Informace z radnice

Informace z radnice

 

Zapojení MČ do mezinárodní kampaně Vlajka pro Tibet

Rada MČ schválila zapojení Městské části Praha 20 k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet formou vyvěšení vlajky před budovu ÚMČ Praha 20 dne 10. 3. 2023.

Komise Rady MČ Praha 20

Rada MČ vzala na vědomí rezignaci člena komise Zdravá Dvacítka a strategický rozvoj, pana Vladimíra Hoška.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočety příspěvkových organizací

Rada MČ schválila rozpočty na rok 2023 a rozpočtových výhledů na roky 2024-2025 příspěvkových organizací.

Dotace

Rada MČ schválila podání žádosti o dotaci z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2023 na investiční akci Tělocvična Jívanská ve výši 40 000 000 Kč.

Rada MČ schválila výjimku pro místní seniorské spolky při podávání žádostí o finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 20 tak, že tyto organizace mohou požádat o poskytnutí finančních prostředků formou žádosti o finanční dar.

Dary

Rada MČ schválila poskytnutí věcného daru – cca 5 m3 palivového dřeva, včetně jeho dopravy Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Praha 9 – Horní Počernice.

Rada MČ neschválila poskytnutí finanční podpory na vydání publikace Omalovánky první pomoci.

Rada MČ neschválila poskytnutí finančního daru spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním akce Hasičský ples SDH Praha – Chvaly, která se koná dne 11. 3. 2023 ve Chvalské stodole a doporučila podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ.

Rada MČ neschválila poskytnutí finančního daru na částečné pokrytí nákladů na akci VETERAN PÁRTY 2023 pořádanou spolkem Klub historických vozidel Horní Počernice, z. s., a doporučila podat žádost o individuální dotaci z rozpočtu MČ.

Rada MČ neschválila poskytnutí finančního daru Handicap centru Srdce, o. p. s., na úhradu části nákladů spojených s umístěním občanky MČ Praha 20 v Chráněném bydlení Handicap centrum Srdce, o. p. s., a doporučila podat žádost o individuální dotaci v sociální oblasti z rozpočtu MČ Praha 20.

Školství a kultura

Provoz mateřských škol v období hlavních (letních) a vánočních prázdnin v roce 2023

Rada MČ schválila přerušení provozu v období hlavních prázdnin v roce 2023 a to od 17. 7. 2023 do 31. 8. 2023 a dne 1. 9. 2023 ve všech MŠ z důvodu naplánovaných oprav, rekonstrukcí a údržby, a dále v prosinci 2023 v období vánočních prázdnin, tj. ve dnech 27., 28., 29. 12. 2023.

Dar ZUŠ Horní Počernice na pokrytí nákladů na dopravu Big Bandu ZUŠ

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru ZUŠ Horní Počernice ve výši 30 000 Kč na částečné pokrytí nákladů na dopravu Big Bandu ZUŠ Horní Počernice do města Heide v Německu ve dnech 23. až 27. 2. 2023.

Úprava školských obvodů ZŠ

Rada MČ navrhla v nové obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2022 Sb., hlavního města Prahy, o školských obvodech základních škol, upravit jednotlivé školské obvody ZŠ.

Zapojení do projektů „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ a „Pražské plácky“

Rada MČ schválila zapojení MČ do projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ formou objednávky knihy spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové v celkové maximální výši 7 500 Kč; a dále zapojení MČ do projektu „Pražské plácky“ pro rok 2023.

Hornopočernický zpravodaj

Rada MČ schválila úpravu cen inzerce Hornopočernického zpravodaje pro příspěvkové, neziskové a církevní organizace.

Sociální věci

Rada MČ schválila aktualizaci Pravidel pro využívání služby SENIOR AUTO MČ Praha 20 pro seniory a občany se sníženou soběstačností, žijící na území MČ Praha 20, s účinností od 1. 3. 2023.

Sport

Schválení záštity nad akcí Za jarním sluníčkem

Rada MČ schválila převzetí záštity pana starosty nad akcí Za jarním sluníčkem pořádanou Klubem českých turistů, oblast Praha, dne 25. 3. 2023 na Chvalech a použití znaku Městské části Praha 20 při pořádání akce Za jarním sluníčkem.

Majetek

Záměry majetkoprávních jednání

Rada MČ souhlasila se záměrem pronájmu části střechy bytového domu Mezilesí č. p. 2060 o výměře cca 12 m2 společnosti CETIN, a. s., na dobu určitou, od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2028, za cenu 381 796 Kč/předmět pronájmu/rok + DPH, za účelem umístění a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě; prodeje dílu „c“ o výměře 0,29 m2 odděleného od pozemku parc. č. 3907 soukromým osobám za celkovou kupní cenu 3 448 Kč, tj. za cenu dle cenové mapy 2023 – 11 890 Kč/m2 z důvodu sjednocení vlastnických vztahů k pozemku a stavbou na pozemku umístěné; souhlasila s úplatným nabytím pozemku parc. č. 4105/7 o výměře 113 m2 – ostatní komunikace a pozemku parc. č. 171/5 – ostatní plocha z vlastnictví soukromých osob za celkovou kupní cenu 162 000 Kč (tj. 1 000 Kč/m2), za účelem sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku pod stavbou.

Majetkoprávní jednání

Rada MČ nesouhlasila s úplatným převodem pozemku parc. č. 4205/4 o výměře 1335 m2, druh pozemku – orná půda, v přímé správě hl. m Prahy a uložila požádat o svěření pozemků v této oblasti.

Rada MČ schválila výpůjčku části pozemku parc. č. 1991 a části pozemku parc. č. 1987/1 Klubu českých turistů, oblast Praha, na dobu určitou, dne 25. 3. 2023, za účelem pořádání akce Za jarním sluníčkem; schválila pronájem části pozemku parc. č. 4320/1 u koupaliště na dobu určitou od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023, panu V. B., IČ: 17890641, za účelem provozování stánku s občerstvením, za cenu 30 000 Kč/předmět a doba nájmu (4 měsíce).

Zastupitelstvo MČ schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní za účelem prodeje části obecního pozemku parc. č. 2145/149 soukromé osobě.

Veřejné zakázky

Rada MČ schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Tisk periodika Městské části Praha 20 s názvem Hornopočernický zpravodaj” společnosti Integraf, s. r. o., IČ 47451980, s nabídkovou cenou 683 200 Kč bez DPH (751 520 Kč včetně DPH); schválila uzavření smlouvy s dodavatelem na veřejnou zakázku dodávky grafických prací pro Hornopočernický zpravodaj s dodavatelem Mgr. V. M., IČ: 43028004.

 

Doprava

Rada MČ vyjádřila souhlas s umístěním a provedením stavby „Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská, předstihový objekt“ v rozsahu projektové dokumentace pro společné řízení vypracované spol. TOP CON SERVIS, s. r. o., z 01/2023; schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) č. RSD-66292/2022-1  („D11 – MÚK Beranka“) s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Územní rozvoj

Zastupitelstvo MČ schválilo připomínky k projednávané územní studii Horní Počernice – východ a jejich uplatnění u pořizovatele – Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje.

 

 

Prev Informace k dopravě v Horních Počernicích
Next Kulturně komunitní centrum