Informace z radnice

Informace z radnice

Jedním z našich prvořadých cílů po příchodu na radnici bylo oslovit firmy a společnosti, které působí v areálu průmyslových hal v Horních Počernicích ke spolupráci s městskou částí. Děkujeme proto všem, kteří se začali podílet na podpoře akcí pořádaných městskou částí a na komunitních aktivitách. Speciální dík patří společnosti Ferrat International Czech s.r.o., která poskytuje služby v oblasti velkoformátového a maloformátového tisku. S jejími zástupci jsme právě uzavřeli sponzorskou smlouvu, která nám zajišťuje tisk zpravodaje na dobu jednoho roku zdarma. Ušetřené finanční prostředky použijeme na podporu sportovních a spolkových aktivit.

 

Úspěšná jednání o převzetí mostu Svěcenka TSK

Už od příchodu na radnici vedeme velice intenzívní  jednání s pražským radním pro oblast dopravy Adamem Scheinherrem a zástupci TSK o tom, aby společnost TSK převzala most a komunikaci Na Svěcence do své správy. Zatím jsou v majetku naší městské části. Udržovat most představuje pro naši městskou část nesmírnou finanční zátěž. Nemáme navíc k dispozici ani odborníky a technické vybavení pro podobnou práci. Vzhledem k tomu, že nejen v Praze je řada mostů ve špatném stavu, jsme moc rádi, že se jednání nakonec úspěšně vydařila. Ve čtvrtek 25. 4. 2019 schválilo Zastupitelstvo hl. města Prahy navýšení rozpočtu TSK tak, aby proces převzetí mostu Na Svěcence zmíněnou společností mohl být neodkladně zahájen.

 

Kontrola projektu a stavu dřevin v ulici Třebešovská

Od února do poloviny dubna probíhala každou středu jednání s občany ulice Třebešovská. Probíhala po úsecích ( po křižovatkách) nad projektem rekonstrukce ulice Třebešovské. Projednávaly se připomínky a námitky občanů nejen k projektu, ale i ke stromořadí. Názory jsou opravdu odlišné. Někteří nechtějí stromy žádné, dalším vadí jakékoliv kácení. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, jakožto oprávněný orgán, však musí postupovat v souladu s legislativou a tedy dle zdravotního stavu jednotlivých stromů. Posouzení může kvalitně provést pouze odborník, který je schopen na základě zjištěných skutečností posoudit stav stromu jako celku a odhadnout, jak se bude dále vyvíjet. Ulici Třebešovskou jsme proto prošli s odborníky a podle jejich rad budeme postupovat.

 

Procházka korytem Jirenského potoka

Počátkem dubna proběhla kontrola toku Jirenského potoka v celé jeho délce. Za účasti Odboru životního prostředí, Odboru odpadového hospodářství a Povodí Labe. Jirenský  potok má bohužel místa, která se snadněji zanesou náletovou vegetací (listím, větvemi) a ty způsobují potíže při jeho přirozeném odtoku a snižují kapacitu koryta. Bohužel, při kontrole bylo zjištěno, že i v místech, kde potok vede kolem soukromých pozemků, které jsou až k jeho hranici, se také do potoka odhazuje odpad ze zahrad a potok je zanesený. Rovněž bylo bez povolení vybudováno několik lávek přes potok. Tuto situaci bude Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 řešit. Doporučeným opatřením zmíněného odboru je periodické čištění koryta (listí), prořezávání doprovodné vegetace tak, aby netvořila překážky v průtočném profilu koryta. Stejně tak by bylo vhodné prořezat náletové dřeviny. Je zkrátka nutné pravidelnou údržbou Jirenského potoka zajistit jeho funkci.

Xaverovský a Biologický rybník bez vody

Situace, jaká v Horních Počernicích trápí snad úplně každého. Problém nastal v důsledku probíhající opravy dálnice D11. Významným zdrojem zásobování vodou rybníků byla i voda z odlehčovacího potrubí páteřní stoky „A“, odvodňující dálnici D11. Kromě odvodnění dálnice je do této stoky zaústěna na km 1,90 i dešťová kanalizace odvodňující poměrně rozsáhlou část přilehlého území. Do ní jsou svedeny i pramenné a drenážní vody o vydatnosti cca 4l/s. Tím se stává stoka „A“ významným zdrojem povrchových vod s významným průtokem i v bezdeštném období. V rámci probíhající opravy úseku dálnice D 11 byla vybudována nová kanalizační síť a odlehčovací kanalizační řad byl v souladu se schválenou realizační dokumentací a vydaným stavebním povolením zrušen bez náhrady. Veškeré vody jsou nyní svedeny přímo do dešťové usazovací nádrže a následně svedeny do Svépravického potoka až pod výše uvedenou rybniční soustavou. Hlavní město Praha v současné době dokončuje celkovou rekonstrukci Biologického rybníka a připravuje rekonstrukci rybníka Xaverovského. Náklady zatím dosáhly více než 15 milionů korun. Oprava dálnice D11 stále probíhá, snažíme se proto jednat s ŘSD o tom, zda je nějaké možné řešení nemilé situace. O pomoc v jednání jsme požádali i pana primátora Zdeňka Hřiba.

Za vedení radnice: Alena Štrobová a Karla Polydorová

 

 

Prev SRDEČNĚ ZVEME NA ZÁMECKÉ POSEZENÍ
Next Květen v Kulturně komunitním centru