Informace z radnice

Informace z radnice

 

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření a účetní závěrka MČ

Zastupitelstvo MČ

  • přijalo do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu HMP v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízení pro rok 2022 ve výši 141,7 tis. Kč; neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu HMP na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 589,0 tis. Kč; účelovou dotaci z rozpočtu HMP na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace ve výši 2 779,0 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 275,5 tis. Kč (MAP III)

 

  • schválilo přesun finančních prostředků ve výši 13,7 tis. Kč (odpisy MŠ Chodovická); ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu HMP v roce 2021 a dříve k čerpání v roce 2022 v celkové výši 33 938,8 tis. Kč; přesun finančních prostředků ve výši 33,1 tis. Kč (posuvné dveře – covid-19 na budově Jívanská 647/10); přesun finančních prostředků ve výši 400,0 tis. Kč (repase výtahových dveří nákladních výtahů v kuchyni FZŠ Chodovická); úpravu rozpočtu v souvislosti s vratkou účelové neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT (Místní akční plán II ve výši 19,9 tis. Kč)

 

  • schválilo předloženou účetní závěrku Městské části Praha 20 sestavenou k 31. 12. 2021.

Rozpočty příspěvkových organizací

Zastupitelstvo MČ schválilo rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy na roky 2023-2024 pro příspěvkové organizace zřizované MČ Praha 20.

Participativní rozpočet

Zastupitelstvo MČ schválilo Pravidla pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 – Investice na přání VI. pro rok 2022.

Dotace

Zastupitelstvo MČ schválilo vyhlášení Zásad pro poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Městské části Praha 20.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Počernice ve výši 850 000 Kč na podporu celoročních sportovních aktivit, provozu, údržby a opravy sportovišť; Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek, ve výši 80 000 Kč na podporu dlouhodobé a organizované sportovní činnosti; spolku KAMIWAZA KARATE, z. s., ve výši 42 000 Kč na podporu celoroční sportovní činnosti dětí z Horních Počernic; spolku Senior fitnes, z. s., ve výši 30 000 Kč na projekt Senioři v pohybu – Praha 20; spolku Kickbox klub, z. s., ve výši 175 000 Kč na příspěvek na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů; spolku BikeRanch Team, z. s., ve výši 100 000 Kč na projekt BikeRanch Team – Juniorský cyklistický oddíl – Startovné A teamu; spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s., ve výši 550 000 Kč na podporu dětí a mládeže v oblasti fotbalu.

Dary

Přijetí věcných darů od společnosti TÜV NORD Czech pro výuku ukrajinských občanů

Zastupitelstvo schválilo přijetí věcných darů v hodnotě 2 460 Kč od společnosti TÜV NORD Czech, určených pro výuku ukrajinských občanů nacházejících se na území MČ Praha 20.

 

Školství a kultura

Čerpání fondu investic na pořízení škrabky brambor ZŠ a MŠ Spojenců

Zastupitelstvo MČ schválilo čerpání finančních prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Spojenců

ve výši 41 987 Kč vč. DPH na pořízení škrabky brambor ŠKBZ 12 N VAREZ do školní jídelny.

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 příspěvkovým organizacím na úhradu mimořádných výdajů v souvislosti se zajištěním pomoci ukrajinským občanům.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 (období 3-6/2022) ZŠ a MŠ Spojenců ve výši 85 000 Kč; DDM ve výši 9 000 Kč; FZŠ Chodovická ve výši 167 000 Kč; ZŠ Stoliňská ve výši 49 000 Kč a ZŠ Ratibořická ve výši 164 000 Kč.

Zvýšení počtu dětí v MŠ a ZŠ Spojenců pro školní rok 2021/2022

Zastupitelstvo MČ schválilo povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ a MŠ Spojenců na celkový počet 112 dětí pro období 1. 4. 2022 – 31. 8. 2022 za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví (stanoveny konkrétní počty na jednotlivé třídy).

Zajištění technické podpory na akci Pohádkový les dne 5. 6. 2022

Zastupitelstvo MČ schválilo technickou podporu akce Pohádkový les, která se uskuteční 5. 6. od 12.00 hod. do 18.30 hod. ve Svépravickém lese.

 

Majetek

Veřejné zakázky

Zastupitelstvo MČ schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce ulice Podůlší II_zárubní zeď společnosti EMV, s. r.                                                                                                                                                                                                                                                            o., za nabídkovou cenu 1 140 000 Kč bez DPH (1 379 400 Kč včetně DPH); výběr dodavatele na výměnu dveří nákladního výtahu ve FZŠ Chodovická a uzavření smlouvy o dílo se společností CTIBŮREK VÝTAHY, s. r. o., IČ – 26756803, s nabídkovou cenou 351 000 Kč bez DPH (424 710 Kč s DPH);  vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Park Houslový klíč – herní prvky s hodnotícím kritériem podle výše nabídkové ceny.

Majetkoprávní jednání

Zastupitelstvo MČ schválilo pronájem části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2 společnosti Jahidul, s. r. o., za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1 956 Kč/28 dní/předmět pronájmu, na dobu určitou od 20. 4. 2022 do 17. 5. 2022 a za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2 125 Kč/měsíc/předmět pronájmu, na dobu určitou od 18. 5. 2022 do 30. 9. 2022, obojí za účelem provozování venkovního posezení; pronájem části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m2 a části pozemku parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2 společnosti Good Morning, s. r. o., na dobu určitou od 29. 4. 2022 do 31. 10. 2022, za účelem provozování venkovní zahrádky za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4 250 Kč/měsíc; výpůjčku pozemku parc. č. 785/4 a pozemku parc. č. 785/3 Domu dětí a mládeže, p. o., na 28. 5. 2022, za účelem pořádání akce Den dětí; výpůjčku pozemku parc. č. 785/3, pozemku parc. č. 785/4 a pozemku parc. č. 785/9 panu Tomáši Milbachovi, IČO: 03172112, na dobu určitou, dne 20. 5. 2022 v době od 17.30 hodin do 00.00 hodin, za účelem pořádání akce Autokino; uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 3862, za účelem umístění a provozování stavby Praha 20 – Horní Počernice, Jasenná ,p. č. 2834/3, nové kNN se společností PREdistribuce, a. s.; výpůjčku části obecních pozemků parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 1991, parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 za účelem pořádání Počernického Street Food Festivalu na den 31. 7. 2022 a na den 22. 10. 2022  Chvalskému zámku, p. o.; uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 4121/1 se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., a investorem Blooman Development, s. r. o., za účelem umístění a provozování plynárenského zařízení – STL plynovod; výpůjčku části pozemků parc. č. 1900, parc. č. 1984, parc. č. 1991, parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 Chvalskému zámku, p. o., na dobu určitou od 12. 9. do 19. 9. 2022, za účelem pořádání Svatoludmilské pouti 2022; pronájem části pozemku parc. č. 786/105 společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., na dobu určitou od 6. 5. 2022 do 2. 6. 2022 za nájemné ve výši 85 Kč/m2 /měsíc, tj. 1 565 Kč/předmět pronájmu/28 dní, za účelem provozování venkovního posezení; prodej pozemku parc. č. 4131/2 a pozemku parc. č. 4131/3 soukromému vlastníkovi za cenu 3 944 700 Kč, tj. 9 740 Kč/m2 (důvod sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemků pod stavbou); výpověď nájemní smlouvy ze strany pronajímatele k bytu č. 12 v domě č.  p. 2056 v ulici Mezilesí.

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s umístěním stavby – Novostavba rodinného domu na pozemku parc. č. 2123/1 ul. Slatiňanská, v rozsahu PD vypracované M. A. arch. Martinem Brčákem, Praha 2, v březnu 2021 a uzavřením nájemní smlouvy; s umístěním stavby Novostavba rodinného domu 087 Horní Počernice na pozemku p. č. 4380/9 Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované DJS Architecture, s. r. o., Bratislava, v září 2021 a uzavřením nájemní smlouvy; s umístěním stavby Přestavba RD Božanovská 964 na poz. p. č. 2214 a 2215/1 v rozsahu PD vypracované Ing. Petrem Šťastným, Senohraby, v září 2021; s umístěním a provedením stavby Vodafone – Horní Počernice – ulice Mezilesí v rozsahu PD vypracované f. Projekting, s. r. o., z 08/2021, spol. Vodafone ČR, a. s., a uzavřením nájemní smlouvy; s umístěním stavby Praha 20 – Horní Počernice, Na Svěcence, Ke Xaverovu, nové kNN v rozsahu PD, vypracované Com-Pakt, a. s., z 01/2022.

Zastupitelstvo MČ schválilo výpůjčku části budovy bez č. p. / č. e., na pozemku parc. č. 2031/15, ve vlastnictví společnosti SC Xaverov Horní Počernice, a. s., na dobu neurčitou, za účelem poskytnutí dočasného ubytování státním příslušníkům Ukrajiny postižených vojenskou invazí.

 

Výstavba, Doprava

Změna pražských stavebních předpisů

Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k návrhu novely pražských stavebních předpisů týkající se úpravy požadavků ve vztahu k rozvoji elektromobility.

Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k návrhu změny Z 3274 vlny 17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy na záměr D10 MÚK Satalice – MÚK Radonice: zkapacitnění rozšířením na šesti pruh.

Životní prostředí – Projekt adopce stromů

Zastupitelstvo MČ souhlasilo se záměrem adopce stromů v rámci Horních Počernic, spočívající v možnosti přispění finančního daru od občanů na nákup stromů, které MČ Praha 20 bude vysazovat v rámci veřejné zeleně.

Úřad městské části Praha 20

Zastupitelstvo MČ schválilo v souvislosti s podzimními volbami 2022 do zastupitelstev obcí, stranám a hnutím kandidujícím do ZMČ Praha 20 bezplatnou inzerci v Hornopočernickém zpravodaji v jednom z čísel 7- 8, resp. 9, a to v rozsahu max. půl strany formátu A4 a jednodenní výpůjčku dne 10. 9. 2022 pro všechny kandidující subjekty části pozemků parc. č. 1981/4, parc. č. 1984, parc. č. 1990, parc. č. 1991 a parc. č. 1987/1 za účelem konání předvolebních mítinků politických stran a hnutí, které kandidují v podzimních volbách 2022 do ZMČ Praha 20.

Změna Statutu hl. m. Prahy

Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s návrhem novely obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů a s návrhem novely Statutu fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy.

Prev DEN PRO PĚSTOUNSTVÍ – SRDCE PRO POČERNICE
Next ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA