Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

Přijetí peněžních darů od obcí Šestajovice a Horoušany

Městská část přijme finanční dar ve výši 42 tis. Kč od obce Horoušany a 42 tis. kč od obce Šestajovice za přijetí dětí s trvalým pobytem v těchto obcích k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole zřizované městskou částí Praha 20. Přijetí darů je podmíněno předchozím schválením v zastupitelstvech obou středočeských obcí.

Přijetí daru na obědy pro děti

Rada městské části schválila přijetí daru ve výši 82,1 tis. Kč od organizace Women for Women, o. p. s. účelově určeného na úhradu stravného (od 1. října 2020 do 30. června 2021) ve školení jídelně pro patnáct žáků ze sociálně slabých rodin. Organizaci Women for Women tímto za opakovanou pomoc mnohokrát děkujeme.

Čerpání investičního fondu ZŠ Stoliňská

Rada schválila souhlas s čerpáním prostředků z investičního fondu ZŠ Stoliňská (150,5 tis. Kč) na pořízení varného kotle pro školní jídelnu, a to včetně jeho montáže a dopravy.

Změna čerpání dotace ZŠ Stoliňská

Rada schválila změnu účelu čerpání poskytnuté neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč, která byla určena na malování budovy Stoliňská č. 2440. V důsledku úspory bude část této dotace využita na pokrytí nákladů spojených s dalšími pracemi v budově Stoliňská č. 2440 – opravy a nátěr fasády budovy, výmalby schodiště ke kotelně a strojovně vzduchotechniky a v budově Stoliňská 823/16 opravy výmalby tříd a chodeb.

Přijetí účelové dotace na posílení mezd pracovníků škol

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 5 592,6 tis. Kč pro MČ Praha 20 určenou pro zřizované školy a školská zařízení, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy. Ředitelé škol a školských zařízení na základě konkretizujících částek přidělených jednotlivým organizacím dle výkaznictví k 4. Q 2019, které jsou vyčísleny v příloze č. 1 a v příloze č. 2 usnesení ZHMP č. 19/125 ze dne 17. 9. 2020, budou přidělovat finanční prostředky v rámci své kompetence všem zaměstnancům. V MČ Praha 20 se dle výkaznictví jedná o celkový limit úvazků 281,2 (PP a NP – 241,9 a pracovníci ve stravování 39,3).

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) přijala účelovou neinvestiční dotaci (určenou pro ZŠ Stoliňská) ze státního rozpočtu z MŠMT z OP VVV v rámci výzvy „\Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ III“ ve výši 881,0 tis. Kč;

2) přijala účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR v roce 2020 ve výši 583,0 tis. Kč;

3) zařadila do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ve výši 167,0 tis. Kč na financování rekonstrukcí a výstaveb služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR v roce 2020 – do služebny městské policie na Chvalské tvrzi bude pořízena a instalována klimatizace;

4) zařadila do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2020 ve výši 698,0 tis. Kč;

5) přijala účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy (v celkové výši 5 592,6 tis. Kč) na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení včetně podpory pracovníků ve stravování v oblasti obecního školství.

Individuální dotace

Rada městské části souhlasila s poskytnutím částky 40 tis. Kč na materiálové náklady pro spolek BikeRanch Team na podporu cyklistického oddílu; konečné slovo bude mít zastupitelstvo. Rada schválila dotaci ve výši 45 tis. Kč Nadačnímu fondu Dům umění, a to na pořádání výstav.

MA 21 a Zdravá městská část

Rada městské části schválila výsledky veřejného hlasování podaných projektů v souladu s Pravidly pro předkladatele projektů v rámci participativního rozpočtování ze Zdravé MČ Praha 20 pro rok 2020, realizovaného pod názvem Investice na přání IV. Rada dále schválila poskytnutí finančních prostředků na investiční akci projektu „Žít. Bydlet. Číst. Sdílet.“ ve výši 598 tis. Kč paní Monice Hruškové, kdy se jedná o částku vč. DPH, za účelem realizace vítězného návrhu Investice na přání IV. Schválení přecházela stanoviska právního oddělení ÚMČ a advokátní kanceláře se specializací na autorské právo. Přijetím tohoto usnesení rada respektuje vítěze veřejného hlasování. Rada zároveň uložila místostarostovi pro legislativu připravit návrh nových pravidel pro participativní rozpočtování v roce 2021. Jejich cílem bude, mj. odstranit nedostatky pravidel stávajících – schválených na květnovém zastupitelstvu hlasy všech přítomných zastupitelů.

Investice

Žádost o spolufinancování zateplení budovy úřadu

Rada schválila podání žádosti o dotaci z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP ve schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na r. 2020 na projekt „Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647“. V případě úspěchu ušetří městská část až 2 284 tis. Kč.

Odborné poradenství při podání žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny

Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování odborného poradenství při podání žádosti o dotaci do investiční výzvy Národní sportovní agentury na projekt „Výstavba tělocvičny v Horních Počernicích” se společností B&P Research, s. r. o., za cenu 50 000 Kč bez DPH.

Majetek

Vybudování cvičebního sálu – Mumraj, z. s.

Rada městské části souhlasila s pořízením projektové dokumentace pro změnu stavby „Rekonstrukce a rozšíření MUM” za účelem vybudování cvičebního sálu a uložila OHSaI přeložit na jednání rady příslušný tisk.

Záměr prodeje pozemku

Rada souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4244/26 o výměře 4 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, odděleného od pozemku KN parc. č. 4244/16 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického plánu za cenu 6 970 Kč/m2, z důvodu sjednocení vlastnického vztahu ke stavbě a pozemku pod stavbou. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo městské části.

Legislativa

Podnět na změnu územního plánu v lokalitě Horní Počernice-východ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 10. září 2020 neschválilo podnět na změnu územního plánu v lokalitě Horní Počernice-východ ze zastavitelného území na nezastavitelné území. V příslušném tisku je uvedeno následující stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP: „Návrh je podán za účelem navrácení historických ploch s rozdílným způsobem využití před schválením změny Z 1405. Žadatelé však nemají souhlasy vlastníků pozemků s touto změnou a dle dodaného právního rozboru odmítají souhlasy/plné moci vlastníků dodat. Plné moci jsou vyžadovány dle metodického pokynu. Změnou by mohlo dojít k znehodnocení pozemků soukromých žadatelů a hl. m. Praze by mohla vzniknout povinnost vyrovnat škodu. Z důvodu odmítnutí doplnit souhlasy vlastníků a z důvodu podstaty této žádosti nemůže pořizovatel doporučit ke schválení tento podnět.“

Kultura

Pravidla pro zveřejňování kulturních akcí

Rada městské části schválila pravidla pro elektronickou komunikaci s úřadem. V jejich rámci nalezneme také pravidla pro zveřejňování kulturních akcí v kalendáři akcí: „Zveřejňujeme akce konané na území Horních Počernic i mimo něj pořádané úřadem MČ Praha 20. Zveřejňujeme akce pořádané na území Horních Počernic příspěvkovými organizacemi MČ Praha 20. Zveřejňujeme akce konané na území MČ Praha 20 pořádané ostatními subjekty a organizacemi po schválení webmasterem MČ Praha 20.“ Žádosti o vyvěšení do kalendáře akcí, prosím, zasílejte na webmastera MČ Praha 20 (karolina_prokupkova@pocernice.cz). Vzor žádosti musí obsahovat následující údaje: 1. Jaká instituce/kdo; 2. Kategorie = kalendář akcí; 3. Jasný a stručný nadpis; 4. Obsah/popis akce; 5. Místo pořádání akce; 6. Den a hodina pořádání akce, případně kdy akce končí; 7. Přílohy ve formátu JPG, PNG, PDF; 8. Náhledový obrázek; 9. Zveřejnění na FB – ANO/NE; 10. Zveřejnění na E-zpravodaji – ANO/NE. Chystáte nějakou společenskou akci s přáteli nebo s vaším spolkem? Dejte o sobě vědět a pozvěte celé Počernice!

HPZ

Nový statut schválen

Rada městské části schválila nový statut HPZ, který odstraňuje cenzurní prvky statutu schváleného předchozí radou. Vzhledem k tomu, že mezi volebními stranami zastoupenými v ZMČ nedošlo k jednoznačnému konsenzu na zřízení výboru zastupitelstva, zůstává redakční rada poradním orgánem rady městské části, což potvrdilo svým usnesením i ZMČ dne 21. září 2020. Schválení novely statutu předcházelo zveřejnění jeho pracovní verze na webu městské části, sběr připomínek občanů, jednání u kulatého stolu dne 8. června, kam byli pozváni všichni zastupitelé. S ohledem, že na toto jednání nedorazil nikdo ze zástupců opozičních stran, proběhla s nimi jednání separátně. Limit znaků pro zastupitele bude od 1. ledna 2021 činit 2 500 znaků, namísto dnešních (pouhých) 2 000 znaků pro celou volební stranu. Celkový limit znaků pro jednotlivé volební strany vychází z počtu ve volbách získaných mandátů (HOP – 7x 2 500; Šance – 6x 2 500; ODS-NHP – 4x 2 500; Společně pro Počernice – 3x 2 500; Počernice JINAK 2x 2 500; ANO 2011 – 2x 2 500; KSČM – 1x 2 500 znaků) – je tedy spravedlivější než stávající model a respektuje výsledky voleb. Poskytneme tak více prostoru všem zastupitelům, i těm opozičním. Děkujeme za spolupráci všem kolegům, kteří se na přípravě a diskusích o novém statutu podíleli.

 

Petr Měšťan, starosta

Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev Krizová linka
Next Rokytka nezahálí!