Informace z radnice

Informace z radnice

 

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočet

Zastupitelstvo MČ schválilo Harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2023.

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo MČ

  • přijalo do rozpočtu finanční prostředky z MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 ve výši 2 959,3 tis.; účelovou neinvestiční dotaci z MPSV na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 ve výši 781,0 tis. Kč; neinvestiční účelovou dotaci z MPSV na výkon sociální práce pro rok 2022 ve výši 1 382,8 tis.; účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, v celkové výši 609,5 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení ve výši 5 248,8 tis. Kč; investiční účelové dotace určené na projekty související s naplňováním cílů hl. m. Prahy v rámci „Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu“ (komunitní kompostárna Horní Počernice – strojní vybavení a obnova Nolčova parku a parku Chvaly) v celkové výši 8 000,0 tis. Kč; účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve výši 80,0 tis. Kč; účelovou investiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na rozvoj sportovní infrastruktury (akce „tělocvična Jívanská“) ve výši 15 000,0 tis. Kč; účelovou dotaci na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny ve výši 1 340,1 tis. Kč; podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií v období 12/2021-5/2022 ve výši 2 415,0 tis. Kč; finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 100 % podílu MČ na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2021 ve výši 2 920,9 tis. Kč,
  • schválilo přesun finančních prostředků ve výši 400,0 tis. (regálový posuvný systém do archivu); ve výši 170,8 tis. Kč na dofinancování poskytnuté dotace spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s.; ve výši 264,0 tis. Kč – z toho zařazení vratky dotace ve výši 174,5 tis. Kč a čerpání z rezervy ve výši 89,5 tis. Kč (vydávání Hornopočernického zpravodaje),
  • schválilo poskytnutí účelového neinvestičního transferu pro ZŠ Ratibořická v rámci úhrady nákladů vzniklých v souvislosti s ukrajinskou krizí – přijetí daru od společnosti

AISA International ve výši 45,0 tis. Kč.

Závěrečný účet MČ za rok 2021

Zastupitelstvo MČ schválilo Závěrečný účet MČ Praha 20 za rok 2021 a souhlasilo s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Dotace

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace spolku Klub seniorů Horní Počernice, z. s., na zajišťování akcí ve výši 50 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., místní organizace Horní Počernice, na zajišťování kulturních a společenských akcí pro členy ve výši 39 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s., na obnovu a pořízení vybavení, údržbu Chvalského lomu, kvalifikaci a vzdělávání vedoucích, dopravu na výjezdní zasedání, vybavení na tábory a akce během školního roku ve výši 281 000 Kč a ve výši 38 000 Kč na skautské akce během roku, akce pro rodiče a veřejnost, vstupy na kulturní akce a výstavy ve výši 82 000 Kč na obnovu a pořízení sportovního vybavení, všestranný sport dětí a mládeže, reprezentaci na turnajích a závodech; poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Horních Počernic na celoroční činnost ve výši 150 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 9 – Horní Počernice, na jarní a podzimní dětské rybářské závody ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace paní A. Č. na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace spolku Hry bez hranic, z. s., na sportovně-zábavní akci – Hry bez hranic Prahy 20, ve výši 80 000 Kč; poskytnutí investiční dotace ve výši 50 000 Kč na opravu střechy sborového domu Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 9 – Horních Počernicích.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy s Nadací ČEZ o poskytnutí nadačního příspěvku PHA KP22/53300 ve výši 50 000 Kč na projekt „Ubytování uprchlíků z Ukrajiny v Městské části Praha 20″, uzavření smlouvy s CEMEX – Budujeme budoucnost, nadační fond, o poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50 000 Kč jako příspěvku na pořízení umělého povrchu (umělá tráva) na sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.

Dary

Přijetí daru od společnosti Aisa International, s. r. o.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy se společností Aisa International, s. r. o., ohledně přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 30 000 Kč na pomoc ukrajinským občanům prchajícím před válkou, kteří se nacházejí na území Horních Počernic.

Přijetí daru od společnosti P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy se společností P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o., ohledně přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 150 000 Kč, jako příspěvek na pořízení umělého povrchu (umělá tráva) na sportovní hřiště u ZŠ Ratibořická.

Přijetí daru od společnosti Solar Economic, s. r. o.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy se společností Solar Economic, s. r. o., na poskytnutí Solární pouliční lampy na sloup 7 W 1 000 lm v hodnotě 4 477 Kč, určené k osvětlení ulice Cirkusová.

Poskytnutí daru Platformě za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovací smlouvy s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s., na poskytnutí právních a konzultačních služeb ve výši 30 000 Kč.

 

Školství a kultura

 

Zastupitelstvo MČ schválilo odměny za I. pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 20 a čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hl. m. Prahy, pro ředitele škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 20, poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 106 250 Kč FZŠ Chodovická na mimořádné výdaje spojené s

financováním mzdových nákladů na základě uzavřené DPP/DPČ s asistentem pedagoga ve školním roce 2022/2023.

Zastupitelstvo MČ schválilo zapojení MČ Praha 20 do projektu „První pomoc není věda” formou objednávky prezentace ve formátu 1/4 strany a v maximální ceně 8 075 Kč bez DPH, zapojení do projektu „BOOKSTART – S knížkou do života” formou objednávky 100 ks sad 2023 pro menší děti 0-3 roky, v celkové výši 10 000 Kč a zapojení do III. ročníku projektu Post Bellum, z. ú., „Příběhy našich sousedů – Praha 20″, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, za cenu 97 600 Kč.

 

Posílení fondu investic MŠ Chodovická

Zastupitelstvo MČ souhlasilo se žádostí ředitelky MŠ Chodovická o posílení fondu investic převodem z rezervního fondu a s následným čerpáním finančních prostředků z fondu investic ve výši 345 024 Kč za účelem pořízení vybavení.

 

Čerpání fondu investic FZŠ Chodovická

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s čerpáním finančních prostředků z fondu investic FZŠ Chodovická ve výši 57 441 Kč vč. DPH na pořízení 1 ks multifunkční černobílé laserové tiskárny Konica Minolta bizhub 227 od společnosti ARCO OFFICE, s. r. o.

 

Dofinancování nákladů na primární prevenci a adaptační kurzy pro ZŠ Ratibořická

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 53 000 Kč ZŠ Ratibořická na dofinancování nákladů na primární prevenci pro žáky 2. až 9. ročníků školy a adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků ve školním roce 2022/2023.

 

Dofinancování nákladů na kondiční soustředění pro FZŠ Chodovická

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 FZŠ Chodovická na dofinancování nákladů kondičního soustředění žáků sportovní třídy 6. B.  ve výši 10 000 Kč.

 

Čerpání fondu investic ZŠ Stoliňská

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s čerpáním finančních prostředků z fondu investic ZŠ Stoliňská, ve výši 62 662,02 Kč vč. DPH, na pořízení 1 ks mycího stroje na čištění podlah zn. Uniprof od společnosti LUX Czech, s. r. o.;  ve výši 129 860,83 Kč, za účelem instalace Wi-Fi sítě v objektu budovy školy Stoliňská 823 – I. etapa od společnosti Gesto Computers, spol. s r. o., a ve výši 106 480 Kč vč. DPH, za účelem výroby a montáže elektricky ovládaných vrat do průjezdu u školní jídelny od společnosti NATALI Invest, s. r. o.

 

Výzdoba mariánské kapličky v Čertousích

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s doplněním výzdoby mariánské kapličky v Čertousích v rozsahu návrhu předloženého Bc. A.R., specialistou na rekonstrukci kamenných památek, za podmínky předchozího odsouhlasení hliněného modelu sochy, před provedením odlitku, ze strany MČ.

 

Technická podpora na „Pouť ke sv. Antonínu do Svépravic“ a „Zahájení 17. divadelní sezóny“

Zastupitelstvo MČ schválilo technickou podporu na akci „Pouť ke sv. Antonínu do Svépravic, která se konala dne 12. 6. 2022 a na akci „Zahájení 17. divadelní sezony”, která se koná dne 11. 9. 2022.

 

Sociální věci

Zastupitelstvo MČ schválilo zakoupení/repasi zařízení pro poskytování tísňové péče za účelem výpůjčky zařízení žadatelce, paní J. Ž.

 

Majetek

Veřejné zakázky

Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Ratibořická WC hospodářský pavilon”, se způsobem hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny a zadání této veřejné zakázky společnosti Spektro BF, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 819 798,09 Kč bez DPH (991 955,69 Kč včetně DPH); vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova Nolčova parku – 1. etapa”, se způsobem hodnocení nabídek dle výše nabídkové ceny; zrušilo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč – herní prvky” z důvodu doručení pouze jedné nabídky; schválilo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „BD Mezilesí 2059 – výměna stoupacích potrubí II. etapa“ společnosti ABP HOLDING, a. s., s nabídkovou cenou 5 567 842,84 Kč bez DPH (6 403 019,27 Kč včetně DPH) a uzavření smlouvy o dílo; vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Nový povrch hřiště u ZŠ Ratibořická na p. č. 786/70 a 786/72, k. ú. Horní Počernice”, se způsobem hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

Majetkoprávní jednání

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy o dílo na dodání a montáž mobilního policového regálového systému do archivu se společností BEG BOHEMIA, spol. s r. o., 377 013,01 Kč včetně DPH; schválilo přidělení bytu č. 1 v Domě s pečovatelskou službou, Třebešovská 17, Praha 9 – Horní Počernice, panu P. P., a bytu č. 13 paní V. P., oba na dobu určitou; uzavření Smlouvy budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 4048/8 a 4037/4 v k. ú. Horní Počernice, za účelem umístění a provozování stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Bílý Vrch, dTS, kVN, kNN” se společností PREdistribuce, a. s.; výběr pojišťovny a uzavření pojistné smlouvy s Uniqa pojišťovnou, a. s., na povinné a havarijní pojištění vozidel MČ Praha 20; pronájem pozemku parc. č. 785/3 o výměře 2505 m2 v k. ú. Horní Počernice, na dobu určitou, od 29. 6. 2022 do 10. 7. 2022 za cenu 1 000 Kč/předmět pronájmu/den, panu D. C., za účelem provozu Dětského skákacího světa (skákacích hradů); výpůjčku pozemků parc. č. 4322/16  parc. č. 4321/4,  parc. č. 4321/8, parc. č. 4321/9, parc. č. 4321/11, parc. č. 4321/12 parc. č. 4322/13, parc. č. 4322/14, parc. č. 4327/4 a parc. č. 4327/5 vše v k. ú. Horní Počernice, spolku CSG TRI TEAM, z. s., na dobu určitou, dne 30. 7. 2022, za účelem pořádání „Běhu pro střechu

nad hlavou“ a na dobu určitou dne 31. 7. 2022 za účelem pořádání Triatlonu; směnu pozemku parc. č. 1769/1 z vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly, za obecní pozemek parc. č. 3792/4 a pozemek parc. č. 3792/5 vše v k. ú. Horní Počernice bez dalšího finančního vypořádání; výpůjčku obecního pozemku parc. č. 868, parc. č. 867, parc. č. 866, parc. č. 865 a části pozemku parc. č. 3896 vše v k. ú. Horní Počernice, za účelem pořádání akce Zahájení 17. divadelní sezóny Kulturnímu centru Horní Počernice, p. o.; výpůjčku pozemku parc. č. 785/3, pozemku parc. č. 785/4 a pozemku parc. č. 785/9, vše v k. ú. Horní Počernice, panu T. M., na dobu určitou, dne 12. 7. 2022 za účelem pořádání akce „Autokino“; výpůjčku části pozemku parc. č. 1987/1, k. ú. Horní Počernice, Chvalskému zámku, p. o., na dobu určitou, dne 27. 8. 2022, za účelem pořádání „Hradozámecké noci“; pronájem části obecního pozemku parc. č. 520, v k. ú. Horní Počernice, paní J. H., na dobu určitou, od 1. 8. 2022 do 29. 8. 2022, za cenu 85 Kč/m2/měsíc, tj. 182 Kč/předmět nájmu/29 dní, za účelem umístění reklamního zařízení sloužícího k propagaci sdružení nezávislých občanů Místní pro Horní Počernice.

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s umístěním stavby „Přípojka plynu“ poz. p. č. 1878, k. ú. Horní Počernice v rozsahu PD vypracované projektovou kanceláří Archdan, v prosinci 2021, s rekonstrukcí stavby „Rekonstrukce objektu Hrdoňovická 2027/24, Horní Počernice, na poz. p. č. 848/3 Horní Počernice“, v rozsahu PD vypracované Dekprojekt, s.  r. o., Praha 10, v dubnu 2022; s umístěním stavby „Optické připojení Bílý Vrch – Horní Počernice” v rozsahu PD vypracované společností Sitel, s. r. o., z 11/2021 za stanovených podmínek; s umístěním stavby „Novostavba RD“ na poz. p. č. 3694/1 k. ú. Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované společností Zelené domky.cz, s. r. o., Praha 1, v březnu 2021; s umístěním stavby „Přípojka vodovodu“ na p. č. 3714/6 Horní Počernice pro objekt č. p. 2771/16 ul. Ke Xaverovu, Horní Počernice, v rozsahu PD vypracované Ing. Jan Hlom – JH projekty, v lednu 2021; s umístěním stavby „Praha 20 – Horní Počernice, Božanovská – Ke Xaverovu, náhrada VV 1kV nové kNN” v rozsahu PD vypracované Energo Praha, s. r. o., z 01/2022 za stanovených podmínek; uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 3763/1 a 3767 v k. ú. Horní Počernice za účelem umístění a provozování součásti distribuční soustavy kabelového vedení, jako součásti stavby „Drobná úprava sítě NN, Praha 20, Horní Počernice, Jeřická”, se společností PRE distribuce, a. s.; uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 1589/3, 423 a 300 v k. ú. Horní Počernice, za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, jako součást stavby „FTTS připojení objektu SITE 12418 na optickou síť“, se společností T-Mobile, a. s.; s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 4061, 4053/1, 4059, 4060, 3948/2, 3950/1, 300 a 210 v k. ú. Horní Počernice za účelem umístění a provozování součásti telekomunikační sítě, jako součást stavby „Připojení DC pro Tiskárnu cenin a Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa Horní Počernice“ se společností T – Mobile; s umístěním stavby „Lávka s cyklostezkou přes D10“, v rozsahu PD vypracované společností PUDIS, a. s., z února 2022.

 

Záměry majetkoprávních jednání

Zastupitelstvo MČ souhlasilo se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3976/147 o výměře 1 094 m2 odděleného od pozemku parc. č. 3976/7 o výměře 2 719 m2, k. ú. Horní Počernice, spol. YUGO ALLOYS, s. r. o, za celkovou kupní cenu 4 376 000 Kč, tj. za cenu 4 000 Kč/m2, souhlasilo s odejmutím svěřené správy MČ Praha 20 k pozemku parc. č. 191/2, parc. č. 575/54, parc. č. 578/12, pozemku parc. č. 578/19, pozemku parc. č. 578/ 21 a pozemku parc. č. 578/22 vše v k. ú. Horní Počernice; se záměrem výpůjčky části NP umístěných v budově č. p. 2058 na pozemku parc. č. 2198/4 a v budově bez č.p./č.e. na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí, vše v k. ú. Horní Počernice, spolku Mumraj, z. s., na dobu určitou, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, za účelem provozu rodinného centra.

Zastupitelstvo MČ neschválilo pronájem kolumbární schránky č. 103 na veřejném pohřebišti Horní Počernice občanovi s bydlištěm mimo městskou část; záštitu starosty MČ Praha 20 při realizaci focení a natáčení finalistek 3. ročníku celostátní soutěže Miss Plus Size modelky České republiky 2022 formou schválení jednodenního pronájmu prostor Chvalského zámku dne 2. 7. 2022 od 8.30 do 18.00 hodin za symbolickou cenu 1 Kč.

Zastupitelstvo MČ přeložilo projednávání bodu Valorizace nájemného pro rok 2023 za pronájem prostor sloužících k podnikání na zasedání ZMČ ve 4. Q. 2022.

Vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20

Zastupitelstvo MČ schválilo vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20 z evidence na základě zápisu HIK ze dne 25. 5. 2022.

 

Doprava

Zastupitelstvo MČ schválilo podání žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje a rozhodnutí Úřadu městské části Praha 22 ve věci územního řízení o povolení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1″ v intencích Přílohy č. 1 – Stručné shrnutí možností MČ Praha 20 ve věci SOKP 511, a to včetně návrhu na zahájení incidenčního přezkumu Zásad územního rozvoje a Územního plánu hl. m. Prahy v části dotčené záměrem a zmocnění Mgr. Jiřího Vozáka, advokáta, k jejímu podání.  

 

Životní prostředí

 

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy na provedení řezů živých plotů pro rok 2022 na území Městské části Praha 20 se společností Tv- Facility Group, a. s., za nabídnutou cenu 390 079,80 Kč s DPH a souhlasilo s vydáním povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů pro provozovnu O.K. servis chlazení, s. r. o.

 

Zastupitelstvo MČ nesouhlasilo se žádostí o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech podanou společností RPG Recycling, s. r. o.

 

Informatika

Zastupitelstvo MČ schválilo Smlouvu o poskytování IT služeb ve vazbě na zajištění Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí na období do roku 2025 s hlavním městem Prahou.

Územní plánování

Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k návrhu nového územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Metropolitního plánu) upraveného po společném jednání a k němu zpracovanému vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a připomínky k Územní studii Horní Počernice východ – 05/2022 zde v rámci tzv. interního připomínkování.

Volby do zastupitelstva 2023

Zastupitelstvo MČ stanovilo počet členů Zastupitelstva MČ Praha 20 pro volební období 2022–2026 na 25 členů.

Úřad městské části Praha 20

Zastupitelstvo MČ souhlasilo se zněním návrhu obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb., hl. m. Prahy, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2017 Sb., hl. m. Prahy; schválilo uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo a poskytování služeb, ze dne 28. 8. 2018, zajišťující povinné vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců Městské části Praha 20 se společností RENTEL, a. s., na dobu určitou, s účinností od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024; vzalo na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za využívání veřejného prostranství a doplnění o další lokality na území MČ.

Prev Kulturně komunitní centrum Horní Počernice
Next Unie komunitní energetiky představuje návod pro starosty, jak v obci zřídit solární elektrárnu