Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo MČ

  • přijalo do rozpočtu finanční prostředky z nevyčerpané dotace poskytnuté z doplatku podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 1,6 tis. Kč; pojistné plnění ve výši 28,4 tis. Kč; dary od společnosti AISA International a Nadace ČEZ – dary v celkové výši 80,0 tis. Kč;
  • schválilo přesun finančních prostředků ve výši 50,0 tis. (poskytnutí účelové investiční dotace na opravu střechy farního domu); úpravu rozpočtu v souvislosti s vrácením finančních prostředků z akce EU – Šablony II ve výši 26,3 tis. Kč; přesun finančních prostředků ve výši 336,2 tis. Kč (na nákup pozemků);
  • schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci výzvy – „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022“ ve výši 150,0 tis. Kč pro Dům dětí a mládeže, Praha 9 – Horní Počernice.

Dotace

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace Diakonii Církve bratrské na podporu chráněného bydlení na Xaverově ve výši 203 000 Kč; poskytnutí dotace panu J. P. na soutěžní odpoledne bojových sportů a sebeobrany ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace spolku SHM Klub Praha – Počernice, z. s., na projekt „V Počernicích není nuda” ve výši 40 000 Kč; poskytnutí dotace Evangelické církvi metodistické – Farnost Horní Počernice – na podporu sousedských slavností „Zažít Křoviňák jinak” ve výši 30 000 Kč; poskytnutí dotace Spolku SRDCEVČELE na mobiliář na spaní pro děti v dětské skupině ve výši 50 000 Kč.

Dary

Poskytnutí daru Mladé Běchovice, z. s.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na běžecký závod Mladé Běchovice pořádaný spolkem Mladé Běchovice, z. s., který se koná dne 17. 9. 2022.

Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha – Chvaly ve výši 80 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na pořádání 9. ročníku Hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech.

Poskytnutí daru obcím a obyvatelům zasaženým požárem v NP České Švýcarsko

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 30 000 Kč prostřednictvím sbírky Donio na pomoc obcím a obyvatelům, které zasáhl požár v NP České Švýcarsko na transparentní účet zřízený pro tento účel.

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí předložený soupis přijatých darů v příspěvkových organizacích, zřizovaných MČ Praha 20, za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

 

Školství a kultura

Dofinancování nákladů na kondiční soustředění pro FZŠ Chodovická

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 FZŠ Chodovická na dofinancování nákladů kondičního soustředění žáků sportovní třídy ve výši 10 000 Kč.

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na asistenta ZŠ Stoliňská

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 12 000 Kč ZŠ Stoliňská na mimořádné výdaje spojené s financováním mzdových nákladů v období září až prosinec 2022 pro asistenta pedagoga.

Technická podpora na Běh okolo Europlantu a Zažít Křoviňák jinak

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí technické podpory na akci Běh okolo Europlantu dne 4. 10. 2022 a na akci Zažít Křoviňák jinak, která se uskuteční dne 10. 9. 2022.

Souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru pro ZŠ Stoliňská na úhradu stravného od Women for Women, o. p. s.

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s přijetím účelově určeného peněžního daru pro ZŠ Stoliňská na úhradu stravného ve školním roce 2022/2023, pro devatenáct žáků ze sociálně slabých rodin, od Women for Women, o. p. s., ve výši 138 840 Kč.

 

Sociální věci

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření darovacích smluv na převod finančních prostředků v celkové výši 258 375,945 Kč z účtu Veřejné sbírky s názvem „Pomoc pro osiřelé sourozence Pavlínu a Daniela; aktualizaci Metodických pokynů Pečovatelské služby MČ Praha 20, č. 5, 8, 9, 11, 16 a 17.

 

Majetek

Veřejné zakázky

Zastupitelstvo MČ schválilo zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč – herní prvky” a dále zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova Nolčova parku – 1. etapa” z důvodu nedoručení žádné nabídky; uzavření smlouvy o dílo s doplněním na realizaci 2. etapy BMX Pumptrack Komárovská se společností LOCAL TRAIL, s. r. o., za cenu 497 994 Kč včetně DPH; zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Nový povrch hřiště u ZŠ Ratibořická na p. č. 786/70 a 786/72, k. ú. Horní Počernice“ Ing. Jiřímu Huptychovi, obchodní firma J. I. H., za nabídkovou cenu 583 922,84 Kč bez DPH (706 546,64 Kč včetně DPH).

Majetkoprávní jednání

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření kupní smlouvy se spol. České dráhy, a. s., na nákup pozemku KN parc. č. 3963/45 za kupní cenu ve výši 1 059 000 Kč; výpůjčku části NP umístěných v budově č. p. 2058 v ul. Mezilesí spolku Mumraj, z. s., na dobu určitou, od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, za účelem provozu rodinného centra; prodej pozemku parc. č. 3976/147 odděleného od pozemku KN parc. č. 3976/7 spol. YUGO ALLOYS, s. r. o, za celkovou kupní cenu 4 376 000 Kč, tj. za cenu 4 000 Kč/m2, s umístěním reklamního zařízení na část pláště budovy bez č. p./č. e., umístěné na pozemku parc. č. 2198/5 v ul. Mezilesí za účelem propagace rodinného centra Mumraj, z. s.

Záměry majetkoprávních jednání

Zastupitelstvo MČ souhlasilo se záměrem prodeje pozemku parc. č. 3920/2 o výměře 36 m2, odděleného od obecního pozemku KN parc. č. 3920 soukromé osobě za celkovou kupní cenu 316 080 Kč, tj. za cenu 8 780 Kč/m2, se záměrem směny části pozemku: KN parc. č. 3992/1, KN parc. č. 3992/11, KN parc. č. 3992/17, KN parc. č. 3992/21, KN parc. č. 3992/28, KN parc. č. 4036/6, KN parc. č. 4036/17 a pozemku KN parc. č. 4036/450 ve vlastnictví spol. AIRMEDIA, a. s., za pozemek KN parc. č. 3992/6, se stavbou bez č. p./č. e., a za pozemek KN parc. č. 3992/19 vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, vše ve vlastnictví hlavního města Prahy.

 

Doprava

Zastupitelstvo MČ se seznámilo s materiálem Rozvoj linek Pražské integrované dopravy v Praze 2022–2032.

 

Životní prostředí

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s povolením provozu pro zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech pro provozovnu CZ00371 SKARTACE, s. r. o., IČ: 2600439 na pozemku parc. č 4210/150 k. ú. Horní Počernice.

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí předložený návrh koncepce „Plán dílčího povodí horní a střední Labe 2022 – 2027″ a vzneslo požadavek na doplnění listu opatření o opatření – zmeandrování Jirenského potoka v celé délce na území Horních Počernic a Zelenče.

 

Informatika

Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nákup diskového pole” s hodnocením nabídek podle výše nabídkové ceny.

Prev OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Next OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY