Informace z radnice

Informace z radnice

Zastupitelstvo MČ schválilo výjimku pro místní seniorské spolky při podávání žádostí o finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha 20 tak, že tyto organizace mohou požádat o poskytnutí finančních prostředků formou žádosti o finanční dar.

Zastupitelstvo MČ schválilo plán kontrol Finančního výboru ZMČ Praha 20 a Kontrolního výboru ZMČ Praha 20 na rok 2023.

Zastupitelstvo MČ jmenovalo místostarostku Hanu Markulinec Moravcovou odpovědným politikem za místní Agendu 21 a projekt Zdravá MČ Horní Počernice pro volební období 2022 – 2026.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Participativní rozpočet

Zastupitelstvo MČ schválilo pravidla pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 – Investice na přání VII. pro rok 2023, a to včetně příloh.

Rozpočtová opatření

Rada MČ schválila přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu z ÚP ČR na výkon pěstounské péče ve výši 831,6 tis. Kč.

Dotace

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Praha – Chvaly na podporu pořádání akce Hasičský ples ve výši 10 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Rokytka, počernický dětský sbor, z. s., na celoroční činnost počernického dětského sboru Rokytka, z. s., ve výši 45 000 Kč.

Zastupitelstvo MČ schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci SEMIRAMIS, z. ú., na podporu terénního programu Horní Počernice ve výši 75 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku SC Xaverov Horní Počernice, z. s., na podporu dětí a mládeže v oblasti sportu – fotbal ve výši 750 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z. s., na podporu sportovního turnaje v kickboxu – Novoroční Pražský pohár 2023 ve výši 20 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Kickbox klub, z. s., na příspěvek na sportování dětí a mládeže – pronájem tělocvičny bojových sportů v Horních Počernicích ve výši 200 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 spolku Klub historických vozidel Horní Počernice, z. s., na pořádání akce Veterán Párty 2023 ve výši 60 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 Středisku křesťanské pomoci Horní Počernice na podporu sociální služby Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice ve výši 130 000 Kč.

Dary

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru 20 000 Kč na dofinancování celoroční činnosti Klubu seniorů organizace Domova pro seniory u kostela, z. ú.; poskytnutí finančního daru ve výši 35 000 Kč ZUŠ Ratibořická na podporu projektu Mezinárodní orchestr 2023, který se uskuteční ve dnech 8. – 13. 5.  v sále Divadla Horní Počernice a v sále Pražské konzervatoře; poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na dofinancování celoroční činnosti spolku Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace Horní Počernice .

Školství a kultura

 

Rada MČ schválila čerpání finančních prostředků z fondu investic FZŠ Chodovická ve výši 136 715,64 Kč vč. DPH a poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2023 ve výši 100 000 Kč vč. DPH na dofinancování údržby hřiště s umělým povrchem ve sportovním areálu.

Zvýšení počtu dětí v MŠ U Rybníčku

Rada MČ schválila povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ U Rybníčku, pro školní rok 2023/2024, a to na celkový počet 130 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Sociální věci

Rada MČ schválila záměr výstavby budovy pro komunitní a rodinné centrum s možností umístění dětské skupiny a schválila zadání hmotové a provozní studie spolu; schválila úpravu metodických pokynů č. 9, 13, 15, 17, 22, 25, 28 a 30 Pečovatelské služby MČ Praha 20, s účinností od 1. 4. 2023.

Majetek

Záměry majetkoprávních jednání

Rada MČ schválila záměr pronájmu části pozemku parc. č. 786/105 společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., vždy v době od 15. 4. do 30. 9. v letech 2023 – 2027, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1 700 Kč/předmět pronájmu/měsíc, za účelem provozování venkovního posezení; záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1987/1 a části pozemku parc. č. 1990 o společnosti Good Morning, s. r. o., na dobu určitou od 1. 5. 2023 do 15. 10. 2023, za účelem provozování venkovní zahrádky k restauraci La Trattoria Turbanti, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4 250 Kč/předmět pronájmu/měsíc; záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1987/1 společnosti Jahidul, spol. s r. o., za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2 125 Kč/měsíc/předmět pronájmu, na dobu určitou od 18. 5. 2023 do 30. 9. 2023, za účelem provozování venkovního posezení k restauraci CURRY & TIKKA, na úřední desce MČ Prahy 20.

Zastupitelstvo MČ schválilo záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k části pozemku parc. č. 3976/7 o výměře cca 110 m2 a pozemku parc. č. 4216/3.

Majetkoprávní jednání

Zastupitelstvo MČ schválilo prodej dílu „c“ o výměře 0,29 m2 odděleného od pozemku parc. č. 3907 soukromým osobám za celkovou kupní cenu 3 448 Kč, tj. za cenu dle cenové mapy 2023 – 11 890 Kč/m2, z důvodu sjednocení vlastnických vztahů k pozemku a stavbou na pozemku umístěné; úplatné nabytí pozemku parc. č. 1588/19 o výměře 44 m2 z vlastnictví soukromé osoby za celkovou kupní cenu 44 000 Kč (tj. 1 000 Kč/m2), za účelem sjednocení vlastnických vztahů ke stavbě a pozemku pod stavbou; schválilo Souhlasné prohlášení o vzniku vlastnického práva k pozemku parc. č. 571/53 o výměře 46 m2 mezi MČ Praha 20 a soukromými osobami.

Veřejné zakázky

Rada MČ schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Personální, mzdový a docházkový informační systém Úřadu městské části Praha 20″ se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny; výběr dodavatele na pořízení herní sestavy – věže na DH Lhotská a výběr dodavatele na oplocení DH Lhotská, a to společnost Gartensta Plus, s. r. o., za cenu 489 408 Kč bez DPH (592 183,68 Kč s DPH) a  za cenu 329 700 Kč bez DPH (398 937 Kč s DPH); zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Sekání travnatých porostů na území Horních Počernic pro rok 2023″ společnosti AVE Pražské komunální služby, a. s., IČ 07725680 s nabídkovou cenou1 122 696,90 Kč bez DPH (1 358 463,25 Kč včetně DPH) na základě doporučení výběrové komise.

 

Doprava

Rada MČ souhlasila s umístěním stavby „Cyklolávka přes D11, Praha 20, č. akce 2950171″ v rozsahu projektové dokumentace pro umístění stavby vypracované společností PONTEX, spol. s r. o., z 10/2019.

Životní prostředí

Rada MČ vzala na vědomí předložený koncept Zadání studie systému sídelní zeleně a uložila vypracovat podklady pro výběrové řízení na zhotovitele Studie sídelní zeleně MČ Praha 20; souhlasila s odstraněním vodních děl – tj. likvidaci 37 ks hydrogeologických vrtů, které byly vybudovány jako monitorovací nebo sanační objekty v rámci sanačních prací na lokalitě bývalého areálu OZ CHEMIE v Praze 9 – Horních Počernicích.

Zastupitelstvo MČ uložilo zpracovat analýzu možnosti zajištění měření znečištění ovzduší, včetně hluku na území MČ Praha 20 a doporučení konkrétních položek měření, zjištění předběžných nákladů na pořízení nebo pronájem zařízení včetně celkových provozních nákladů.

Úřad MČ

Nový ceník hřbitovních služeb

Rada MČ schválila nový ceník hřbitovních služeb na dobu 10 let s čtyřnásobným navýšením s platností od 1. 4. 2023.

Zřízení víceúčelové veřejné sbírky

Rada MČ schválila zřízení víceúčelové veřejné sbírky a požádala MHMP o vydání osvědčení o jejím zřízení.

Prev Závody sportovních gymnastek v Plzni a Pelhřimově
Next Zábava pro malé i velké cyklisty