Informace z radnice

Informace z radnice

Rezignace ředitelky Chvalského zámku

Zastupitelstvo MČ vzalo na vědomí rezignaci paní Růženy Beránkové, DiS., ke dni 31. 10. 2022 na funkci ředitelky Chvalského zámku, příspěvkové organizace.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření

Zastupitelstvo MČ

  • schválilo přesun finančních prostředků ve výši 210,0 tis. Kč (oplocení pozemku); ve výši 100,0 tis. Kč (předfinancování voleb do zastupitelstev) ;
  • schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MŠMT na akci Místní akční plán vzdělávání III MČ Praha 20 (MAP III) ve výši 373,4 tis. Kč; poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené na realizaci části opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací v roce 2022 ve výši 3 501,7 tis. Kč; poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2022 ve výši 157,0 tis. Kč; poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MF na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí v roce 2022 ve výši 404,0 tis. Kč; poskytnutí účelového neinvestičního transferu z rozpočtu MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 ve výši 436,9 tis. Kč.

Dotace

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace spolku Kravmaga Faktory, z. s., ve výši 22 000 Kč, na nákup sportovního vybavení a úhradu pronájmu tělocvičny; poskytnutí dotace Spolku SRDCEVČELE ve výši 45 000 Kč na provozní náklady dětské skupiny; poskytnutí dotace spolku Pro Dialog, z. s., na financování terapeutické práce s dětmi a jejich rodinou ve výši 80 000 Kč.

Zastupitelstvo MČ schválilo podání žádosti o dotaci na projekt „Sportovní hala Horní Počernice” z Národní sportovní agentury a spolufinancování projektu.

 

Školství a kultura

 

Navrácení Domečku k užívání Kulturnímu centru Horní Počernice, p. o.

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce, kterým navrací zpět do užívání Domeček Kulturnímu centru Horní Počernice, p. o., které sloužilo jako nouzové ubytování pro ukrajinské uprchlíky.

Vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Chvalského zámku

Zastupitelstvo MČ Praha 20 vyhlásilo výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Chvalského zámku, příspěvkové organizace.

 

Zapojení Chvalského zámku do dotačního programu Ministerstva kultury

Zastupitelstvo MČ schválilo žádost a zapojení Chvalského zámku, příspěvková organizace, do dotačního programu Ministerstva kultury v programu „Kulturní aktivity” na podporu projektů profesionálního výtvarného umění pro rok 2023.

 

Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na asistenta ZŠ a MŠ Spojenců

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2022 ve výši 125 500 Kč ZŠ a MŠ Spojenců na úhradu mimořádných výdajů spojených s financováním mzdových nákladů v období září až prosinec 2022 na asistenta pedagoga.

 

Sociální věci

Zastupitelstvo MČ schválilo výpůjčku počítače s příslušenstvím a Smlouvu o výpůjčce pro potřeby studia dcery paní O. K.; schválilo pokračování poskytování služeb „Bezplatné psychologické poradny” v prostorách Kulturně komunitního centra do 31. 12. 2023.

 

Majetek

Veřejné zakázky

Zastupitelstvo MČ schválilo vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výstavba parkourového hřiště Ohnišťanská – Horní Počernice” se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

Majetkoprávní jednání

Zastupitelstvo MČ schválilo odsvěření 21 ks stožárů veřejného osvětlení v Nolčově parku a souhlasilo s vyřazením majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.

 

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s umístěním stavby – „Komunikační napojení pozemku KN parc. č. 550 a KN parc. č. 551 v rozsahu projektové dokumentace pro společné řízení z 06/22 vypracované panem Ing. P. V.; s umístěním stavby – „Novostavba RD, p. č. 4364/1“ v rozsahu dokumentace pro společné řízení z prosince 2020, vypracované panem Ing. V. Š.

 

Zastupitelstvo MČ neschválilo pronájem kolumbární schránky na veřejném pohřebišti v Praze 9 – Horních Počernicích paní V. M.

 

Informatika

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nákup diskového pole” se společností STORAGE ONE, a. s., Řeporyjská 490/17, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 02301245 za nabídkovou cenu 1 578 756 Kč bez DPH (1 910 294,74 Kč včetně DPH).

Prev Den válečných veteránů
Next V Počernicích vykolejil vlak