Investiční záměr Zahradní čtvrti Robotnice

Investiční záměr Zahradní čtvrti Robotnice

Ve čtvrtek 29. září se ve Chvalské stodole uskutečnilo veřejné projednání investičního záměru Zahradní čtvrti Robotnice. Přítomným zastupitelům a občanům představili záměr zástupci společností BH realty, Farmes Development, Waltham Invest a RE Investments, v jejichž vlastnictví jsou pozemky navržené k zástavbě v lokalitě Robotnice a budou i investorem záměru Zahradní čtvrti Robotnice. V lokalitě Robotnice je mimo uvedených společností nikoliv nevýznamným vlastníkem co do rozsahu vlastněných pozemků i naše městská část.

Lokalita Robotnice leží na západním okraji Počernic a v současné době je tvořena cca z jedné poloviny ornou půdou a z jedné poloviny brownfieldem po bývalém drůbežářském provoze. Platný územní plán v tomto území připouští relativně intenzivní zástavbu v podobě bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími. Ve směru východ – západ protíná území územním plánem vymezená trasa veřejně prospěšné stavby komunikace, která by měla tvořit druhé napojení Počernic směrem do centra a na Pražský okruh (propojení podjezdem na stávající kruhový objezd pod IKEA) a odlehčit tak přetížené komunikaci Náchodská. Jednání mezi městskou částí a investorem stavby má svoji již více než čtrnáctiletou historii a vždy byla provázena ze strany městské části snahou o dosažení konsensu v podobě rozsahu (intenzity zástavby), při zachování priority komunikačního napojení nové zástavby na veřejně prospěšnou stavbu komunikace ústící na Černý Most tak, aby nebyla dále komunikačně přetěžována Náchodská. Požadované shody mezi investory a městskou části bylo dosaženo v podobě záměru Zahradní čtvrti Robotnice, kdy radou městské části byl na jednání 2. 7. 2021 vysloven souhlas s koncepcí zástavby v podobě Zahradní čtvrti Robotnice. Představený záměr počítá s výrazně nižším využitím území z hlediska kapacity dané platným územním plánem.

Této redukce bylo dosaženo tím, že územním plánem umožněná výstavba bytových domů byla nahrazena individuálními rodinnými domy, řadovými rodinnými domy a jedno až dvoupodlažními viladomy. Koncept zástavby rovněž ctí kontinuitu dříve přijatých usnesení rady městské části, kdy obecní pozemky, které jsou součástí řešeného území, zůstávají nezastavěny. S výjimkou na nich navržených staveb dopravní a technické infrastruktury, což ve své podstatě znamená, že i obecní pozemky budou napojeny na dopravní a technickou infrastrukturu nákladem investora.

Vyslovení souhlasu s koncepcí zástavby Zahradní čtvrti Robotnice je podmíněno uzavřením smluvních ujednání mezi Městskou částí Praha 20 a investorem stavby, které mimo jiné rozčleňují realizaci záměru na jednotlivé etapy, kdy ke každé jedné etapě je přiřazen konkrétní rozsah zástavby (počet rodinných domů a viladomů) v návaznosti na rozsah veřejné dopravní a technické infrastruktury, která musí být investorem vybudována jako součást každé etapy. V praxi to znamená, že investor nemůže požádat o vydání stavebního povolení na bytové objekty konkrétní etapy dříve, než bude vybudována veřejná dopravní a technická infrastruktura přináležející konkrétní etapě. Rozdělení výstavby na jednotlivé etapy sleduje splnění konečného cíle, kdy postupnými kroky dojde k vybudování kompletní dopravní a technické infrastruktury, včetně vybudování podjezdu pod Pražským okruhem. Prakticky to mimo jiné znamená, že při rozdělení stavby na tři etapy nelze podat žádost o stavební povolení na stavby tvořící součást třetí etapy dříve, než bude vydán kolaudační souhlas na stavbu podjezdu pod Pražským okruhem. Samostatným smluvním ujednáním bude řešen bezúplatný převod pozemků z vlastnictví investorů do vlastnictví naší městské části. Společnost Farmes Development převede na městskou část zastavitelný pozemek, tvořící součást území Zahradní čtvrti Robotnice, o výměře 3 200 m2, určený územním plánem k vybudování veřejné vybavenosti. Společnost Waltham Invest. převede na městskou část pozemek o výměře cca 1,1 ha, bezprostředně souvisejí s řešeným územím Zahradní čtvrti Robotnice, s potenciálním využitím jako parková zeleň. A konečně společnost B. H. realty převede na městskou část pozemky nezbytné pro zajištění komunikační prostupnosti územím pro pěší a cyklodopravu. Tyto dvě stručně charakterizované smlouvy budou předloženy k projednání v zastupitelstvu městské části a po jejich schválení a uzavření budou stanoviskem MČ Praha 20, jako účastníka řízení na umístění stavby Zahradní čtvrti Robotnice.

Jsem přesvědčen, že vyslovení podmíněného souhlasu s koncepcí zástavby Zahradní čtvrti Robotnice je pragmatických výsledkem všech předcházejících jednání mezi městskou částí a investory, kdy z pohledu vlastníků pozemků umožní realizaci jejich investičních záměrů v souladu s územním plánem, byť s nižším ekonomickým využitím daného území, než umožňuje platný územní plán a městské části poskytne garanci, že výstavba nebude realizována bez vybudování nezbytné veřejné dopravní a technické infrastruktury. Dle mého názoru má projekt Zahradní čtvrti Robotnice ve své stávající podobě všechny předpoklady k tomu, aby se stal příkladem korektní a oboustranně prospěšné spolupráce soukromých vlastníků pozemků a městské části. (Usnesení rady městské části ze dne 2. 7. 2021 pod číslem RMC/107/24/1950/21 je v plném rozsahu veřejně dostupné na webových stránkách naší městské části.)

 

Petr Měšťan, starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prev Testování bez bariér
Next 8. ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily