Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Rozpočet 2021

Příprava rozpočtu na rok 2021 probíhá dle schváleného harmonogramu, jeho schválení je plánováno na pondělí 21. prosince 2020 (rozpočet hl. m. Prahy má být schválen 17. 12.), tedy tak, aby městská část nemusela do rozpočtového provizoria. Rada hl. m. Prahy zároveň 14. 9. odsouhlasila návrh finančních vztahů k městským částem na rok 2021 – dotace pro Prahu 20 by měla být stejná jako ta letošní – tedy 94 416 tis. Kč.

Čerpání investičních fondů

Rada schválila souhlas s čerpáním prostředků z investičních fondů:

1) MŠ Chodovická (9,5 tis. Kč) na spolufinancování investiční akce „Nádrže na dešťovou vodu s čerpáním“ – zařízení bude využíváno v rámci plnění školního vzdělávacího programu v oblasti environmentální výchovy se zaměřením na adaptační opatření na klimatické změny a hospodaření s dešťovou vodou.

2) Knihovně Horní Počernice na dofinancování zvýšených nákladů spojených s realizací klimatizace v budově knihovny (13,4 tis. Kč).

Rozpočtová opatření

Rada městské části:

1) přesunula 650 tis. Kč z důvodu zajištění voleb do horní komory Parlamentu ČR;

2) přesunula v rámci rozpočtu částku 280 tis. Kč na smlouvu s firmou Etincelle úklidová, s. r. o. za účelem zajištění úklidu veřejných prostranství;

3) zařadila do rozpočtu 1 900 tis. Kč – účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 (MAP II);

4) přesunula v rámci rozpočtu 1 595 tis. Kč za účelem krytí nových výdajů Odboru místního hospodářství (např. na zálivku parku Houslový klíč, výsadbu stromů, opravy dětských hřišť a opravy místních komunikací);

5) přesunula v rámci rozpočtu 210 tis. Kč za účelem pořízení klimatizace do vestibulu a chodby budovy úřadu Jívanská 647;

6) přesunula v rámci rozpočtu 288,8 tis. Kč za účelem řešení dopadové plochy pod lezeckou stěnou v areálu FZŠ Chodovická;

7) přesunula v rámci rozpočtu 332 tis. Kč za účelem pořízení serveru Odboru informatiky;

8) přesunula 105 tis. Kč z důvodu víceprací u mlhoviště v areálu FZŠ Chodovická.

Nákup plynu a elektřiny pro rok 2021

Městská část, stejně jako v roce 2020, nakoupí i příští rok elektřinu a plyn na komoditní burze formou postupné fixace ceny. Hlavní výhodou této metody je rozložení okamžiku stanovení ceny nikoli do jednoho dne, ale do delšího časového horizontu, čímž dochází k diverzifikaci rizika nevhodného načasování nákupu.

Dar Platformě za kvalitní dopravní infrastrukturu

Rada městské části schválila v pátek 28. srpna poskytnutí daru ve výši 30 tis. Kč Platformě za kvalitní dopravní infrastrukturu, z. s. na financování právních služeb.

Dotace, dary a návratná finanční výpomoc schvalovaná ZMČ

Zastupitelstvo městské části schválilo v pondělí 21. září dotace pro následující subjekty: Divadelní sdružení Horních Počernic (181 tis. Kč), Mumraj (189 tis. Kč), Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice (306 tis. Kč), Neposeda (121 tis. Kč), Diakonie Církve bratrské (100 tis. Kč), LRS Chvaly (120 tis. Kč) a Kickbox klub (172 tis. Kč). Spolek Chvalská beseda obdrží dar ve výši 45 tis. Kč. Zastupitelstvo rovněž schválilo návratnou finanční výpomoc z. ú. Neposeda ve výši 100 tis. Kč. Další grantové žádosti v částce do 50 tis. Kč vyřešila rada městské části v pátek 11. září. Žádosti o dotace bylo v letošním roce (mimořádně) možné podávat až do 30. září.

 

Investice

Modernizace venkovního sportoviště v areálu základních škol

Rada schválila dodatek ke smlouvě na modernizaci venkovního sportoviště v areálu FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická. Jeho schválení umožnilo splnění požadavků   uživatelů areálu  na změnu velikosti branek s důrazem na kompaktnější rozměry fotbalových branek  (5 x 2 m) oproti stávajícím velkým brankám, které jsou vůči danému rozměru hřiště vhodnější a uživatelsky přívětivější pro větší počet a rozličnější věkovou skladbu návštěvníků. Dodatkem bylo rovněž řešeno provedení protikořenové bariéry, odstranění kořenů a jejich ošetření balzámem včetně doplnění skladebních vrstev a pokládky nového sportovního povrchu v místech odstranění stávajících krytů  ve východní části oválu, kde byl zjištěn větší rozsah degradace skladby a povrchu způsobený prorůstáním kořenů od přilehlých stromů (lípa, javor). Vytvořením protikořenové bariéry se do budoucna zabrání mnohem větším škodám, které by byly způsobeny prorůstáním kořenů stromů v exponovaném místě.

Zabezpečovací systém pro budovy Úřadu MČ Praha 20

Rada městské části schválila výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zabezpečovací systém pro budovy Úřadu MČ Praha 20“. Vítězem je společnost SIDET.CZ s. r. o. s nabídkovou cenou 646 022 Kč včetně DPH, dle doporučení výběrové komise.

Dopadová plocha pod lezeckou stěnou

Dopadová plocha pod lezeckou stěnou na hřišti v areálu základních škol Prahy 20 je vytvořena z jemného kačírku, který se při používání lezecké stěny dostává na nový povrch atletické dráhy, což způsobuje poškození nového povrchu atletické dráhy a mohlo by způsobit také zranění uživatelů areálu. Rada proto schválila uzavření smlouvy o dílo na vytvoření dopadové plochy z polyuretanového povrchu CONIPUR PG 80 se společností TUBEKO SPORT, spol. s r. o. ve výši 288,8 tis. Kč.

Majetek

Pronájem nebytových prostor pro gymnázium

Rada městské části schválila pronájem nebytových prostor umístěných v pavilonu A a pavilonu B budovy FZŠ Chodovická, počínaje zářím letošního roku, Gymnáziu Praha 9. Smlouva je schválena na 10 let za nájemné ve výši 1 992.410 Kč/předmět pronájmu/rok, za účelem provozu výuky gymnázia.

Rozhodnutí SPÚ ve věci uplatněného restitučního nároku

Městská část obdržela dvě rozhodnutí státního pozemkového úřadu (SPÚ) ze dne 12. srpna 2020 ve věci uplatněného restitučního nároku dle zákona č. 229/1991Sb. (zákon o půdě) na budovu č. p. 17 s pozemkem KN parc. č. 4 (DPS) a budovu č. p. 18 s pozemkem KN parc. č. 3 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha (bytový dům Třebešovská). Z rozhodnutí SPÚ vyplývá, že nároku na vydání  budovy č. p. 17 s pozemkem KN parc. č. 4 (DPS) nebylo vyhověno, a naopak restituenti se stávají vlastníky ideální ½ budovy č. p. 18 s pozemkem KN parc. č. 3 (bytový dům Třebešovská). Na základě usnesení RMČ byla neprodleně požádána externí právní kancelář s žádostí o vypracování právního stanoviska k uvedeným rozhodnutím, které bude podkladem pro další postup ze strany MČ v této záležitosti.

Ztráty a nálezy

Rada schválila pravidla pro ztráty a nálezy a uložila pověřené řízením úřadu seznámit s pravidly zaměstnance oddělení podatelen. Na webu městské části je umístěn odkaz „ztráty a nálezy“, kde se nacházejí informace o všech nalezených předmětech včetně lhůty pro jejich likvidaci.

Převzetí stavební buňky pro RE-use centrum

Rada městské části přijala darem od radního Petra Růžičky mobilní stavební buňku za účelem zřízení RE-use centra. Kolegovi moc děkujeme!

Legislativa

SOKP 511

Rada městské části schválila odvolání vůči územnímu rozhodnutí na dostavbu silničního okruhu – část 511; to bylo následně zasláno ÚMČ Praha 22.

Změna organizačního řádu úřadu

Rada městské části na návrh tajemníka schválila novelu organizačního řádu. Její součástí je mj. vytvoření místa právníka na Odboru výstavby a územního rozvoje a na Odboru sociálních věcí a školství, dále zřízení oddělení podatelen nebo navýšení počtu zahradníků na místním hospodářství o jednoho zaměstnance.

Uplatnění sankce u smlouvy na hřiště v Lukách

Rada rozhodla o uplatnění sankce z uzavřené smlouvy o dílo, vyplývající z prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků souvisejících s realizací venkovního sportovního hřiště V Lukách. Městská část tak ušetří 144 tis. Kč. Děkujeme kolegyni Hájkové, OHSaI a právnímu oddělení za přípravu a zpracování příslušného tisku.

Připomínky k novele Statutu hl. m. Prahy, apod.

Rada schválila připomínky městské části ke Statutu hl. m. Prahy (nový způsob projednání územně analytických podkladů a formální úpravy po novele stavebního zákona) a k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Rada se vyjádřila rovněž k návrhu novely nařízení č. 26/2002 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů.

 

Petr Měšťan, starosta

Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev OTEVÍRACÍ DOBA NA HŘBITOVECH
Next Jaká je pomoc firmám a OSVČ?