Informace z radnice

Slavnostní otevření Chvalské stodoly

Chvalská stodola – nový objekt pro kulturní a společenské akce v naší městské části – byl slavnostně otevřen. Pásku u vstupu do památkově chráněné budovy na Chvalské tvrzi přestřihla starostka Alena Štrobová, ředitelka Chvalského zámku Růžena Beránková, autorka architektonické studie Ing. arch. Marie Svobodová, hlavní inženýr projektu Ivan Řezáč a autor návrhu interiéru Ing. arch. Tomáš Jirman.

Na pódium v sále paní starostka poté pozvala i dámy z minulého vedení radnice – bývalou starostku Hanu Moravcovou a bývalou místostarostku Evu Březinovou. Práce na rekonstrukci stodoly byly zahájeny už v roce 2014, obě dámy proto dostaly kromě květin i poděkování za svůj podíl při práci na rekonstrukci a přístavbě budovy. Díků za práci při realizaci rekonstrukce se dočkala i radní pro výstavbu a územní rozvoj Karla Polydorová, která ale bohužel onemocněla a květiny jí proto byly předány doma. Děkujeme tímto i všem zastupitelům, kteří se v průběhu jednotlivých volebních období na proměně Chvalské stodoly podíleli.

Poděkování se dočkali i zástupci společnosti Starý a partner s.r.o za zpracování projektové dokumentace, zhotovitel První Key-Stav a.s. z Třince, technický dozor Ing. Holý, Ing. Štěp ze společnosti PRE, zástupci Národního památkového úřadu a Odboru hospodářské správy a investic ÚMČ Praha 20 – Ing. Vavruška, Dana Králová a Ing. Lada.

O příjemnou atmosféru slavnostního večera se zasloužila i Emma Krupičková z pěvecké třídy Šárky Mistrové počernické Základní umělecké školy, kterou doprovodila Martina Hudáčeková a fenomenální Prague Cello Quartet. Velký dík patří ředitelce Chvalského zámku Růženě Beránkové a jejímu týmu nejen za skvělou organizaci večera, ale i za nasazení, s jakým přejímají Chvalskou stodolu do svého zázemí. Děkujeme i našim kuchařkám ze ZŠ Stoliňská za vynikající občerstvení.

Naší 200 let staré Chvalské stodole přejeme spoustu dalších dobrých let, zajímavé kulturní programy a mnoho spokojených návštěvníků!

 

Ptáte se nás: proč došlo ke změnám ve sběrném dvoře?

Nynější vlastník zakoupil pozemky v letech 2005-2007.  Poté s naší městskou částí uzavřel na část pozemků o výměře (238 m2) nájemní smlouvu na částku Kč 100 000 za rok. MČ Praha 20 mu tedy do současnosti zaplatila za pronájem přes 1 milion korun.

V září 2017 vlastník pozemku vypověděl nájemní smlouvu a tím začala běžet  (2 letá výpovědní lhůta), po jejímž uplynutí měly být předmětné nemovitosti vyklizeny. Od té doby se s vlastníkem pozemku jednalo, stejně jako o směně pozemků městské části, na kterých má dotyčný vlastník zčásti postavenou nemovitost. Za její pronájem ale městské části paradoxně po celou dobu neplatí vůbec nic!  Vlastník zároveň nabídl pozemky městské části k odkupu za cenu Kč 7 500, – za m2.

V březnu roku 2018 Rada městské části Praha 20 vzala nabídku vlastníka k odkupu za cenu

7 500 Kč/m2 pouze na vědomí.

Vlastník pozemku si nechal vypracovat znalecký posudek na cenu 5 614 Kč/m2.  Rada městské části v září 2018 schválila záměr odkupu  v hodnotě 5000 Kč/m2 s odesláním nabídky vlastníkovi pozemků. V prosinci roku 2018 vlastník nabídku odmítl s tím, že požaduje Kč 6 500 za m2.

V roce 2019 probíhala další jednání s vlastníkem pozemků s cílem nalézt pro obě strany optimální východisko. MČ Praha 20 požádala v červnu 2019 o znalecký posudek, který ohodnotil pozemek ve sběrném dvoře na cenu v souladu s cenovou mapou, tedy 2 500 Kč/m2.

Komise majetku RMČ Praha 20 následně městské části doporučila ve svém usnesení nejít nad cenu dle cenové mapy. MČ Praha 20 nabídla přes tyto skutečnosti vlastníkovi cenu k odkupu pozemku za 4 500 Kč/m2, což opětovně odmítl.

Nutno podotknout, že sám vlastník bez nájmu užívá sklad MČ v areálu sběrného dvora, a to zcela zdarma. Dále si vlastník pozemku vědomě oplotil část pozemku ve vlastnictví MČ Praha 20, bez souhlasu MČ Praha 20 a dodnes ji zcela zdarma užívá.

Na základě předchozích neúspěšných jednáních s vlastníkem pozemku byla provedena studie, která navrhla úpravy sběrného dvora bez omezení jeho provozu. Řešení bylo nalezeno ve vjezdu z jedné strany a výjezdu ze strany druhé.

V souvislosti s končícím nájemním vztahem ušetří naše městská část nemalé finanční prostředky a zároveň již nebude tolerovat bezesmluvní a bezúplatné užívání svého majetku. Vlastník byl již vyzván k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků v majetku městské části.

Naše městská část respektuje právo vlastníka na požadovanou cenu za pozemek, avšak na druhé straně i obec má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a nemůže tedy vždy požadavek vlastníka nemovitosti akceptovat.

 

Byli jsme ve Slavětíně

Navzdory zimě a dešti dorazila na setkání s radními v ulici V Slavětíně spousta zdejších obyvatel. Spolu se starostkou Alenou Štrobovou do Slavětína přišli i místostarostové Daria Češpivová a Jiří Beneda, radní Zbyněk Mucha, zastupitel Miloš Vacek a projektant kanalizace ????

Lidé V Slavětíně si logicky přejí odkanalizování celé oblasti, stěžují si i na velké částky, které platí za odvoz fekálií a na to, že při dešti tu dochází k prudké vodoteči dešťové vody, která s sebou strhává bahno, kamení a místní jsou častokrát nuceni umístit před své domy pytle s pískem, aby se jim voda nedostala do domů.  Projektant ujistil občany, že dokumentace pro kanalizaci je již kompletně hotová a čeká se na poslední povolení, aby mohla být realizována. Ulice V Slavětíně nemá potřebnou komunikaci ani chodníky. Dalším požadavkem obyvatel lokality byla kontrola rychlosti kolem benzínové stanice v ul. Ve Žlíbku, kde často dochází na dvou přechodech k ohrožení chodců. Četné podněty patřily i tématu hluku a realizaci potřebných protihlukových opatření.

Radní MČ Praha 20

 

Prev Fórum prevence na Chvalském zámku
Next Popis potřeb MŠ a ZŠ v Horních Počernicích v rámci projektu MAP II