Informace z radnice

 

Finance (rozpočet, dotace, granty, dary)

Rozpočtová opatření

Rada MČ schválila přijetí poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství v celkové výši 5 279,5 tis. Kč a schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV určené na výkon sociální práce pro rok 2023 ve výši 1 543,8 tis. Kč.

Dotace a granty

Rada MČ schválila podání žádosti o dotaci na “Bytový dům Náchodská” z programu Nájemní bydlení Státního fondu podpory investic.

Rada MČ schválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ žadateli J.P. st. na soutěžní den bojových sportů a sebeobrany ve výši 10. 000,- Kč; spolku Jachtklub Toušeň, z.s. na podporu závodníků v jachtingu (olympijská lodní třída 49er FX) ve výši 30. 000,- Kč a spolku SHM Klub Praha – Počernice, z.s. na projekt “V Počernicích není nuda” ve výši 48.000,- Kč.

Rada MČ neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 20 organizaci Drsarka s.r.o. na podporu umělecké činnosti projektu PRAHO! z důvodu nedostatečného doplnění žádosti o dotaci, potřebné pro posouzení prospěšnosti projektu pro občany MČ Praha 20.

Dary

Přijetí peněžního daru na akce Otevření pumptracku a Počernice v pohybu od Pražská teplárenská a.s.

Rada MČ schválila přijetí účelově určeného peněžního daru v celkové výši 50. 000,- Kč určeného na akce “Otevření pumptracku” a “Počernice v pohybu” od Pražská teplárenská, a.s.

Poskytnutí finančního daru na závod “Mladé Běchovice”

Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5. 000,- Kč na částečné pokrytí nákladů na běžecký závod “Mladé Běchovice” pořádaný spolkem Mladé Běchovice, z.s., který se koná dne 16.9.2023.

Rada MČ schválila návrh na vyřazení majetku MČ a příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 20.

Školství a kultura

 

Hornopočernický zpravodaj

Rada MČ schválila nový Ceník a rozměry plošné inzerce v Hornopočernickém zpravodaji (HPZ).

 

Čerpání fondu investic FZŠ Chodovická na pořízení interaktivních tabulí

Rada MČ schválila čerpání finančních prostředků z fondu investic FZŠ Chodovická ve výši 345. 013,- Kč vč. DPH na pořízení 2 ks interaktivních tabulí OPTOMA 5862RK IFPD 86“ od společnosti SUBDAY, s r.o., IČ: 02505720.

 

Sociální věci

Rada MČ schválila Aktualizaci metodických pokynů Pečovatelské služby MČ Praha 20 č. 6 a č. 8.

Majetek

Zvýšení nájemného v městských bytech

Rada MČ přijala usnesení o zvýšení nájemného v bytech svěřených do správy MČ Praha 20 o 20 % s účinností od 1. 10. 2023.

 

Záměry majetkoprávních jednání

Rada MČ souhlasila se záměrem prodeje dílu „a“ o výměře 17 m2 odděleného od obecního pozemku parc. č. 542 o výměře 288 m2, soukromým vlastníkům za celkovou kupní cenu 85.000,- Kč, tj. za cenu 5. 000,- Kč/m2; se záměrem pronájmu pozemku parc. č. 4343/6 a pozemku parc. č. 4343/7 na dobu určitou od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2028, Českému kynologickému

svazu ZKO Horní Počernice – 1002, p. s., za nájemné ve výši 5,75 Kč/m2/rok, tj. 9. 217,- Kč/

předmět pronájmu/rok, za účelem provozování kynologického cvičiště.

 

Majetkoprávní jednání

Rada MČ schválila výpůjčku části obecních pozemků parc. č. 1990, parc. č. 1984, parc. č. 1991,  parc. č. 1981/4  a parc. č. 1987/1 za účelem pořádání Počernického Street Food Festivalu, Chvalskému zámku p. o., na dobu určitou 30. 7. 2023 – letní akce a na dobu určitou 14. 10. 2023 – podzimní akce.

 

Veřejné zakázky

 

Rada MČ schválila vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky “Dodání, implementace a provozní podpora docházkového, personálního a mzdového systému” se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny a následně její zadání společnosti OKsystem a.s., IČ 27373665, za nabídkovou cenu 2 874 440 Kč bez DPH, tj. 3 478 072,40 Kč včetně DPH, a to na základě doporučení hodnotící komise; schválila dodavatele TV Facility Group, a.s., IČ: 24724815, na “Řez živých plotů na rok 2023” na území Městské části Praha 20 za nabídnutou cenu 344.172,40Kč s DPH; schválila nákup elektřiny a plynu na komoditní burze pro období od 1.1.2024; zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky “Dodávka pomaloběžného drtiče-mísiče pro primární přípravu a homogenizaci kompostovaného materiálu do kompostárny Horní Počernice” společnosti VOSTING, spol. s r.o., IČ 29189390 s nabídkovou cenou 1 895 000 Kč bez DPH (2 292 950 Kč včetně DPH), na základě doporučení hodnotící komise; zajištění havarijní opravy střešní krytiny na jižní přístavbě objektu na parc. č. 1987/10 (budova Pizzerie) prostřednictvím Klempířství a pokrývačství Tomáš Leibl,  IČ 49381296 za předpokládanou cenu do 400 000 Kč bez DPH; vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce “BD Mezilesí 2056 – výměna stoupacích potrubí II. etapa” se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek (75 % cena, 25 % doba realizace díla) a schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „WC u tělocvičny ZŠ Ratibořická“ se způsobem hodnocení nabídek podle výše nabídkové ceny;

 

Životní prostředí

Rada MČ vzala na vědomí Aktualizaci monitoringu životního prostředí pro stupeň projektové přípravy DSP k záměru D0 510 Satalice – Běchovice a oznámení Odboru ochrany prostředí MHMP o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon EIA“) pro záměr „Zahradní čtvrť Robotnice, Horní Počernice“.

Územní rozvoj

Rada MČ vyjádřila v souvislosti se stavebním záměrem Beranka Pražské developerské společnosti požadavky a tuto připravovanou bytovou výstavbu požaduje rozšířit o realizaci potřebných komunikací, a to o realizaci přeložky komunikace K Berance do stopy podle územní studie Horní Počernice východ a podle výsledku projednávané změny územního plánu Z 2872 a dále úpravy komunikace Bořetická včetně jejího napojení na komunikaci Náchodská podle územní studie Horní Počernice východ.

 

Rada MČ vyjádřila nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci „Bytový dům Horní Počernice“ na parc. č. 321 pro sloučené územní a stavení řízení a vznesla požadavek na doložení celkové koncepce dopravního řešení včetně řešení dopravy v klidu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a stanoviska IPR HMP a k umístění stavby „Prodloužení horkovodu Horní Počernice – Ve Žlíbku“ na dotčených pozemcích, v rozsahu projektové dokumentace,  z důvodu neodpovídajícího zdůvodnění investice vzhledem k rozsahu dotčení stávající dopravní infrastruktury a omezení obslužnosti daného území, spojeného s realizací stavby.

 

Rada MČ vzala na vědomí Prognózu obyvatel a veřejné vybavenosti hl.m. Prahy, jakožto nástroje pro analýzu a průběžné sledování stavu a budoucích potřeb veřejné vybavenosti s důrazem na školskou infrastrukturu, pořízené IPR, a vyjádřila k ní řadu připomínek požadující její dopracování a zpřesnění.

 

Doprava

Rada MČ vyjádřila nesouhlas s využitím komunikace Rožnovská pro potřeby zajištění obsluhy staveniště stavby “Optimalizace železniční trati Vysočany (včetně) – Mstětice (mimo)”.

Prev Letní tábory
Next Jak chladí stromy v naší obci, odhalí bezplatná aplikace