Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Klimatizace v knihovně

Rada městské části schválila převod finančních prostředků MVK Horní Počernice ve výši 297,7 tis. Kč z rezervního fondu do fondu investic. Schválila také následné čerpání z fondu investic za účelem pořízení klimatizace do prostor budovy, a to včetně montáže.

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) zařadila do rozpočtu částku 232 tis. Kč získanou z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu prevence sociálního vyloučení a otevírání hřišť pro rok 2020;

2) přesunula částku 600 tis. Kč na realizaci odvodnění objektu „bývalého Sklenářství“;

3) zařadila do rozpočtu částku 2 213,2 tis. Kč – 100 % podílu městské části na celkové daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019;

4) zařadila do rozpočtu částku 1 215 tis. Kč – podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

Harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu

Rada městské části schválila harmonogram prací pro sestavení návrhu rozpočtu městské části na rok 2021. Harmonogram má ambici schválit rozpočet na rok 2021 ještě v tomto toce a vyhnout se tak rozpočtovému provizoriu.

Nová pojistná smlouva

Rada městské části schválila novou pojistnou smlouvu o pojištění hospodářských rizik u pojistitele Kooperativa pojišťovna, a. s.

Granty 2020

Rada městské části projednala na svých jednáních v červenci a srpnu několik desítek podaných žádostí o granty – v drtivé většině případů rozhodne o vyplacení finančních příspěvků zastupitelstvo městské části.

 

Majetek

Předkupní právo na pozemky v lokalitě Robotnice

Zastupitelstvo městské části ani napodruhé nepřijalo v této věci žádné usnesení.

Výpověď a nová nájemní smlouva pro pizzerii

Rada městské části na návrh stávajícího nájemce ukončila smlouvu o pronájmu budovy pizzerie v areálu Chval. Po splnění zákonného procesu uzavřela rada dne 22. července novou smlouvu se stávajícím nájemcem, a to na 15 let při hrazení nájemného ve výši 50 tis. Kč/měsíc.

 

Legislativa

Soudní spor s TJ Sokol

Rada městské části v pondělí 3. srpna odsouhlasila smlouvu o spolupráci s TJ Sokol Horní Počernice, z. s. Spolek městské části po vzájemné dohodě uhradil částku 300 tis. Kč a městská část následně zadala pokyn advokátní kanceláři ke zpětvzetí podané žaloby. Končí tak několik let se vlekoucí soudní spor. Děkuji všem za ochotu dovést jednání ke zdárnému konci.

Odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy ZMČ

Rada v pátek 26. června schválila vyplacení odměn osobám, které působily v komisích a výborech a nebyly členy ZMČ, a to formou darovacích smluv.

 

Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev INFORMACE Z KNIHOVNY
Next Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních