Informace z radnice

Informace z radnice

Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo městské části schválilo dne 24. února návrh rozpočtu na rok 2020. Bližší informace naleznete v příspěvku paní Hubínkové z Ekonomického odboru. Novinkou oproti zavedené praxi je, že všichni členové zastupitelstva a členové finančního výboru budou dostávat informace o navržených rozpočtových změnách ještě před jejich vlastním schválením. Děkuji všem, kteří se na přípravě a schválení rozpočtu podíleli.

Finanční vypořádání

Se starostou Petrem Měšťanem jsme se ve středu 4. března zúčastnili jednání se zástupci pražského magistrátu o finančním vypořádání za rok 2019. Městská část požádala o ponechání cca 40 mil. Kč nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtu městské části na rok 2020. Konečné slovo budou mít zastupitelé hl. m. Prahy.

Návrh Zásad pro poskytování individuálních dotací na rok 2020

Rada městské části vyslovila v pátek 6. března souhlas s návrhem Zásad pro poskytnutí „individuální“ dotace z rozpočtu Městské části Praha 20 pro rok 2020. Zásady byly zařazeny na program jednání ZMČ dne 16. března. V návrhu Zásad došlo oproti roku 2019 k několika změnám – jejich cílem je mj. rozšíření okruhu aktivit, na něž lze dotační prostředky čerpat; prodloužení doby, po kterou mohou žadatelé odstraňovat chyby v již podaných žádostech; možnost dodávat účty a faktury na úřad formou scanu; výslovná možnost podávat žádosti také datovou schránkou nebo elektronicky (s elektronickým podpisem) a rovněž možnost čerpat dotaci také na aktivity konané mimo území městské části. Návrh Zásad byl zveřejněn na webových stránkách městské části.

Participativní rozpočtování – Investice na přání IV.

Jedná se o proces, prostřednictvím kterého mohou obyvatelé městské části přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků MČ Praha 20. Pro letošek je v rozpočtu připravena částka ve výši 600 tis. Kč. Novinkou, která má usnadnit zapojení veřejnosti, je snížení počtu podporovatelů projektu – k přihlášení nově postačuje, pokud projekt podpoří alespoň 5 obyvatel s trvalým bydlištěm v MČ Praha 20.

Plánované změny v poskytování dotací v příštích letech

Pracujeme na možnosti čerpat od roku 2021 „víceleté“ granty, od příštího roku chceme také grantové formuláře upravit do formátu ZFO, který je intuitivnější a pro žadatele příznivější. Těmto změnám bude předcházet veřejné setkání se zastupiteli, počernickými spolky i dalšími potenciálními žadateli o dotace z rozpočtu městské části. Uskuteční se, předpokládám, v podzimních měsících tohoto roku. Usnesení k přípravě interaktivních formulářů a podmínek pro „víceleté“ granty uložila rada městské části příslušným odborům.

Legislativa

Soudní spor s TJ Sokol

Rada městské části v pátek 6. března vzala na vědomí informaci o odročení soudního jednání na žádost TJ Sokol Horní Počernice, z. s. na 21. 5. 2020. Rada mi zároveň uložila vyvolat jednání s tělovýchovnou jednotou s tím, že o jeho výsledcích budu ostatní radní informovat.

Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ

S ohledem na vývoj v minulém roce připravuji nastavení jasných pravidel pro poskytování odměn členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ. Tisk, který se bude zabývat odměnami těchto osob za rok 2019, plánuji předložit příslušným orgánům městské části v I. pololetí tohoto roku.

Doprava na Chvalech

Zastupitelstvo projednalo bod, o jehož zařazení do programu požádalo více než 80 obyvatel Chval. K řešení dopravní situace v dané lokalitě bude nejprve zřízena pracovní skupina za účelem stanovení podmínek pro zpracování zadání ověřovací studie k řešení dopravní situace v oblasti Chval.

HPZ

Návrh nového Statutu HPZ

Radní městské části vyslovili souhlas s návrhem nového Statutu HPZ, stejně tak vyslovili souhlas s tím, aby nově úkoly redakční rady HPZ plnil (namísto poradního orgánu rady) poradní orgán zastupitelstva – výbor. Změna má přinést otevřenější rozhodování v dané oblasti (na výbor mají přístup všichni členové ZMČ, apod.). Výbor je koncipován tak, že každá volební strana zastoupená v ZMČ by měla v orgánu jednoho člena. S výjimkou předsedy nemusí být členové výboru členy zastupitelstva, ale mohou to být například aktivní místní občané, kteří mají zájem se na tvorbě radničního periodika podílet a mají nějaký vztah ke sdělovacím prostředkům.

Předložený návrh novely Statutu HPZ vrací zpět do HPZ příspěvky zastupitelů s cílem umožnit občanům městské části sledovat, jakým způsobem hájí zastupitelé zájmy svých voličů, a odstraňuje cenzurní prvky Statutu stávajícího. Novela Statutu zachovává stávající prostor pro příspěvky občanů. Schválení a další budoucí pozměňovací návrhy by pak byly v kompetenci všech zastupitelů, nikoliv pouze členů rady. Návrh nového Statutu HPZ včetně navrženého usnesení byl zveřejněn na webových stránkách městské části.

 

Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev V KVĚTNU INZERCE PRO POČERNICKÉ PODNIKATELE A ŽIVNOSTNÍKY V HORNOPOČERNICKÉM ZPRAVODAJI ZDARMA
Next Příměstský tábor střediska Oheň