Investiční vodohospodářské akce

Investiční vodohospodářské akce

 

Rádi bychom vás informovali o třech plánovaných investičních akcích pro období 2018 – 2022, které pro naši městskou část připravuje v rámci obnovy vodohospodářského majetku hlavního města Prahy Pražská vodárenská společnost a. s. dle ročního a střednědobého investičního plánu obnovy schváleného Radou hl. m. Prahy.

U akcí plánovaných na toto období bude zahájena projektová příprava a jejich následná realizace je podmíněná schválením navazujících ročních investičních plánů obnovy včetně schválení výše finančních zdrojů pro PVS a. s. Radou hl. m. Prahy.

 

 

PČOV Čertousy – zkapacitnění

 

Lokalizace: ul. U Úlů, Praha 20 – Horní Počernice

Cílem navrhované investice je dostavba chybějící čistírenské kapacity pobočné čistírny odpadních vod Čertousy, která má vyřešit potřeby dalšího rozvoje Horních Počernic. Jako podklad pro navýšení čistírenské kapacity v areálu stávající ČOV byla Pražskou vodohospodářskou společností a.s. zpracovaná studie proveditelnosti, v níž byla na základě výhledového počtu obyvatel a pracovních příležitostí upřesněna výhledová kapacita čistírny na 23.000 ekvivalentních obyvatel. Celková kapacita zahrnuje též připojení rozvojové plochy Horní Počernice – Východ, pro kterou se v Generelu odvodnění hlavního města Prahy původně navrhovala nová pobočná ČOV pro cca 6.000 EO.

Pro realizaci byla vybrána varianta, která řeší úpravu stávající technologické linky a dostavbu 2 nových biologických linek. Tato varianta umožňuje etapizaci výstavby a postupné zprovozňování jednotlivých provozních linek dle aktuálních rozvojů městské části. Návrh respektuje požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod podle nařízení vlády č. 401/2015 Sb. při použití nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod. Součástí návrhu je řešení odpachování problematických částí provozu.

Realizace se předpokládá ve 2 etapách:

  1. etapa – výstavba nové biologické dvojlinky a souvisejících provozních objektů,
  2. etapa – úprava stávající biologické linky.

 

 

OK Třebešovská a nová retenční nádrž, Praha 20

 

Lokalizace: ul. Třebešovská, Praha 20 – Horní Počernice

Navrhovaná investice řeší významné kapacitní přetěžování stoky jednotné soustavy v ul. Třebešovská. V rámci Generelu odvodnění hlavního města Prahy byla navržena nová oddělovací komora OK Třebešovská. Vzhledem k nesouhlasu MČ se zaústěním dešťové výusti do Podsychrovského rybníka byl přepad z navržené oddělovací komory zaústěn do nové retenční nádrže, která má být vybudovaná na celkový objem přepadlých dešťových vod. Z retenční nádrže bude zachycená voda po dešti přečerpána zpět do kanalizačního systému a čištěna na čistírně odpadních vod Čertousy. Oddělovací komora odstraní nejen kapacitní přetěžovaní stoky v ul. Třebešovská, ale také problémy s přetížením nátoku na čistírnu odpadních vod Čertousy.

 

 

Horní Počernice – retenční stoka, Praha 20

 

Lokalizace: v prodloužení ulice Na Staré silnici, Praha 20 – Horní Počernice

Na kanalizaci převážně jednotné soustavy odvodňující areály je navržená rekonstrukce spojné komory. Z této spojné komory dochází k přepadům dešťových vod do provizorní zemní retenční nádrže, umístěné na východním okraji depozitáře Národního muzea. Zrušením tohoto provizorního přepadu bude nutné vybudovat dostatečnou retenční kapacitu v navržené retenční stoce, která povede v trase stávající kanalizace.

 

d

 

 

Jaroslava Čechurová, Odbor životního prostředí a dopravy

Prev Tenisový klub Horní Počernice v roce 2018
Next Zasedání zastupitelstva