejné knihovny s účinností od 1. 5. 2022.

Sociální oblast

Zastupitelstvo MČ zmocnilo starostu MČ Praha 20 k uzavírání smluv výpůjčce k obecním bytům z bytového fondu městské části Praha 20 pro potřeby státních příslušníků Ukrajiny postižených vojenskou invazí; schválilo Krizovou pomoc občanům Ukrajiny, kteří se v souvislosti s válkou na Ukrajině ocitli na území MČ Praha 20, spočívající v zapojení vybraných příspěvkových organizací (ZŠ) a jejich prostřednictvím nabídnutí ubytování v nebytových prostorách příspěvkových organizací (tělocvičny) a stravování formou výdeje stravy v jednorázových obalech.

Majetek

Rada MČ vzala na vědomí informaci včetně investiční rozvahy k záměru umístění cykloboxů na část pozemku parc. č. 3963/39; schválila záměr rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého na Křovinově náměstí a záměr zadání studie revitalizace veřejného prostoru historického jádra včetně rybníka na Křovinově náměstí; schválila uzavření kupní smlouvy na dodávky zboží v režimu náhradního plnění na rok 2022 se společností AVÍZO, s. r. o. (dodávka zejména kancelářských a čisticích potřeb); schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Finanční leasing nového nákladního vozidla pro sběrný dvůr” se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny; schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce ulice Podůlší II_zárubní zeď“ se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

Majetkoprávní jednání

Rada MČ vzala na vědomí návrh smlouvy o vzájemné spolupráci při rozvoji území lokality Xaverov; schválila uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům KN parc. č. 3942, 3940, 4047/1 a 4047/3 za účelem umístění a provozování přeložky elektroenergetické distribuční soustavy se společností PREdistribuce, a. s., a Správa železnic, s. o.; pronájem části pozemku KN parc. č. 4320/1 o výměře cca 55 m2 od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022 společnosti HONEST FOOD, s. r. o., za účelem provozování pojízdného stánku s občerstvením, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4 675 Kč/předmět pronájmu/měsíc; schválila pronájem 2. nadzemního podlaží budovy Náchodská č. p. 868 (sklenářství) o celkové výměře podlahové plochy cca 270 m2 spolku Klub českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou od 1. 3. 2022 do 31. 1. 2024, jako klubovou místnost, za cenu 1 000 Kč/předmět pronájmu/měsíc; schválila ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 42 v bytovém domě Mezilesí 2057 dohodou ke dni 28. 2. 2022.

Zastupitelstvo MČ schválilo směnu obecního pozemku parc. č. 1597/4, o výměře 56 m2, odděleného od pozemku KN parc. č. 1597/1 za pozemek parc. č. 1596/5 o výměře 2 m2, oddělený od pozemku KN parc. č. 1596/2 ve vlastnictví fyzických osob s doplatkem za rozdíl směňovaných nemovitostí ve prospěch MČ Prahy 20 ve výši 366 120 Kč (za 54 m2), tj. za cenu 6 780 Kč/m2.

Životní prostředí

Rada MČ schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2022″ společnosti TV Facility Group, a. s., IČ 24724815, s nabídkovou cenou 1 481 000,40 Kč bez DPH (1 792 010,48 Kč včetně DPH) a uzavření příslušné smlouvy. Současně vyloučila dva uchazeče – Gabrielu Dymákovou, IČ 49847422 a Flora Care, s. r. o., IČ 09037004 z účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2022″ z důvodu nesplnění technických kvalifikačních předpokladů.

Doprava

Rada MČ souhlasila s provedením stavby – „DO – oprava podchodu DO-001,2 včetně nájezdové větve exitu 59“ v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností PONTEX, s. r. o., ze září 2021.

Úřad městské části Praha 20

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Tiskové řešení pro Městskou část Praha 20″ se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 20

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí předloženou zprávu Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 týkající se úkolu „Prověření akce revitalizace parku Jizbická od počátečních příprav do stavu kolaudace a převzetí díla“ a uložilo Radě MČ projednat navržená doporučení.

Zastupitelstvo MČ zvolilo členem kontrolního výboru ZMČ Praha 20 pana Dominika Uricha.

Prev Dočasný odklon linky 223 ve směru Sídliště Horní Počernice z důvodu opravy havárie plynu na křižovatce Vysokovská x Božanovská
Next Duben v Mumraji