Informace z radnice

 

Rezignace členů redakční rady Hornopočernického zpravodaje

V uplynulých dnech podali rezignaci na své členství v Redakční radě Hornopočernického zpravodaje její členové Mgr. Cibochová Alžběta, Brunner Jan, DiS. Beránková Růžena a Mgr. Rosová Iva. Členkou nadále zůstává Pazderková Klára. Na uprázdněné funkce Zastupitelstvo MČ dne 9. 6. 2022 jmenovalo nové členy Markulinec Moravcovou Hanu a Trkovského Jiřího.

 

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo MČ

  • přijalo do rozpočtu neúčelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy z titulu doplnění dodatečného finančního vztahu ve výši 4 624,0 tis. Kč

 

  • schválilo přesun finančních prostředků ve výši 200,0 tis. Kč (vratka) předfinancovaných pro potřeby v rámci covid-19.

Rozpočty příspěvkových organizací

Zastupitelstvo MČ schválilo účetní závěrky a rozdělení HV za rok 2021 příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.

Dotace

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace Neposeda, z. ú., na projekt „HoPo – provozní náklady sociální služby” ve výši 60 000 Kč; poskytnutí dotace spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s., na dopravu na mezinárodní turnaj ve výši 50 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Jachtklub Toušeň, z. s., na podporu závodníků v jachtingu ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace Ing. L. M. na příspěvek na pronájem a nákup sportovních potřeb ve výši 40 000 Kč; poskytnutí dotace p. J. P. na bojové sporty – Grappling, Brazilské Jiu-Jitsu, Sambo, Hand to Hand Combat, Kickbox, MMA, sebeobrana ve výši 33 000 Kč; poskytnutí dotace p. M. P. na bojové sporty – Hand to Hand Combat, Kickbox, Box, MMA, sebeobrana ve výši 33 000 Kč; poskytnutí dotace CSG TRI TEAM z. s., na podporu akcí pro veřejnost na území MČ Horní Počernice (Běh pro střechu nad hlavou + Triatlon Horní Počernice + Novoroční běh) ve výši 90 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s. na projekt „Mumraj je vícegenerační dům” ve výši 65 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na projekt „ŠKOLIČKA – školka nanečisto – adaptační program a letní prázdninové příměstské tábory” ve výši 59 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Linka bezpečí, z. s., na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z MČ Praha 20″ ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 130 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na podporu akcí pro rodiny v Horních Počernicích ve výši 57 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Mumraj, z. s., na projekt „Vícegenerační ateliéry Mumraje” ve výši 35 000 Kč; poskytnutí dotace spolku TAJV, z. s., na projekt „Sportovní den mládeže s TAJV v MČ Praha 20″ ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace ZUŠ na projekt „Festival studentských orchestrů 2022″ ve výši 22 000 Kč; poskytnutí dotace organizaci LRS Chvaly, o. p. s., na projekt „Následná a rehabilitační péče v LRS Chvaly” ve výši 100 000 Kč a na projekt „Terénní zdravotní péče při LRS Chvaly” ve výši 50 000 Kč a na projekt „Pečovatelská služba” ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace p. A. P. na pomoc s pokrytím nákladů na reprezentační činnost v letecké akrobacii ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace spolku SEMIRAMIS, z. ú., na projekt „Terénní program Horní Počernice” ve výši 65 000 Kč a poskytnutí dotace spolku Neposeda, z. ú., na projekt „Křižovatka – provozní náklady sociální služby” ve výši 65 000 Kč.

Dary

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru panu R. V. ve výši 4 000 Kč, a to jako projev ocenění za jeho osobní přínos a aktivitu při rozvoji Městské části Praha 20 v roce 2022.

Školství a kultura

Čerpání fondu investic FZŠ Chodovická na pořízení laserové tiskárny Canon iR-C3226i a zahradního altánu

 

Zastupitelstvo MČ schválilo čerpání finančních prostředků z fondu investic FZŠ Chodovická ve výši 58 880 Kč vč. DPH na pořízení 1 ks multifunkční barevné laserové tiskárny Canon iR-C3226i a ve výši 294 780 Kč vč. DPH za účelem dodávky a montáže altánu na školní zahradě.

 

Mimořádný neinvestiční příspěvek ZŠ Ratibořická na pomoc občanům Ukrajiny

 

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 38 000 Kč ZŠ Ratibořická na úhradu mimořádných výdajů v období 12. 3. 2022 – 28. 3. 2022 v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny.

 

Technická podpora na „Den dětí“

Zastupitelstvo MČ schválilo technickou podporu na akci „Den dětí”, která se konala dne 28. 5. 2022 od 13.00 hod. u areálu ZŠ Ratibořická, s dopravou technického vybavení na místo akce.

 

Licenční smlouva – DEN PRO PĚSTOUNSTVÍ – SRDCE PRO POČERNICE

 

Zastupitelstvo MČ schválilo licenční smlouvu P1-11/22 České televize za účelem užití audiovizuálního díla Český žurnál – V nejlepším zájmu dítěte na akci MČ Praha 20 „DEN PRO PĚSTOUNSTVÍ – SRDCE PRO POČERNICE”.

 

Zvýšení počtu dětí v ZŠ pro školní rok 2022/2023

 

Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s případným povolováním výjimek z nejvyššího počtu žáků ve třídách ZŠ zřizovaných MČ Praha 20 pro školní rok 2022/2023.

 

Sociální věci

 

Zastupitelstvo MČ schválilo zakoupení/repasi zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení žadatelce, paní E. S.

 

 

Majetek

Veřejné zakázky

Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 – výměna stoupacích potrubí II. etapa” se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti (75 % cena, 25 % doba realizace díla).

 

Majetkoprávní jednání

 

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření Dodatku č. 1 nájemní smlouvy S/120/2021/12; uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/2022/0112 s Domem dětí a mládeže, Praha 9 – Horní Počernice, p. o.; uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 3807 za účelem umístění a provozování přeložky plynárenského zařízení – SO 07-72-01 – ŽST Praha Horní Počernice, úprava STL plynovodu se společností Pražská plynárenská Distribuce, a. s., a Správa železnic, s. o.; výpůjčku částí pozemků parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 1991, parc. č. 1981/4 a parc. č. 1987/1 ÚAMK – 300 mil, pobočnému spolku, na dobu určitou, dne 11. 6. 2022 a 12. 6. 2022 v době od 14.00 hod. do 19.00 hod., za účelem konání veteránského orientačního závodu 300 mil Zemí českou; uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 3823 za účelem umístění a provozování stavby „Nová SS 102-OT Mezilesí p. č. 1647/1″ se společností PREdistribuce, a. s.; pronájem části obecního pozemku parc. č. 786/1 panu M. P., na den 18. 6. 2022 za nájemné ve výši 500 Kč/předmět a doba pronájmu, za účelem pořádání předvolební kampaně s programem pro děti; pronájem části pozemku parc. č. 786/105 společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., na dobu určitou od 3. 6. 2022 do 31. 10. 2022 za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1 700 Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem provozování venkovního posezení; pronájem pozemků parc. č. 785/3 a parc. č. 785/4 na dobu určitou od 19. 9. do 3. 10. 2022 za cenu 3 000 Kč/den/předmět pronájmu, panu Karlu Helferovi, za účelem pořádání Počernické (Svatováclavské) pouti 2022; pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Praze 9 – Horních Počernicích.

 

Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo s umístěním stavby „Stavební úpravy RD Běluňská 280/56“ na poz. p. č. 600, 601/1 a 601/2 v rozsahu PD vypracované Ing. arch. A. Kušnierikem, Všetaty, z července 2021; souhlasilo s provedením stavebních úprav „Zateplení rodinného domu č. p. 960/6 ul. Khodlova na poz. p. č. 2203 Horní Počernice“; s umístěním stavby „Prodloužení splaškové kanalizace a přípojka“ na p. č. 4380/1 v rozsahu PD vypracované Růžička a partneři, s. r. o., v lednu 2022; s umístěním stavby „Praha 9 – Náchodská, Obnova kVN, kNN, opto, a Praha 9 – Náchodská, úprava nap. sítě kVN” v rozsahu PD vypracované Com-Pakt, a. s., z 06/2021, pro spol. PREdistribuce, a. s.; s umístěním mobilního WC na pozemek parc. č. 785/10 (zajištění neveřejného sociálního zařízení pro řidiče autobusové dopravy ARRIVA CITY, s. r. o.).

 

Doprava

 

Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění

 

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s připomínkami a námitkami k předložené dokumentaci k záměru „Konsolidovaná DÚR stavby D0 510 zkapacitnění”.

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí bez připomínek předloženou koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti“.

Informatika

Zastupitelstvo MČ schválilo pořízení 2 ks switchů Cisco Nexus 3524-XL včetně supportu na 36 měsíců od dodavatele STORAGE ONE, a. s.

Prev OPTIMALIZACE TRATI VYSOČANY (VČETNĚ) – MSTĚTICE (MIMO)
Next Informace k výluce na linkách 204 a 223