Informace z radnice

Informace z radnice

Rada MČ schválila náplně činností jednotlivých komisí Rady MČ.

Dne 2. 5. 2023 se ujala funkce ředitelky Chvalského zámku, příspěvkové organizace, paní Mgr. Patricie Krobová.

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření

Rada MČ schválila přesuny finančních prostředků, které se uvolnily po ponechání nevyčerpaných dotací z předchozích let a které byly na „dotační“ akce tvořeny vlastními finančními prostředky. Jedná se o přesuny finančních prostředků na investice do ZŠ a MŠ, na opravy dopravních prostředků a komunikací, chodníků, kulturních staveb, nákup pozemků apod. Rada MČ současně přijala do rozpočtu ponechanou účelovou neinvestiční dotaci transferovanou z rozpočtu MF ČR na úhradu výdajů vynaložených na zajištění různých typů nouzového ubytování v souvislosti s migrační vlnou, vyvolanou válečným konfliktem na Ukrajině, ve výši 1 020,0 tis. Kč.

Rada MČ schválila přijetí účelové neinvestiční dotace z MŠMT v rámci výzvy „Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023“ ve výši 157,5 tis. Kč; účelové investiční dotace z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na akci „tělocvična Jívanská“ ve výši 14 000,0 tis. Kč a ponechání nevyčerpaných účelových finančních prostředků, které byly poskytnuty MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2022 a dříve ve výši 55 868,0 tis. Kč.

Dotace a granty

Rada MČ podpořila projevení zájmu o získání dotace v připravované výzvě MK ČR z Národního plánu podpory na výstavbu, rekonstrukci a vybavení malých kulturních a kreativních center na výstavbu, rekonstrukci a vybavení knihovny, s cílem rozšíření její funkce jako kulturního a kreativního centra a rozšíření portfolia nabízených služeb; schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z programu na podporu ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území HMP pro rok 2023 na projekt „Pomoc pro ukrajinské uprchlíky na území MČ Praha 20 – ukrajinský psycholog, interkulturní pracovník MČ, provoz dětské skupiny a dětského klubu“ a schválila podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Oranžové hřiště” na rozšíření hřiště v parku Houslový klíč.

Rada MČ schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na provoz sběrného dvora na rok 2023 ve výši 8 891 000 Kč.

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ paní L. M. na příspěvek na pronájem a nákup sportovních potřeb ve výši 50 000 Kč; poskytnutí dotace z rozpočtu MČ paní M. P. na podporu bojových sportů – Hand to Hand Combat, Kickbox, Box, MMA, Sebeobrana ve výši 33 000 Kč a poskytnutí dotace z rozpočtu MČ panu J. P. na bojové sporty – Brazilské Jiu-Jitsu, Grappling, Sambo, Kickbox, MMA, Hand to Hand combat, sebeobrana ve výši 33 000 Kč.

Dary

Rada MČ schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč panu A. H. na částečnou úhradu nákladů na soustředění ve fotbale a poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč na dofinancování celoroční činnosti Klubu seniorů Horní Počernice, z. s.

Rada MČ souhlasila s poskytnutím finančního daru ve výši 13 000 Kč ZUŠ Ratibořická na podporu projektu „Hudební odpoledne 2023″, který se uskutečnil ve dnech 26.-27. 5. 2023 v Divadle Horní Počernice a ve Chvalské stodole.

Přijetí finančního daru od CEMEX – Budujeme budoucnost, nadační fond

Rada MČ schválila přijetí nadačního příspěvku ve výši 50 000 Kč od CEMEX – Budujeme budoucnost, nadační fond, IČO: 247 40 829 na opravu povrchu tělocvičny při ZŠ Ratibořická.

Školství a kultura

 

Zapojení MČ do projektu Post Bellum, z. ú., „Příběhy našich sousedů – Praha 20″

Rada MČ schválila zapojení MČ Praha 20 do IV. ročníku projektu Post Bellum, z. ú., „Příběhy našich sousedů – Praha 20″, který je určen pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, za cenu 111 960 Kč za 4 týmy ze základních škol zřizovaných MČ Praha 20.

Příspěvek FZŠ Chodovická na startovné v kampani „Květnová výzva Do práce na kole“

Rada MČ schválila poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v roce 2023 ve výši 2 722,50 Kč FZŠ Chodovická za účelem úhrady startovného pro pětičlenný tým pedagogů, zapojený do kampaně „Květnová výzva Do práce na kole“.

Zvýšení počtu dětí v MŠ Chodovická

Rada MČ schválila povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Chodovická pro školní rok 2023/2024, a to na celkový počet 376 dětí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Sociální věci

Rada MČ schválila záměr pořízení stropního zvedacího systému pro přepravu osob s omezením hybnosti do bytu v bytovém domě Mezilesí od společnosti Medeos, s. r. o., IČ 28438752, za cenu 389850 Kč včetně DPH.

Majetek

Záměry majetkoprávních jednání

Rada MČ vyjádřila stanovisko k nabídce nepotřebného nemovitého majetku v k. ú. Horní Počernice ve vlastnictví ÚZSVM a možnosti jeho svěření do správy; vyjádřila souhlas se záměrem hl. m. Prahy směny části pozemku parc. č. 3986/2 o výměře 55 m2, pozemku parc. č. 3986/3 o výměře 198 m2 a části pozemku parc. č. 3986/1 o výměře cca 8 m2 ve vlastnictví spol. YUGO ALLOYS, s. r. o., za část pozemku parc. č. 3976/7 o výměře cca 110 m2 v k. ú. Horní Počernice a pozemek parc. č. 17/1 o výměře 208 m2 v k. ú. Nusle, ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Majetkoprávní jednání

Rada MČ schválila pronájem části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 30 m2 a části pozemku parc. č. 1990 o výměře cca 20 m2, společnosti Good Morning, s. r. o., na dobu určitou, od 1. 5. 2023 do 15. 10. 2023, za účelem provozování venkovní zahrádky za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 4 250 Kč/předmět pronájmu/měsíc, pronájem části pozemku parc. č. 1987/1 o výměře cca 25 m2společnosti Jahidul, spol. s r. o., za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 2 125 Kč/měsíc/předmět pronájmu, na dobu určitou od 18. 5. 2023 do 30. 9. 2023, za účelem provozování venkovního posezení; pronájem části pozemku parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., vždy v době od 15. 4. do 30. 9. v letech 2023 – 2027, za nájemné ve výši 85 Kč/m2/měsíc, tj. 1 700 Kč/předmět pronájmu/ měsíc, za účelem provozování venkovního posezení.

 

Veřejné zakázky

Rada MČ schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Nová podlaha tělocvičny ZŠ Ratibořická“ společnosti Profil Plus, s. r. o., IČ 43225110 za nabídkovou cenu 1 603 010,00 Kč bez DPH (1 939 642,10 Kč včetně DPH), dle doporučení výběrové komise; uzavření příkazní smlouvy na výkon TDS na stavbu Tělocvična v ulici Jívanská s VA stavební, s. r. o., IČ 29155703, za cenu 455 000 Kč bez DPH a dále zadání výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi realizace této stavby společnosti MANIFOLD GROUP, s. r. o., IČ 26348764 za cenu 372 000 Kč bez DPH.

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Dodávka pomaloběžného drtiče-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu do kompostárny Horní Počernice” se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny.

Rada MČ schválila zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Personální, mzdový a docházkový informační systém Úřadu městské části Praha 20″ z důvodu neobdržení žádné nabídky a uložila připravit podklady pro vyhlášení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Životní prostředí

Rada MČ souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na území hlavního města Prahy; souhlasila se zrealizováním pilotního projektu na změnu sáčků na psí exkrementy ve vybraných lokalitách.

 

Prev INFORMACE O STROMECH V ULICI JÍVANSKÁ
Next Zájezd do Nizozemska