Informace z radnice

Informace z radnice

Finance (rozpočet, dotace, granty)

 

Rozpočet 2021

Finanční výbor zastupitelstva na svém jednání 2. prosince 2020 podpořil návrh rozpočtu na rok 2021, stejně tak učinili radní městské části na jednání 4. prosince, a to poměrem 8/0/0. Rozpočet městské části na rok 2021 byl schválen v pondělí 21. prosince 2020 na zasedání zastupitelstva, městská část tak po více než 20 letech nebude hospodařit podle rozpočtového provizoria. Děkujeme všem, kteří se na tvorbě rozpočtu podíleli.

 

Účelové dotace pro ZŠ

Rada schválila účelové neinvestiční dotace pro FZŠ Chodovická a ZŠ a MŠ Spojenců na pořízení balicího stroje na hotová jídla ve školní jídelně (39.799,93 Kč a 39.799,93 Kč) a ZŠ Ratibořická na pořízení balicího stroje na hotová jídla ve školní jídelně a obalového materiálu (48.934,22 Kč). Prostředky jsou hrazeny z magistrátní dotace poskytnuté na prevenci vůči COVID-19.

 

Dar od organizace Women for Women, o. p. s.

Rada městské části vyslovila souhlas s přijetím účelově určeného peněžního daru od organizace Women for Women, o. p. s., v rámci projektu „Obědy pro děti“. Finance budou určeny pro FZŠ Chodovická na úhradu stravného ve školní jídelně pro jednoho žáka ze sociálně slabé rodiny. Za poskytnutí daru moc děkujeme.

 

Odměny pro ředitele 10 příspěvkových organizací

Rada schválila odměny pro ředitele příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, DDM, knihovna, divadlo a zámek) MČ Praha 20 za 2. pololetí roku 2020.

 

Ekonomická studie – kulturní organizace

Finanční výbor zastupitelstva požádal místostarostu Čápa, aby do termínu v lednu 2021 zajistil zpracování návrhu zadání analýzy (personální i ekonomické) kulturních příspěvkových organizací MČ Praha 20 – tedy Chvalského zámku, Kulturního centra Horní Počernice a Místní veřejné knihovny Horní Počernice.

 

Rozpočtová opatření

Rada městské části

1) zařadila do rozpočtu neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií Covid-19 ve výši 34,6 tis. Kč;

2) převedla finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ (nová investiční akce – oplocení sportoviště v areálu základních škol Prahy 20) ve výši 421,9 tis. Kč;

3) upravila rozpočet v souvislosti s vrácením finančních prostředků v souvislosti se závěrečným vyúčtováním projektů realizovaných v rámci OPPPR – příjem 37,8 tis. Kč;

4) přijala účelovou neinvestiční dotaci na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni ve výši 70,0 tis. Kč;

5) převedla (díky nalezeným úsporám) v rámci rozpočtu částku 1 140,0 tis. Kč určenou na řešení nutných oprav, zejména oprav v budovách úřadu (Jívanská 647 a Jívanská 635);

6) převedla (díky nalezeným úsporám) v rámci rozpočtu částku 435,0 tis. Kč určenou na nákup automobilu a kontejneru pro potřeby Odboru místního hospodářství;

7) převedla finanční prostředky v rámci rozpočtu MČ (oprava povrchu hřiště při ZŠ Stoliňská) ve výši 222,0 tis. Kč;

8) převedla (díky nalezeným úsporám) částku 1 919,0 tis. Kč do rezervy běžných výdajů;

9) přesunula v rámci rozpočtu částku 1 695,3 tis. Kč z důvodu chystaného nákupu pozemků – Chvalský lom;

10) přesunula částku 820 tis. Kč na nákup automobilů pro potřeby Odboru informatiky a Odboru místního hospodářství;

11) přijala do rozpočtu částku 10,3 tis. Kč – účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021;

12) přijala do rozpočtu účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z MŠMT na akci Místní akční plán II vzdělávání MČ Praha 20 ve výši 1 710,0 tis. Kč.

 

Individuální dotace a dary

Rada schválila poskytnutí:

1) daru 50 tis. Kč Sdružení dobrovolných hasičů ČHS – SDH Praha – Chvaly na nákup ochranných a pracovních pomůcek;

2) dotace 48 tis. Kč SHM Klub Praha – Počernice, z. s. na projekt „V Počernicích není nuda“;

3) dotace 50 tis. Kč SEMIRAMIS, z. ú. na pilotní provoz terénního programu Horní Počernice;

4) dotace 45 tis. Kč spolku SRDCEVČELE na skládací mobiliář pro vzdělávací a uměleckou činnost.

Zastupitelstvo schválilo poskytnutí:

1) daru 60 tis. Kč LRS Chvaly, o. p. s na dofinancování mimořádných nákladů vzniklých organizaci v souvislosti s nákazou COVID-19 při poskytování následné péče;

2) daru 33 tis. Kč spolku Mumraj na projekt „Podpora pro Horní Počernice v době pandemie“;

3) dotaci 40 tis. Kč spolku BikeRanch Team na projekt „BikeRanch Team – podpora cyklistického oddílu A team“;

4) dotaci 80 tis. Kč Tenisovému klubu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek – na podporu hry mládeže do 18 let;

5) dotaci 85 tis. Kč Basketbalu Sokol Horní Počernice, pobočný spolek – na podporu dlouhodobé sportovní činnosti a organizované sportovní výchovy;

6) dotaci 31 tis. Kč Sdružení dobrovolných hasičů ČHS – SDH Praha – Chvaly na vybavení pro členy.

 

Individuální dotace 2021

Ve čtvrtek 10. prosince proběhl ve Chvalské stodole kulatý stůl k dotacím na rok 2021. Děkujeme přítomným zástupcům neziskového sektoru, zastupitelům, které tato problematika zajímá, i vedoucí Odboru informatiky paní Lucii Koutné. Z jednání vzešla celá řada podnětů, které budeme vypořádávat. Další setkání plánujeme v lednu 2021. O schválení zásad nakonec rozhodne zastupitelstvo městské části, které si tuto pravomoc vyhradilo.

 

Odměny členům komisí a výborů – nezastupitelům

Zastupitelstvo městské části v pondělí 21. prosince schválilo výplatu odměn členům komisí a výborů – nezastupitelům. Stávající systém výplat odměn zůstává v platnosti.

 

Investice

 

Chvalský lom

Na poslední schůzi zastupitelstva naší městské části v letošním roce byla završena čtyřletá snaha o odkoupení spoluvlastnických podílů k pozemkům lomu, které jsou využívány jako zázemí pro činnost počernického Junáka. Odkoupení spoluvlastnických podílů schválilo zastupitelstvo již 27. února 2017 s podmínkou, že 2/3 kupní ceny budou uhrazeny ze zdrojů mimo rozpočet naší městské části. Dotační titul v uvedeném rozsahu se podařilo získat z rozpočtu MHMP až v září roku 2018. Časová prodleva mezi přijatým usnesením v roce 2017 a jeho naplněním v podobě získané dotace v roce 2018 měla negativní dopad na vzájemné vztahy mezi naší městskou částí a vlastníky pozemků. I přes veškerou snahu o odkoupení pozemků lomu v souladu s přijatým usnesením z roku 2017 v minulých letech se nepodařilo uzavřít s prodávajícími kupní smlouvu. Na základě opakovaných jednání vedených starostou městské části a právním zástupcem prodávajících se podařilo dospět k dohodě umožňující uzavřít kupní smlouvu na základě usnesení zastupitelstva z roku 2017. Předmětem dohody bylo odkoupení spoluvlastnických podílů ještě ke třem zbylým pozemkům stejných vlastníků v lokalitě lomu, což umožní zcelit pozemky ve vlastnictví městské části a rozšířit tak území využívané počernickým Junákem. Právě schválení odkoupení spoluvlastnických podílů k těmto třem pozemkům zastupitelstvem naší městské části dne 21. prosince 2020 naplnilo tuto dohodu a ve svém důsledku umožnilo komplexní majetkoprávní vypořádání mezi městskou částí a soukromými vlastníky v lokalitě lomu tak, jak bylo původním záměrem již od roku 2017.

 

Oplocení sportoviště v areálu FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická

Rada schválila uzavření smlouvy o dílo na oplocení sportoviště v areálu základních škol FZŠ Chodovická a ZŠ Ratibořická se společností Genel Invest holding, s. r. o.

 

Administrativní objekt v areálu Odboru místního hospodářství

Rada souhlasila s vypracováním projektové dokumentace pro společné řízení dle předložené studie investičního záměru nového administrativního objektu v areálu místního hospodářství. Zadání předpokládá na pozemku KN parc. č. 1598 u vjezdu do objektu místního hospodářství náhradou za stávající nevyhovující objekt se zázemím pro pracovníky OMH vytvořit nový dvoupodlažní objekt se zázemím pro OMH a kancelářemi ÚMČ. Studií navržené řešení situuje do I. NP objektu, v části bezbariérovým vstupem navazujícím na komunikaci Obchodní, tři kanceláře včetně příslušenství pro oddělení správy majetku OHSaI a na protilehlé straně I. NP garáž a sklad OMH. Do II. NP jsou situovány kanceláře, šatny a příslušenství pro potřeby OMH. II. NP je komunikačně napojeno krytým venkovním schodištěm na plášti budovy.

 

Oprava povrchu hřiště u ZŠ Stoliňská

Radní schválili uzavření smlouvy o dílo na opravu povrchu hřiště ZŠ Stoliňská s panem Milanem Houžvičkou.

 

Park Houslový klíč – vybavení

Rada městské části schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Park Houslový klíč – vybavení”.

 

Nová vozidla pro úřad

Rada městské části schválila pořízení osobního vozu značky Citroën Berlingo, osobního vozu Hyundai i30 kombi a lehkého užitkového vozidla Peugeot Partner Active L 1. Vozidla byla pořízena z finančních prostředků nalezených v rámci úspor v rozpočtu roku 2020. Vozidla poslouží především Odboru místního hospodářství a Odboru informatiky.

 

Majetek

 

Objekt „Sklenářství“ – odvod dešťových vod do vsakovacího objektu

Rada městské části schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení rozvodů dešťové kanalizace a vsakovacího objektu pro odvedení a likvidaci dešťových vod ze střechy budovy č. p. 868 na pozemcích p. č.: 1986, 1987/1, 1991, k. ú. Horní Počernice se společností IPPOS BOHEMIA, s. r. o.

 

Spotřeba energií příspěvkových organizací

Rada také schválila úkol OHSaI provést sumarizaci ročních nákladů na spotřebu energií u jednotlivých příspěvkových organizací, a to včetně zjištění aktuálně platných smluvních vztahů, které mají tyto organizace uzavřeny. Následně budeme zjišťovat, zda by nebylo možné realizovat finanční úsporu sdruženými nákupy energií.

 

Majetkoprávní kroky

Zastupitelstvo městské části schválilo

1) prodej pozemku parc. č. 2147/19 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha o výměře 6 m2 fyzické osobě za kupní cenu 34 380 Kč, dle platné cenové mapy;

2) prodej pozemku parc. č. 4244/26 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha o výměře 4 m2 fyzické osobě za kupní cenu 27 880 Kč, dle platné cenové mapy;

3) prodej pozemků parc. č. 4131/4 a 4131/5 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha o výměře 407 m2 fyzickým osobám za kupní cenu 2 836 790 Kč, dle platné cenové mapy;

4) bezúplatné nabytí pozemků parc. č.: 4241/240, 4241/241, 4241/245, 4241/277, 4241/302, 4241/303, 4241/304, 4241/306, 4241/307, 4241/308, 4241/309, 4241/311, vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví spol. CANABA – Pozemní stavby, s. r. o.

 

Dary od společností Dafné profi, s. r. o. a Mattel Czech Republic, s. r. o., člen koncernu

Rada městské části přijala věcný dar od společnosti Dafné profi, s. r. o. za účelem prevence a ochrany proti onemocnění COVID-19 – 500 ks ochranných roušek – v hodnotě 27.500 Kč bez DPH.

Rada městské části přijala věcný dar – hračky – od společnosti Mattel Czech Republic, s. r. o., člen koncernu, za účelem obdarování dětí v pěstounské péči.

Oběma společnostem za jejich dary mnohokrát děkujeme.

 

Prodej palivového dřeva

Rada městské části schválila prodej palivového dřeva pro občany městské části za cenu 250 Kč (cena s DPH)/m3. Maximální množství na číslo popisné činí 5 m3. Jedná se o krácené kmeny o délce 25 až 100 cm (mix bříza, akát, jasan, vrba, lípa). Žádosti o odkup dřeva lze podávat až do odvolání nebo do vyčerpání zásob, do podatelny Úřadu MČ Praha 20, Jívanská 647 nebo zaslat e-mailem na adresu: vojtech_simacek@pocernice.cz.

 

MA 21 a Zdravá městská část

Analýza působení městské části

Zastupitelstvo městské části uložilo starostovi Petru Měšťanovi zpracovat analýzu, která zohlední klady a zápory působení městské části v Národní síti zdravých měst a v Místní agendě 21 a předložit ji po projednání v příslušné komisi RMČ Praha 20 na zasedání zastupitelstva městské části, a to včetně stanoviska příslušné komise.

 

Legislativa

Úprava Pravidel hlášení místního rozhlasu MČ Praha 20

Rada schválila úpravu na základě aktualizace vůči skutečnému stavu nyní a ve spolupráci se zaměstnankyněmi ÚMČ na podatelnách, které hlásí. Přizpůsobujeme se poobědovému spaní dětí ve školkách a zároveň pohřbům (v tuto dobu není vhodné hlášení provádět). Ceník pro využití této služby zůstává stejný.

 

Doprava

Přesun autobusových zastávek v ulici Komárovská

Rada městské části vzala na vědomí požadavky občanů Svépravic na úpravu tras linek autobusů č. 204 a 224 tak, aby se zlepšila dopravní obslužnost zastávky Krahulčí. Nově budou zřízeny 2 zastávky U Jeslí (protilehlé): jedna z nich v zeleni a druhá místo několika parkovacích míst v blízkosti křižovatky Komárovská x Pavlišovská.

informace z radnice_Vykres_ROPIDem_navrhovanych_zastavek_v_Komarovske

Radní městské části

Prev Hornopočernický Kross BikeRanch Team sbíral úspěchy na horských kolech i v covidovém roce
Next Aktuální informace k Petici za změnu územního plánu v lokalitě Nad Palečkem