Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

 

Přijetí daru od P3 Prague Horní Počernice

Rada schválila přijetí účelového daru od společnosti P3 Prague Horní Počernice 1 s. r. o. Městská část získala částku 130 tis. Kč, která je určena na správu zeleně v parku Jizbická – Houslový klíč či jiné městské zeleně dle uvážení a potřeb MČ. Za poskytnutí daru tímto moc děkujeme!

Úpravy odpisových plánů

Rada schválila změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Spojenců (pořízení kráječe chleba a knedlíků pro školní jídelnu), FZŠ Chodovická (pořízení myčky černého nádobí, krouhače zeleniny, digestoří nad myčkou, konvektomatu, el. pánve a dotykového displeje) a ZŠ Stoliňská (pořízení varného kotle pro školní jídelnu).

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) zařadila do rozpočtu částku na účelovou investiční dotaci z rezervy pro MČ HMP z kapitoly 10 na akci „park Houslový klíč – vybavení“ ve výši 4 000,0 tis. Kč;

2) změnila charakter části poskytnuté účelové neinvestiční dotace na výdaje při řešení krizové situace v souvislosti s šířením nového typu koronaviru ve výši 300,0 tis. Kč – a to na prostředky investiční;

3) přijala do rozpočtu poskytnutí účelových dotací v rámci Operačního programu Praha – pól růstu pro MŠ Chodovická 1 900 a MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám. 115 v celkové výši 1 825,4 tis. Kč;

4) přesunula finanční prostředky v rámci rozpočtu Odboru místního hospodářství ve výši 350,0 tis. Kč;

5) přijala do rozpočtu prostředky na financování voleb do horní komory Parlamentu ČR.

Individuální dotace

Rada městské části projednala žádosti o poskytnutí individuální dotace Spolku SRDCEVČELE; Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice; Basketbalu Sokol Horní Počernice a Tenisového klubu Sokol Horní Počernice; konečné slovo bude mít prosincové zastupitelstvo. Rada schválila dotace ve výši 45 tis. Kč Jachtklubu Toušeň, z. s. pro individuální dotaci na podporu 3 juniorských závodníků v jachtingu; 17 tis. Kč Anně Češpivové na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy – vodního lyžování a 40 tis. Kč spolku Senior fitnes na projekt „Senioři Prahy 20 v pohybu“.

Omalovánky první pomoci

Rada městské části podpořila projekt „Omalovánky první pomoci“, formou objednávky 30 ks publikace v celkové hodnotě 8 808,62 Kč vč. DPH u společnosti IV-Nakladatelství s. r. o.

Individuální dotace 2021 on-line

Společnost Software602, a. s. připravuje ve spolupráci s Odborem informatiky uživatelské rozhraní pro podávání žádostí o individuální dotace v roce 2021 on-line. Bližší informace poskytneme spolkům i zastupitelům na Kulatém stole k dotacím, který se uskuteční dne 10. prosince 2020 od 17:00 hodin ve Chvalské stodole, v případě potřeby on-line.

Investice

Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20

Rada schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení původní části budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 647“. Předmětem je zateplení obvodového zdiva, výměna otvorů a zateplení střechy staré části budovy Úřadu MČ Praha 20 Jívanská 647. Realizace bude provedena v roce 2021. Na akci je schválená dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 1 405 703,92 Kč. Kromě schválené dotace Operačního programu Životní prostředí byla na základě usnesení RMČ č. RMC/74/2/1425/20 ze dne 9. 10. 2020 podána žádost o dotaci hl. m. Prahy z fondu na spolufinancování EU/EHP projektů, požadovaná výše dotace je 2 284 428,44 Kč.

Úprava projektové dokumentace pro změnu stavby „Rekonstrukce a rozšíření Mumraje” za účelem vybudování cvičebního sálu

Rada uložila OHSaI projednat studii proveditelnosti vestavby společenské místnosti včetně sociálního zázemí do stávajícího výměníku Pražské teplárenské, a. s. (rozšíření MUM), vypracovanou společností RIPS projekt , s. r. o. s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, a to v termínu do 4. prosince 2020.

Majetek

Odpouštění nájmů za listopad a prosinec 2020

Rada městské části schválila jako pronajímatel odpuštění úhrad nájemného (netýká se záloh na služby) za užívání prostor sloužících k podnikání za dobu 11/2020 a 12/2020 – tj. 2 měsíců, a to s ohledem na vyhlášení nouzového stavu na základě unesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 z důvodu ohrožení zdraví, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a následných přijatých karanténních opatření s tímto souvisejících.

4 počítače pro on-line výuku nezletilých dětí bez vlastního počítačového vybavení

Rada také schválila převod 4 počítačů, a to včetně monitorů, klávesnic a myší, evidovaných v majetku Chvalského zámku do majetku Městské části Praha 20; počítače budou použity pro on-line výuku v rodinách nezletilých dětí, které nemají vlastní počítačové vybavení.

Pozemkové směny

1) Rada nesouhlasila se záměrem směny obecního pozemku KN parc. č. 573/52 o výměře 98 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku KN parc. č. 573/11 o výměře 91 m2, druh pozemku – zahrada, za pozemek KN parc. č. 4210/398 o výměře 8994 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha.

2) Rada souhlasila se záměrem prodeje části obecního pozemku KN parc. č. 2147/16 o výměře cca 6 m2 v k. ú. Horní Počernice.

3) Rada souhlasila se záměrem směny obecního pozemku parc. č. 4424/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, o výměře 69 m2 a pozemku parc. č. 4424/3, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, o výměře 3 m2 oddělených z pozemku KN parc. č. 4424, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace o výměře 890 m2 na základě GP č. 5579-192172/2019, za pozemek KN parc. č. 4423/40, druh pozemku – orná půda, o výměře 102 m2, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, ve vlastnictví Spolku zahrádkářů Zábrodí, bez dalšího finančního vypořádání.

Výpůjčka části I. nadzemního podlaží budovy MŠ Chodovická pro DDM

Rada městské části schválila výpůjčku části I. nadzemního podlaží budovy MŠ Chodovická, č. p. 2 299/34 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha o výměře 167,3 m2 Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1 899, příspěvkové organizaci. Rovněž byla DDM poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 500 000 Kč v roce 2020, která byla poskytnuta MČ Praha 20 z rozpočtu HMP dle usnesení ZHMP č. 19/54 ze dne 17. 9. 2020, a to Domu dětí a mládeže, Praha – Horní Počernice, Ratibořická 1 899, za účelem pořízení vybavení prostor zrekonstruovaného objektu specifikovaného v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. S/120/17/0106 ze dne 20. 12. 2017.

Výpůjčka pozemků pro Adventní trhy 2020

Pro případ příznivé epidemiologické situace schválili radní výpůjčku části obecních pozemků za účelem pořádání akce Adventní trhy 2020.

Legislativa

Novela jednacího řádu komisí

Rada městské části schválila novelu jednacího řádu komisí, která nabyla účinnosti k 1. listopadu 2020. Novela zakotvuje v jednacím řádu pozici místopředsedy komise, uvádí jednací řád do souladu se zákonem o hl. m. Praze (usnesení se přijímá většinou všech členů komise) a umožňuje po dobu nouzového stavu nebo v případech, kdy je příslušnými orgány veřejné moci (zejména Ministerstvem zdravotnictví České republiky nebo Hygienickou stanicí hlavního města Prahy) vyhlášeno opatření, kterým se zakazuje nebo omezuje činnost orgánů územní samosprávy nebo omezuje osobní přítomnost osob na jednání orgánů územní samosprávy, jednání komisí formou videokonference či hlasování per rollam. Novinkou je také pevně zakotvené právo člena komise uvést do zápisu své stanovisko, pokud je odlišné od přijatého usnesení komise. Jednací řád je zveřejněn na webu městské části.

Pravidla pro používání znaku a loga městské části

Rada aktualizovala pravidla pro používání znaku a pro používání loga městské části z důvodu potřeby sjednocení terminologie, grafických úprav a drobných úprav textových.

Odměňování členů komisí a výborů – nezastupitelů

Rada doporučila zastupitelstvu zrušit usnesení zastupitelstva ze dne 23. září 2019 ve věci návrhu systému peněžitého plnění poskytovaného členům výborů ZMČ a komisí RMČ. Jako vhodnější řešení se jeví přijmout individuální rozhodnutí o poskytnutí daru za osobní přínos při rozvoji městské části tomu kterému občanovi, byť není možné poskytnout dar za výkon funkce v komisi/výboru. Poskytnutí daru pak až do výše 15 000 Kč/rok není spojeno s žádnou daňovou povinností, nepodává se daňové přiznání a pro MČ není spojeno s jakýmikoli navazujícími náklady ve spočívajících v odvodech.

Pořízení Urbanistické studie K Berance

Rada vzala na vědomí problematiku související s podanými návrhy na změnu územního plánu v území v okolí ul. K Berance a s kumulací záměrů v tomto území včetně možného ohrožení stávající cyklostezky. Dále vzala na vědomí, že tyto problémy je žádoucí akutně řešit na základě studie řešící urbanistické podmínky využití území pořizované v režii MČ Praha 20 (dále jen „urbanistická studie”), přičemž není z časových důvodů reálné vyčkat výsledků územní studie, kterou by měl na širším území začít pořizovat Magistrát hl. m. Prahy (tzv. Územní studie Horní Počernice východ). Následně rada schválila návrh zadání Urbanistické studie K Berance s tím, že tuto studii zpracuje architekt MČ Praha 20 v rámci uzavřené dohody o pracovní činnosti.

 

Petr Měšťan, starosta

Vilém Čáp, 1. místostarosta

Prev DDM pomáhá s výukou
Next Advent a Vánoce s českobratrským evangelickým sborem